Kontakter och reflektioner - det lönar sig alltid att utveckla yrkeskompetensen

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis.

Youth Libraries Group firar 75-årsjubileum år 2023. Det är frågan om den särskilda intressegruppen inom Storbritanniens biblioteks- och informationsorganisation (CILIP), vars medlemmar framför allt utgörs av bibliotekarier som arbetar med barn och unga.

I Storbritannien har man under senaste år skurit ner på bibliotkstjänsterna och därför har många expertuppgifter som betjänar barn och unga kombinerats med allmänna serviceuppgifter. Bibliotekets anställda betjänar nu både barn och vuxna eller fokuserar på evenemang, marknadsföring och olika aktiviteter. På undervisningssidan har igen många skolor omvandlat sina bibliotek till “resurscenter för inlärning”. För vissa bibliotekarier har det varit utmanande att behålla sina expertuppgifter och försvara betydelsen av läsning på fritiden eller informationsläskunnigheten i undervisningen av barn.

Youth Libraries Group logo
Youth Libraries Group logo. Illustrerad av YuRong.

Bibliotekslandskap i förändring

Jennifer Horan, ordförande för Youth Libraries Group, beskriver den aktuella situationen så här: “Bibliotekariens roll utvecklas ständigt enligt samhällets behov. I dag på arbetet diskuterades planer, enligt vilka biblioteket skulle fungera som en varm fristad under den kommande vintern. Det är hemskt att vi behöver erbjuda sådan service, men det visar hur livsviktigt ett bibliotek kan vara på det lokala planet. Under pandemin blev problemet med att vara isolerad aktuellt - både socialt och professionellt. Eftersom Youth Libraries Group grupperna inte verkade på plats, kunde vi genom nätförbindelser prata med varandra och ordna möten med kollegor för att ge varandra professionellt stöd. Många människor började läsa under nedstängningen och YLG kunde dela med sig av sin expertis kring böcker och läsning genom dagliga Youtube-videor på National Shelf Service.

I sådana här situationer är fortbildning viktigare än någonsin, “ungdomsbiblioteksgruppen” (Youth Libraries Group) fungerar som ett nätverk för ivriga, inspirerande och kunniga bibliotekarier, där man utbyter information och kunskap, ordnar fortbildning och evenemang, deltar i nationella initiativ samt ser till att fokus på och synligheten för arbetet med barn och ungdomar stärks i samhället. Jen Horan understryker att “YLG-gruppen är en en perfekt inkörsport till ditt lärande och professionella engagemang - om du så är studerande, nyutexaminerad eller snart pensionär. Gruppen erbjuder fantastiska möjligheter att nätverka med andra inom samma verksamhetsområde och få fortbildning av god kvalitet. Gruppen är full av passionerade personer som är intresserade av läsning och att stödja ungdomar och den ger mig mycket positiv energi (som verkligen behövs i dessa för biblioteken svåra tider)”.

Ungdomsbiblioteksgruppens medlemmar kan delas in i fyra huvudgrupper. Dessa är kommunala bibliotekarier, skolbibliotekarier, bibliotekarier som ansvarar för skolornas materialtjänster (beställningsbaserad service, som erbjuder böcker och material utgående från läroplanen), samt konsulter och rådgivare, som hjälper och stödjer biblioteken att arbeta mångsidigt och utveckla utbudet genom skräddarsydda utbildningar, rådgivning angående biblioteksplanering,  genom att planera evenemang samt på många andra sätt. 

Jennifer Horan uttrycker sig så här om sin tid som ordförande: Till en början gav  mig YLG-medlemskapet stöd i min Chartership-kvalificering, eftersom den hjälpte mig att se en bredare professionell kontext, nätverka med andra skolor och barnbiblioteksanställda. Det här var användbart för utvecklandet av gemensam praxis, särskilt om man arbetar ensam på sin enhet, vilket många skolbibliotekarier gör. Under åren har utbildningsmöjligheterna utvecklat mina egna metoder och kontakterna till förlagen har gett mig mera kunskap om barnlitteratur. Under den senaste tiden, när jag fått leda YLG:s verksamhet - till exempel som ordförande för den skottländska kommittén och som ordförande för Carnegies-juryn - har jag fått sådana kunskaper och erfarenheter som är till nytta för min karriär. Nu har jag också en ledande position i den lokala biblioteksverksamheten. “  

I denna ständigt och snabbt föränderliga värld finns det inte utrymme för onödig självgodhet i fråga om vad gruppen kan erbjuda. Som bäst utförs en medlemsenkät, vars ändamål Jen Horan beskriver så här: “YLG:s viktigaste uppgift är att svara mot medlemmarnas behov. Därför måste vi ta reda på vilka dessa behov är. Med ett tydligare och mera fördjupat program försäkrar vi oss om gruppens fortsatta verksamhet, vi aktiverar och engagerar våra mera passiva medlemmar samt tar reda på vad de vill ha ut av gruppen. Jag hoppas att det på längre sikt främjar en stark medlemsbas.” 

Den riksomfattande gruppen och de lokala avdelningarna

Ungdomsbiblioteksgruppen är riksomfattande. Alla tolv områden i Storbritannien - Skottland, Wales och Nordirland medräknat- har lokala avdelningar där man träffas , diskuterar aktuella frågor, deltar i olika initiativ samt ordnar utbildningar. Före Jennifer blev ordförande hörde hon till avdelningen i Skottland. “Jag var nyutexaminerad och hade arbetat som skolbibliotekarie i två år, dessutom hade jag påbörjat min Chartership-kvalificering. Min mentor satt med i YLG-kommittén och bjöd in mig till ett möte. Jag kände genast att jag var på rätt plats när vi planerade ett spännande evenemang för Edinburghfestivalen. Vi hade bjudit in Nick Sharratt som talare och han råkade just då ha födelsedag. Vi beställde en tårta och 100 par byxor åt honom, för att göra reklam för hans älskade bilderbok. Skottlands YLG använde sin humor som ett effektivt dragplåster!”

Utbyte av erfarenheter och sakkunskap

Centralt för ungdomsbiblioteksgruppen är kommunikation och kunskapsutbyte. Gruppen skickar varje månad ut ett nyhetsbrev till sina medlemmar, med aktuell information från biblioteken och organisationen. Årligen publiceras den tryckta The Youth Library Review, med texter och bilder som behandlar Carnegie-medaljörernas tal samt fallstudier från sådana betydelsefulla projekt som man också kunde dra nytta av på nationell nivå. YLG har också en aktiv blogg, där författare, illustratörer och förläggare intervjuas och man berättar om prisnomineringar och vinnare.

Man träffas och nätverkar

Youth Libraries Group ordnar årligen en nationell konferens någonstans i det Förenade Kungariket, på så vis kan bibliotekarier från olika håll i landet delta i konferensen. Evenemanget är ett utmärkt tillfälle för bibliotekarier att träffas, nätverka med varandra och med förläggare, författare, poeter och illustratörer, diskutera läget i branschen, hitta idéer för nya projekt och lära sig olika sätt att engagera allmänheten samt utvidga verksamheten.

Konferensen är också ett bra tillfälle att uppmärksamma de människor, som inom eller utanför sitt arbete väsentligt främjat och stött bibliotekens verksamhet. Särskilt välförtjänta personer kan ges hedersmedlemskap i Youth Libraries Group. En av årets hedersmedlemmar är Charlie Sheppard från förlaget Andersen Press.

“När jag inledde samarbetet med YLG insåg jag inte att vi levde i bibliotekens guldålder. När biblioteken sedan började läggas ner, såg jag gång efter en annan på konferenser och evenemang att personer som jag brydde mig om och beundrade först vara oroliga över finansieringen för att sedan förlora den, först vara oroliga för sina arbetsplatser för att sedan förlora dem, först oroa sig för sina bibliotek för att sedan förlora också dem. Jag kände mig hjälplös och kraftlös när jag från åskådarplats såg på hur mitt älskade land kastade bort en av sina största och bortglömda möjligheter.  Och ändå, ja ändå. Så många av er har återvänt. Gång efter en annan, på konferens efter konferens, använder ni er kunskap, kunnighet och envishet för att hitta nya sätt att nå barn och främja deras läsning - genom att hjälpa och stödja varandra på vägen.”

Charlie Sheppard, Youth Libraries Groups hedersmedlem, 2022.

Identifiering och erkännande av spetskompetens

Konferensen är unik också i det hänseendet att man där alltid tillkännager de nya Carnegie-pristagarna för text och bild. Carnegie-medaljen är ett erkännande för böcker som gett sina läsare en särskild läsupplevelse. Det är frågan om Storbritanniens äldsta och mest prestigefyllda pris för barnlitteratur. Priset som instiftades år 1936 har tilldelats Arthur Ransome, Philippa Pearce, Mary Norton, Anne Fine, Alan Garner, Philip Pullman, Raymond Briggs, Helen Oxenbury, Lauren Child, Chris Riddell samt många andra legendariska författare.

Ungdomsbiblioteksgruppen utser juryn. Jurymedlemmarna består av medlemmar från olika regioner, enligt arbetsplats eller boplats, som har stöd i sin egen region. Varje jurymedlem läser hundratals böcker och bildar ett råd. Rådet sammanställer en lång lista och en kortlista samt utser de slutliga vinnarna. Gruppen stödjer också bibliotek och skolor med att ordna skuggval och roliga bokcirklar där man läser de nominerade verken, deltar i evenemang i anknytning till temat, röstar på favoriter som slutligen tillkännages vid prisutdelningen jämsides med bibliotekariernas val.

Ungdomsbiblioteksgruppens största glädje är när medlemmarna tillsammans når längre än någon av dem skulle kunna göra på egen hand. Gruppens medlemmar får bland likasinnade fantastiskt stöd för sina idéer, sin fantasi och sina innovationer. Gruppens ordförande Jen Horan beskriver hur förväntansfull hon är över att se hur den förnyade gruppen kommer att driva saker framåt. “Vi har en tom sida i boken, som väntar på att bli ifylld - det är en träffande bild för bibliotekariernas expertgrupp!”

Jake Hope, UK