Aktuellt i biblioteksbranschen

Överbibliotekarie Kai Ekholm får Finlands PENs yttrandefrihetspris

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm är känd för sina studier i yttrandefrihet och censur. Ämnet för hans doktorsavhandling var böcker som under åren 1944–1946 blev förbjudna på biblioteken. Ekholm har i sitt arbete lyft fram frågor kring friheten att yttra sig och modigt försvarat Nationalbiblioteket, platsen för vårt gemensamma minne, i tider då Helsingfors universitet befunnit sig i ekonomiska svårigheter.

De allmänna bibliotekens landsomfattande besökarenkät 2018

Nationalbiblioteket samordnade genomförandet av en landsomfattande besökarenkät senast år 2013. Därefter övergick uppgiften för allmänna biblioteks del till regionförvaltningsverken som tillsammans med Kirjastot.fi och Södra Karelens bibliotek utarbetade en uppdaterad version av enkäten i november 2017. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar enkäten. Avsikten är att göra en ny enkät under fyra veckors tid från och med 9.4.2018i hela landet.

Understödsansökningar inlämnade hösten 2017 nu i Projektregistret och visualiseringsapplikationen

Hösten 2017 kom det sammanlagt in 214 projektunderstödsansökningar vilkas sammanlagda summa var 4,38 miljoner euro.

Den här gången kom mest ansökningar för projekt med temat ”Utvecklande av tjänster”, också den största summan pengar ansöktes för projekt med det här temat. De vanligaste understödsansökningarna inom temat gällde projekt i anslutning till grundandet av meröppna bibliotek. Beslut om vilka bibliotek som beviljas finansiering kommer inom mars månad 2018.

Bibliotekens riksomfattande Biblioteksregister förnyas under våren

Under våren kommer vi att förnya Biblioteken.fi:s Biblioteksregister. I samband med förnyelsen gör vi tjänstemenyn i databasen Kirkanta tydligare. Målet med förnyelsen är att beskriva bibliotekens tjänster i överensstämmelse med Suomi.fi och i enlighet med den nya bibliotekslagen och att det ska vara lättare än tidigare att hitta tjänsterna. 

Vi börjar förnyelsen med att kontrollera termerna i Kirkanta-databasens tjänstemeny. Under våren läggs också Biblioteksregistrets användargränssnitt ut på en ny plattform för att registret skall uppfylla tillgänglighetskraven också mobilt. 

Störningar i eBiblioteket

På grund av serverfelet i början av veckan förekommer det ännu störningar i eBiblioteket. Speciellt valet biblioteksnätverk fungerar inte normalt. Vi försöker reparera felet så snabbt som möjligt. Vi beklagar de olägenheter som störningarna medför. 

Regionförvaltningsverkens nyhetsbrev 4/2017

Biblioteksväsensets regionala förvaltning informerar i sitt nyhetsbrev 4/17 om inkomna ansökningar om statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet, statistikföring för år 2017, basserviceutvärderingen 2017, undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek 660/2017, fortbildning och resebidrag. 

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 4/2017 

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen