Biblioteket och andra stadiet

Samarbetsmallen består av ett principavatal och samarbetsmallar för yrkesutbildningen och gymnasiet. Läroanstalterna och biblioteken kan använda mallen på det sätt de vill och anpassa innehållet enligt lokala resurser. 

I principavtalet kommer man överens om mål, ansvarsfördelning, kommunikation, kostnader och resurser. 

I samarbetsplanen skrivs konkreta samarbetsformer in.

Så här använder du mallen

1. Mall för principavtal

  • Du kan ändra texten utgående från mallen så den fungerar i din kommun, eller använda den som den är utan ändringar. 
  • Ta gärna vidare avtalet till förtroendeorgan i kommunen, som till exempel läroanstaltens
  • samkommunsstyrelse/samkommunsfullmäktige/styrelse

 2. Samarbetsplan

  • Det är bra att årligen komma överens om det praktiska samarbetet mellan läroanstalten och biblioteket. 
  • De centrala målen och verksamhetsformerna kan med fördel tas med i den lokala läroplanen, bibliotekens årsplaneringen eller andra motsvarande dokument.
  • Den mall med praktiska exempel som vi tagit fram får fritt anpassas till verksamheten i den egna kommunen, eller användas som sådan.

Ladda ner prinipavtalet och samarbetsplanerna (word-dokument) via länken nedan.