Bibliotekens riksomfattande Biblioteksregister förnyas under våren

Under våren kommer vi att förnya Biblioteken.fi:s Biblioteksregister. I samband med förnyelsen gör vi tjänstemenyn i databasen Kirkanta tydligare. Målet med förnyelsen är att beskriva bibliotekens tjänster i överensstämmelse med Suomi.fi och i enlighet med den nya bibliotekslagen och att det ska vara lättare än tidigare att hitta tjänsterna. 

Vi börjar förnyelsen med att kontrollera termerna i Kirkanta-databasens tjänstemeny. Under våren läggs också Biblioteksregistrets användargränssnitt ut på en ny plattform för att registret skall uppfylla tillgänglighetskraven också mobilt. 

Förnyelse av termerna i tjänstemenyn

Biblioteken.fi:s Kirkanta-databas fungerar som databas för de biblioteksspecifika uppgifterna i Finna.fi och många bibliotek. Möjligtvis kommer uppgifterna i databasen i framtiden också att användas i Suomi.fi. Eftersom bibliotekens tjänster i databasen har beskrivits med fritext, har samma tjänst beskrivits med flera olika ord. I databasen har det därför samlats över 600 tjänster, varav största delen har parallella namn, som t.ex. allaktivitetslokal och allaktivitetsrum. Vi förenhetligar nu termerna enligt Finto-ontologin, så att uppgifterna om tjänsterna direkt kan överföras till det nationella servicedatalagret och en automatisk översättning till olika språk blir möjlig. Biblioteken.fi föreslår för Finto-arbetsgruppen de termer i Kirkanta som inte finns med i ontologierna. 

Förnyelsen av tjänsteregistret görs vid Biblioteken.fi. Enhetliga termer för tjänsterna samlas i en meny i Biblioteksregistrets administrativa gränssnitt. Där kan biblioteken välja de termer de vill lägga till i bibliotekets lista över tjänster. I samband med termförnyelsen tas namn på brand och egennamn bort från tjänstemenyn: t.ex. Drama-salen och Café Sirius tas bort, istället används enhetliga termer t.ex. salar och kaféer. Biblioteken kan om de vill fylla i egna namn (t.ex. Café Sirius). Då syns det namnet i bibliotekets uppgifter men i Biblioteksregistrets alfabetiska tjänsteregister finns bara den enhetliga termen (t.ex. Kaféer). I tjänsteregistret kommer vi också att lägga till gruppnamnen ”Övriga tjänster” och ”Övriga apparater”, så att också ovanliga tjänster får synlighet i registret. 

I fortsättningen administrerar Biblioteken.fi menyn med tjänstetermerna. Biblioteken kan skicka in förslag på nya termer till redaktionen för Biblioteken.fi. 

Vi informerar biblioteken om hur förnyelsen fortskrider

Förnyelsen av Biblioteksregistret och bytet av den tekniska plattformen kräver inte något annat av biblioteken än att de senare på våren kontrollerar sina egna uppgifter när förnyelsen av tjänstemenyn är klar. Förändringen gäller inte Kirkantas gränssnitt eller widgetar, de förändras inte i detta skede. Ändringarna i användargränssnittet gäller bara Biblioteken.fi:s riksomfattande Biblioteksregister. 

Mer information:

Planerare Mia Nikula, mia.nikula@kirjastot.fi
Kommunikationsplanerare Päivi Litmanen-Peitsala, plp@kirjastot.fi