Bibliotekens uppgifter

De allmänna bibliotekens uppgifter

Bibliotekslagen anger uppgifterna och ramarna för biblioteksväsendet. Enligt bibliotekslagen är de allmänna bibliotekens uppgift att: 

 1. erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll,
 2. tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling,
 3. främja läsning och litteratur,
 4. tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet,
 5. erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet,
 6. främja en samhällelig och kulturell dialog

Användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning är avgiftsfria. 

Bibliotek med specialuppgifter

 • Nationalbiblioteket erbjuder alla bibliotekssektorer nationella nätverksbaserade bibliotekstjänster. Utöver sina egna samlingar ansvarar Nationalbiblioteket för det nationella publikationsarvet. Nationalbiblioteket fungerar i anslutning till Helsingfors universitet.
 • Helsingfors stadsbibliotek sköter det riksomfattande utvecklingsuppdraget för allmänna bibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.
 • Fr.om. 1.1.2018 har nio bibliotek regionala utvecklingsuppdrag. Deras uppgift är att stöda utvecklingen av och personalens kompetens vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet samt främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken.
 • Flerspråkiga biblioteket  fungerar i anslutning till Helsingfors stadsbibliotek, men betjänar hela landet. 
 • Celia är ett specialbibliotek som producerar och förmedlar litteratur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcke. Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhets har stadgats i lag 638/96 och förordning 639/96.
 • Depåbiblioteket Depåbiblioteket är ett landsomfattande bibliotek som betjänar landets vetenskapliga, allmänna och specialbibliotek. Depåbiblioteket har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från de finländska biblioteken och att göra detta material tillgängligt för användarna. Depåbiblioteket är underställt Undervisnings- och kulturministeriet och dess verksamhet har stadgas  i Lag om Depåbiblioteket 1078/1988 och Förordning om Depåbiblioteket 94/1992
 • Ryskspråkigt bibliotek
 • Samiska biblioteket