IT-utskottets protokoll Helsingfors 12.2.2010

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING – IT-utskottet

Tid: 12.2.2010 kl. 12-15.45

Plats: Bibliotek 10, Helsingfors

Närvarande:

Annika Lund , Stadsbiblioteket i Jakobstad (ordf.)

Helena Backman-Karvonen, Borgå stadsbibliotek/Porsse (ordinarie)

Yvonne Henriksson, Raseborgs stadsbibliotek/Lukas (suppleant)

Harriet Lill-Smeds , Lovisa stadsbibliotek/Östnyländska webbibliotek (ordinarie)

Solveig Lund , Pedersöre kommunbibliotek/Fredrika (ordinarie)

Maria Repo, Helsingfors stadsbibliotek/HelMet (ordinarie)

Ringa Sandelin, Åbo Akademis bibliotek (ordinarie)

Leena Uhlenius, Mariehamns stadsbibliotek/Katrina (ordinarie)

Barbro Wigell-Ryynänen, Undervisningsministeriet (ordinarie)

Gerd Backman -Pettersson, Väståbolands stadsbibliotek/Blanka (sekr.)

Inbjudna gäster:

Virva Soikkeli, Vasa stadsbibliotek (BokSampo) (p. 1 – 4)


1. Mötet öppnades kl. 12 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes

3. Val av sekreterare

Gerd Backman-Pettersson valdes till mötessekreterare

4. Boksampo

Virva Soikkeli, Vasa stadsbibliotek, presenterade nuläget och fördelningen av arbetet.

Åbo stadsbibliotek står för innehållet (verkdelen) medan Vasa landskapsbibliotek (och Kitka-projektet) står för insamlandet av författarpresentationer. Vasa landskapsbibliotek har ansökt om medel för att anställa en koordinator för Boksampo-projektet fr.o.m. april 2010. Det är fortfarande öppet vad Kirjasampo ska heta på svenska – t.v. används termen Boksampo.

I Åbo har fyra personer arbetat med Kirjasampo, bl.a. med att scanna in Arvosteleva kirjaluettelo och föra in noveller. Dumpen från HelMet innehåller ett brett urval skönlitteratur på finska från 1800-talet och framåt. BTJ Kirjastopalvelu ansvarar för ny skönlitteratur. KirjaSampos användargränssnitt är under planering.

Fredrikabiblioteken har, med medel från UVM, anställt Anna Gripenberg för tiden 11.1 – 31.3 för att bl.a. översätta instruktionerna för Kirjasampo till svenska, och att påbörja arbetet med att föra in svenska uppgifter i databasen. http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Boksampo. Editeringsverktyget Saha är översatt till svenska (av Virva Soikkeli). Vasa har skapat ett informationsbrev, som kan skickas till författarna. Brevet har också översatts till svenska.

27.1.2010 ordnades en utbildningsdag i Vasa. Fördelning har gjorts så att Åbo sköter den finskspråkiga utbildningen och Vasa den svenskspråkiga utbildningen. Tills vidare kan de bibliotek, som vill delta i Boksampo själva kontakta Åbo eller Vasa för undervisning.

Diskussion:

 -Ontologiseringen av Bella bör ske helst när Allso är färdigt. Allso tillhör FinnOnto-projektet. Om Allso är utgångspunkten så undviks onödiga missar mellan dessa båda svenska tesaurer.

-Diskussion om Resonerande bokkatalog och upphovsmannarätten: alla uppmanas kolla i sina bibliotek om den eventuellt finns som särtryck.

-Öppet vem som ska producera svenskt material. En eventuell dump av Borgå stadsbiblioteks skönlitteratur på svenska anses vara för svårhanterlig att använda. Problemet är således fortfarande bristen på svenska poster.

- T.v. är prioriteringen finlandssvensk skönlitteratur. En fördelning av arbetet kunde ske så, att varje bibliotek, som vill delta i BokSampo ansvarar för ”sitt” områdes finlandssvenska författare och ansöka om pengar för att anställa en person för uppgiften.

5. Chattkanalen på Biblioteken.fi

Testperiod 1.1. – 18.3.2010.

15 bibliotek deltar i chatten. Man förbinder sig till 2 timmars arbetspass/vecka.

Logo (på finska) finns på de deltagande bibliotekens hemsida. Tekniken finns på Biblioteken.fi – vem som helst kan således anmäla sig att delta i den.

Nina Granlund efterlyser svenska ”chattare” – nu är tjänsten endast finskspråkig.

6. Marc21-övergången

Bibliotekssystemleverantörerna arbetar med det nya formatet. Övergången sker 2010-2012. Nationalbiblioteket sköter om utbildningen. Svenskspråkig utbildning ordnas den 26.2 i Jakobstad.

En viss oro över bl.a. interpunktionen diskuterades.

7. Regionala lägesrapporter

 Lovisa:

 1. Kommunsammanslagning, dvs fusion av fyra kommuner till en
 2. Biblioteken står inför två databasuppdateringar detta år
 3. I mars slås bibliotekens databaser ihop och på hösten sker Marc21-konverteringen
 4. Lovisa får en ny bokbuss.

Borgå:

 1. I Borgå har man stängt en filial
 2. 10-årsjubileet av flyttningen till det nya biblioteket firades med bl.a. en tiopunktsorientering med presentation av PressDisplay m.m.
 3. Det trådlösa nätverket har utökats
 4. Biblioteket lånar ut fyra bärbara datorer
 5. Catharina Latvala och Helena Backman-Karvonen är med i Kaunokki/Bella-arbetsgruppen och jobbar med de svenskspråkiga termerna

Åbo Akademis bibliotek:

 1. Ett nytt campusbibliotek har invigts i januari 2010, d.v.s. kursboksbiblioteket och ämnesbiblioteken har flyttat till det s.k. ASA-huset
 2. Dublettlagret har upphört med sin verksamhet vilket innebär stora problem med alla bokdonationer.

Katrina:

 1. Mariehamns stads kulturbyrå och stadsbibliotek delar på en webbredaktörstjänst. Tjänsten är lediganslagen
 2. Studiebesök planeras för att se på olika biblioteksportaler (Axiells Arena, CS Library).

Undervisningsministeriet:

 1. Barbro redogjorde för grunderna för beviljandet av ministeriets utvecklingspengar. I medlet av mars torde genomgången av ansökningarna vara klara – sedan är det undervisningsministern som bestämmer tidtabellen
 2. Nationalbiblioteket har gjort ett ”baspaket” för alla medborgare i Finland
 3. En fråga som ministeriet ställer är: Vad behöver medborgarna i kunskapssamhället? Behövs det en omprioritering i fördelningen av resurserna?

HelMet:

 1. Helsingfors stadsbibliotek fyller 150 år – firas på olika håll i staden med olika evenemang
 2. Samsök i vissa databaser direkt i HelMet
 3. RFID-märkning av allt material i Bibliotek 10 planeras, likaså en sorts ”älyhylly” (touch screen) på hyllgavlarna
 4. Gemensam arbetsdräkt planeras för personalen i flera bibliotek
 5. Helsingfors stadsbibliotek förbereder att ta i bruk ett hjälpmedel för att utvärdera den verksamhet som främjar livslångt lärande.  Verktyget har spridits via Entitle-projektet http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Entitle-projekti , som biblioteket deltog i.
 6. Biblioteken.fi har valt Jonas Tana till svensk redaktör. Provanställningen börjar den 1.3.

Fredrika:

 1. Förstärkt samarbete med Vasa stadsbibliotek
 2. Diskussion om gemensam distansanvändning av databaser (EBSCO osv)
 3. Diskussion nästa vecka mellan Fredrikabiblioteken, Vasa stadsbibliotek, Abilita och CS Library om eventuellt samarbete
 4. Ny version av Gemini (Marc21) under arbete, pilotbibliotek: Jakobstad
 5. Tillgång till ELibs e-böcker i hela Fredrika – t.v. i huvudsak svenska e-böcker
 6. Föreningens nästa årskonferens äger rum i Korsholm den 9-10.9.2010. Tema för konferensen är bl.a. ontologier

Blanka:

 1. Kommunsammanslagningen 2009 innebar för kommunernas del stora nätverksproblem vilket naturligtvis påverkat biblioteken.
 2. Biblioteksdatabasen flyttades över till en virtuell server i januari 2010.
 3. 1.1. 2010 – Iniö övergick till datorbaserad utlåning.
 4. Blankabiblioteken är med i Facebook sedan december 2009
 5. Gemensam marknadsföring av PressDisplay och Naxos

Lukas

 1. Raseborg har fått en ny bokbuss. Utlåningen sker med offline-teknik.
 2. Två filialer har stängts
 3. Problem med hemsidan – måste hållas under Raseborgs stads struktur
 4. Raseborg tar i bruk Aurora nästa år eftersom Libra inte längre utvecklas
 5. Raseborg och Hangö finns på Facebook
 6. Utredning om e-böcker.

8. Mötet avslutades 15.45

Annika Lund

Ordförande 

Gerd Backman-Pettersson

Sekreterare