Föredragningslista till vårmötet

Finlands svenska biblioteksförening r.f.

Föredragningslista för vårmötet 24.3.2017 kl. 9.30
Plats: Amorellas konferensutrymme, Viking Line som avgår från Åbo kl. 8.45

Föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet

§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

§ 5. Fastställande av mötets föredragningslista

§ 6. Genomgång av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse

§ 7. Fastställande av bokslut

§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

§ 9. Övriga ärenden
- Information om stadgeändring 

§ 10. Mötets avslutande