Förstasida > Biblioteksbranschen > Biblioteksverksamhet i Finland

Biblioteksverksamhet i Finland

Finland är känt för sitt täckande biblioteksnät, bibliotekens höga besöks- och utlåningssiffror och för att teknologi och datanät används flitigt på biblioteken. Alla kommuner har  bibliotekssystem och Internet-anslutning. Bibliotekslagen och -förordningen anger uppgifterna och ramarna för biblioteksväsendet.

I Finland är det Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) som drar upp de nationella bibliotekspolitiska riktlinjerna samt bereder statens budgetförslag och lagstiftning för riksdagen. Högsta statliga förvaltningsmyndigheten för de allmänna biblioteken är UKM. UKM beviljar understöd bl.a. för byggande av allmänna bibliotek och för utveckling av deras verksamhet. Kommunerna ansvarar för tillhandahållandet av bibliotekstjänsterna. Regionförvaltningsverken utgör den regionala statsförvaltningen.

Om förvaltningen och finansieringen av universitets- och yrkeshögskolebiblioteken beslutar respektive organisation. Om specialbibliotekens verksamhet beslutar den organisation som respektive bibliotek tillhör. Celia-biblioteket och Depåbiblioteket är statliga bibliotek vars verksamhet regleras genom lagstiftning och UKMs föreskrifter. Nationalbiblioteket fungerar i anslutning till Helsingfors universitet och dess verksamhetsområde definieras i universitetslagen.

Det hör till kommunernas uppgifter att ordna biblioteks- och informationstjänsterna antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner eller samarbetsparter. Kunderna skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som kontinuerligt förnyas. Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är i regel avgiftsfri.

Av de allmänna biblioteken fungerar 18 även som landskapsbibliotek. Landskapsbiblioteket har till uppgift att stödja informations- och fjärrlånetjänsterna i de allmänna biblioteken inom sitt område, utveckla informationstjänsterna samt göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med nya verksamhetsformer och utvecklingsprojekt i biblioteksarbetet.

Celia är ett specialbibliotek som upprätthålls av staten och som producerar och förmedlar litteratur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker – till exempel synskadade, personer med läs- och inlärningssvårigheter, utvecklingsstörda och personer med muskelsjukdom.

Helsingfors stadsbibliotek fungerar som nationellt centralbibliotek för de allmänna biblioteken.

Depåbiblioteket, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet, tar emot och förvarar material som överförs från de allmänna och vetenskapliga biblioteken och ställer det till förfogande för dem som behöver sådant material samt deltar i utvecklingen av fjärrlåneservicen och effektiviseringen av bibliotekssamarbetet.

Finlands biblioteksnät består av allmänna, dvs. kommunala bibliotek, universitets-, yrkeshögskole-, och specialbibliotek (vetenskapliga bibliotek) samt bibliotek i skolor och läroanstalter. Nationalbiblioteket fungerar som nationell service- och utvecklingsenhet för landets bibliotek. Det ansvarar för utökningen, beskrivningen, förvaringen och tillgängliggörandet av det nationella publikationsarvet och av sina vetenskapliga samlingar. Nationalbiblioteket fungerar i anslutning till Helsingfors universitet. Det svarar också för verksamheten vid det nationella elektroniska biblioteket, FinELib. FinELib är ett nationellt konsortium, som består av finländska universitet, yrkeshögskolor samt olika forskningsinstitut och allmänna bibliotek.

Totalt finns det ca 300 specialbibliotek inom olika förvaltningsområden och inom den privata sektorn. Exempel på specialbibliotek är Riksdagsbiblioteket, Statistikbiblioteket, forskningsanstalternas bibliotek, ämbetsverksbibliotek, museibibliotek och företagsbibliotek.

Finlands kommunförbund