Informationskompetens

Mekaniska läs-, skriv- och räknekunskaper anses inte vara tillräckliga inlärningsmål i dagens informationssamhälle. I informationssamhället behövs också informationskompetens. Till informationskompetens hör att identifiera ett informationsbehov, anskaffa information och använda information. Kunskaper i informationssökning är en central del av informationskompetensen.

En informationskompetent person kan

  1. identifiera, begränsa och uttrycka sitt informationsbehov
  2. söka information effektivt och med gott resultat
  3. kritiskt granska information och jämföra informationskällor och -kanaler
  4. på ett effektivt sätt använda information för rätt ändamål och för att skapa ny information
  5. förstå de ekonomiska, juridiska och etiska aspekter som informationsanvändning innebär, och fungera enligt dem.

(Andretta 2005, tabell 3.1, bilagor A-C)

Informationskompetens anses nuförtiden, liksom mediekompetens, vara en medborgarfärdighet som måste utvecklas genom hela livet.

På biblioteken hjälper personalen personer som har ett informationsbehov att hitta rätt informationskällor och olika lämpliga informationssökningsstrategier.

Läs mera: Hakala, Hellevi, Lahtinen, Hanna: Informaatiolukutaidon monet kasvot, Signum 01/2014, 7-12.