Aktuellt i biblioteksbranschen

Varumärkesskydd för symbolen för de allmänna biblioteken

Symbolen för de allmänna biblioteken har nu registrerats som ett varumärke med numret 268880.

Det är Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken som har ansökt om varumärkesskydd för symbolen. Alla allmänna bibliotek får använda varumärket på nätet i det fysiska rummet och i informations- och marknadsföringsmaterial.

Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft 22.12.2016. Direktivet innehåller bestämmelser om tekniska krav på tillgängligheten i offentliga aktörers webbtjänster som är öppna för allmänheten och om metoder för att övervaka och rapportera om tillgängligheten. I praktiken förpliktar direktivet organisationerna i offentliga sektorn att utforma sina webbsidor så att de är så lättillgängliga som möjligt och kan användas av alla.

Kommunförbundet: den nya bibliotekslagen och anvisning om användningsregler

Kommunförbundet har skickat ut ett brev till alla kommuner berörande ändringen i lagstiftningen om allmänna bibliotek. Den nya lagen om allmänna bibliotek som trädde i kraft i januari innebär bl.a. att kommunerna måste ändra bibliotekens användningsregler i enlighet med den nya lagen. I kommunförbundets brev finns en bilaga med anvisningar för att förnya användningsreglerna. Kommunförbundet har utarbetat anvisningarna i samarbete med Rådet för de allmänna biblioteken.

Gemensam symbol för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt i november 2016 att en symbol för de allmänna biblioteken tas i bruk. Symbolen gör det lättare att känna igen bibliotekens lokaler, nättjänster och material också då biblioteken eller tjänsterna har egna namn. Rådet rekommenderar att symbolen används i de allmänna bibliotekens informations- och marknadsföringsmaterial och på skyltar.

Information om bibliotek på 12 språk för bibliotekens nätsidor

Infopankki.fi erbjuder information om Finland på 12 språk för personer som flyttat till Finland. På webbplatsen finns det en sektion som handlar om bibliotek och bibliotekstjänster. Ett enkelt sätt att erbjuda flerspråkig biblioteksinformation för kommunbibliotekets användare är att länka till Infopankki.fi:s bibliotekssidor.

Affisch om hur man genomskådar falska nyheter

IFLA har gjort en affisch om hur man genomskådar falska nyheter. Affischen har översatts till svenska och finska. Affischerna kan laddas ner på många olika språk  (som pdf- eller jpg-filer) på från sidan: http://www.ifla.org/node/11174. Affischen får fritt användas och spridas.

De svensk- och finskspråkiga versionerna finns också i bilagan. 

Utredning om asylsökandes biblioteksanvändning och servicebehov

 

Helsingfors stadsbibliotek har med hjälp av finansiering från undervisnings- och kulturministeriet kartlagt asylsökandes biblioteksanvändning och hurudana servicebehov de asylsökande har som biblioteken kunde fylla. Utredningen är finskspråkig, men en sammanfattning finns också på svenska och engelska.

För utredningen intervjuades asylsökande i huvudstadsregionen, Åbo, Joutseno och Kauhava. Som referensgrupp intervjuades personer från huvudstadsregionen med invandrarbakgrund eller mångkulturell bakgrund som är varaktigt bosatta i Finland.

Kirjasto Oodi blev Biblioteket Ode på svenska

Det nya bibliotek som öppnas vid Tölöviken i december 2018 fick namnet Oodi i en öppen namntävling. Efter livlig allmän diskussion tar man i bruk också en svensk namnform, ’Ode’.

I oktober 2016 arrangerades en namntävling för att hitta ett namn för byggnaden som hade blivit känd som centrumbibliotek. Sammanlagt inlämnades 1 600 olika förslag. Juryn som leddes av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen utsåg ’Oodi’ till vinnare. Förslaget kom från Mirja Lounameri.

Centrumbiblioteket ska heta Oodi

En för alla öppen namntävling ordnades i oktober. Namntävlingen fick in ungefär 2600 förslag - av dem var 1600 olika namn. En jury, i vilken  biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen fungerade som ordförande, valde bland förslagen namnet Oodi (oodi betyder ode på svenska).  Bibliotekets svenska namn blir Helsingfors centrumbibliotek Oodi.

Valet motiverades med att namnet ska vara kort, lätt att komma och att böja, sitta bra i munnen och fungera på flera språk. Det var Mirja Lounameri som föreslog namnet. 

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen