Varför är mediekompetens viktig?

Största delen av både den privata och offentliga diskussionen förs nuförtiden i olika moderna medier. Mediekompetens gör det möjligt för oss att ta emot och förstå information och att få vår röst hörd.

En mediekompetent person kan kritiskt granska information och använda informationen på ett etiskt och effektivt sätt. För att effektivt kunna utnyttja information räcker det inte med att man har tillgång till olika medier, utan det krävs också utbildning, stöd och möjligheter till livslångt lärande. Utan stöd och utbildning kan det vara svårt att bedöma om informationen är korrekt och pålitlig.

En person med svag mediekompetens har begänsade möjligheter att följa olika medier och har svårigheter med att söka och producera information. En svag mediekompetens kan  också leda till att man inte förstår konsekvenserna av sina egna handlingar i olika medier.

Att förstå mediernas roll i samhället är en del av mediekompetensen. Om man förstår hur och på vilka grunder medieinnehåll produceras, kan man förhålla sig mer kritiskt till innehållet och se det ur olika perspektiv och därigenom t.ex. fatta etiskt hållbarare beslut på basen av informationen.

En mediekompent person har lättare att uttrycka sig själv och har bättre förutsättningar för livslångt lärande och demokratiskt deltagande. Mediekompetens är en medborgarfärdighet som utvecklas genom hela livet.

Undervisnings- och kulturministeriet har gjort upp kulturpolitiska riktlinjer för främjandet av god mediekunnighet:
God Mediekunnighet: Nationella riktlinjer 2013 - 2016.