Mall för samarbetsavtalet mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket

Så använder du mallenTietokoneella tehty piirros, jossa kaksi aikuista ihmishahmoa kättelee.

Principavtal

Bearbeta texten till ett avtal som kan användas i din kommun eller använd den som den är.
Ta gärna vidare avtalet till de organ i kommunen som beslutar om biblioteks- och skolärenden såsom nämnderna och direktionerna.

Samarbetsplan

Det lönar sig att komma överens om det praktiska samarbetet mellan skolorna och biblioteket på årsbasis.
De centrala målen och verksamhetsformerna kan med fördel tas med i läsårsplaneringen, den lokala läroplanen, årsplaneringen eller andra motsvarande dokument.
Den mall och de exempel på verksamhetsformer som tagits fram här får fritt användas i kommunerna, både i bearbetad form och som sådana.
Observera att vi har ställt en miniminivå för samarbetet. Vi rekommenderar att kommunerna beslutar om ett samarbete som når upp till minst denna nivå.

1. Principavtal

Avtal om samarbete mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket 

Kommun ______________________________________
Godkänd i _______________________________ nämnd
Datum, paragraf ________________________________

Målet med avtalet

Målet med detta avtal är att etablera och utveckla samarbetet mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket i _______________ stad/kommun. Målgrupperna och målen för såväl skolans som bibliotekets del är enhetliga: båda strävar efter att främja barn och ungas läskunnighet och välmående. Detta samarbetsavtal grundas både på bibliotekslagen (1492/2016 1-20§) och på grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP2016). Genom samarbetet utför biblioteket de uppgifter som lagen definierar och skolan får stöd i sitt undervisningsuppdrag.
Samarbetsavtalet främjar jämlikheten i __________________ stad/kommun. Målet är att samtliga elever inom den grundläggande utbildningen får tillgång till biblioteksservice och stöd för multilitteracitet på lika villkor. Det sektorövergripande samarbetet berikar dessutom läroplanen. 
Det samarbete som avtalet gäller tas med i skolornas läsårsplanering och bibliotekens årsplanering eller motsvarande dokument. Samarbetet verkställs årligen i hela kommunen minst på den miniminivå som nämns i detta avtal.
Avtalet gäller __________ - ____________

Kommunikation och ansvarspersoner

Ledningen för den grundläggande utbildningen och biblioteksverksamheten ansvarar för att avtalet förverkligas. Utsedda personer ansvarar för kommunikationen mellan skolorna och biblioteket. I praktiken sköter lärarna och bibliotekspersonalen om samarbetet enligt sina egna ansvarsområden. Verksamheten integreras i mån av möjlighet i ämnesundervisningen. Den samarbetsplan som skapats på basen av avtalet uppdateras och utvärderas årligen. Biblioteket koordinerar detta arbete. 
1.3 Kostnader och resurser
Genom ett samarbete delar man på resurserna och utnyttjar dem effektivare. För att genomföra det samarbete som detta avtal gäller behövs såväl personalresurser som tillräckliga materialanslag. 
De resurser som krävs reserveras i kommunens budget enligt följande:
Här listas de alternativ som kräver resurser/varje kommun kan lyfta fram de kostnader som gäller den egna kommunen/det egna samarbetsavtalet. 

2. Grund för läsårs- och årsplaneringen

Miniminivå 

Av de följande samarbetsformerna väljs ut minst tre, en för årskurserna 0-2, en för årskurserna 3-6 och en för årskurserna 7-9. Därtill förbinder sig skolan till minst ett lärarlett biblioteksbesök under årskurserna 1-6. 
De årliga åtgärderna väljs på basen av var i verksamheten insatserna anses behövas mest samt utifrån de lokala resurserna. Utöver de exempel som finns med på denna lista kan man ta in andra lämpliga samarbetsformer. 
De valda samarbetsformerna genomförs med hela årskursen, och procentantalet av förverkligade biblioteksbesök följs upp årligen.
Därtill kan man planera in extra biblioteksbesök, bokprat, workshoppar m.m. beroende på resurserna.

Mål för samarbetet och exempel på genomförande årskursvis

Genomgående mål i samarbetsplanen

Arbetet med samarbetsplanen har utgått ifrån grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Samarbetet mellan skola och bibliotek ska således stöda eleverna i processen med att söka, hantera och producera information och att använda informationskällor på ett mångsidigt sätt samt att erbjuda eleverna såväl mångsidiga läsupplevelser som en fördjupad och vidgad textsyn. Med hjälp av samarbetsplanen förverkligar man även följande uppgifter för det allmänna biblioteket: att främja läsning och litteratur, erbjuda informationstjänster, handledning och stöd vid informationssökning och -hantering samt att främja en mångsidig läskunnighet.

Närmare mål och exempel på genomförande

MÅL FÖR ÅRSKURSERNA (0)1-2

Biblioteket är en av de första offentliga serviceformer som barn lär sig använda på egen hand.
Biblioteket och skolan strävar tillsammans efter att väcka och upprätthålla en positiv inställning till läsning och bibliotek.
Eleverna bekantar sig med bibliotekets utrymmen, material och service samt lär sig att använda biblioteket: fråga, låna och återlämna.
Eleverna lär sig grunderna för informationssökning.

METODER

Förskolan

Biblioteksäventyr
en lekfull och interaktiv introduktion till litteraturens värld samt bibliotekets verksamhet och utbud
material att ta med hem, t ex en lånekortsansökan
 
Årskurs 1

Handlett biblioteksbesök
grunderna i biblioteksanvändning: låna, återlämna, fråga, söka lämplig läsning
lånekortet (om man inte redan har ett)
 
Årskurs 2

Bokprat
en presentation av litteratur på lämplig nivå, antingen i biblioteket eller i skolan

Handlett biblioteksbesök
fördjupning i bibliotekets utbud, hyllsystem och material

läsupplevelser
gränser mellan fakta och fiktion, alfabetisk ordning och bokens uppbyggnad
enkla sökövningar

Temalektion i sociala medier och emotionella färdigheter
emotionella färdigheter och sociala medier diskuteras på ett interaktivt sätt med utgångspunkt i litteraturen
grunderna i källkritik tas upp med gruppen
 
MÅL FÖR ÅRSKURSERNA 3-6

Biblioteket och skolan strävar tillsammans efter att stöda och fördjupa lustläsningen samt att upprätthålla en positiv inställning till biblioteket.
Elevernas kunskaper i informationssökning fördjupas: de får bekanta sig med informationssökningsprocessen och lära sig källkritik.
Eleverna lär sig använda bibliotekets elektroniska tjänster.
 
METODER

Författarbesök
En barnboksförfattare besöker skolorna.
Besöket genomförs i samarbete mellan skolan och biblioteket, eventuellt också med andra bibliotek inom området.
Skolklasserna förbereder sig inför besöket genom att bekanta sig med författarens böcker och att fundera på frågor till författaren.

Handlett biblioteksbesök
Eleverna bekantar sig med bibliotekets avdelningar, hyllsystem, utlåning och återlämning samt med eventuella automater och sökdatorer. Alternativt en uppfräschning av kunskaperna inom dessa områden.
Övningar eller frågesport gällande alfabetisk ordning eller klassifikation, kan även genomföras som ett escape room -spel.

Temalektion i informationssökning
Genomgång av grunderna för användning av nätbiblioteket
Elevernas lånekortsuppgifter uppdateras.
Eleverna bekantar sig med bibliotekets material, utrymmen och service.

Fördjupad läsupplevelse, t ex genom ett bokdrama, ett escape room -spel eller ett mysterium
Hela klassen läser samma bok (klassuppsättningar finns tillgängliga) eller klassen delas upp i små grupper som läser sina respektive böcker. Gruppen/klassen gör tillsammans t ex en video, en teaterpjäs eller någon annan typ av dramatisering av boken.
Bibliotekspersonalen hjälper gruppen att hitta böcker som passar för ändamålet. Workshopparna kan i mån av möjlighet genomföras i biblioteket tillsammans med personalen.

Bokprat
Presentation av material som passar åldersgruppen, kan även genomföras av eleverna själva t ex genom att bokprata för vänelever eller klasskamrater, eller genom att göra en bokpratsvideo.

Temalektion i mediefostran
Interaktiv lektion i informationssökning, källkritik, åldersgränser, användning av bilder och grunderna för nätbeteende.

MÅL FÖR ÅRSKURSERNA 7-9

Eleven kan självständigt använda sig av bibliotekstjänsterna, söka både läsning och information och använda sig av olika källor för sitt informationsbehov
Eleven klarar av att anteckna källor och är medveten om datasäkerheten samt kan kritiskt evaluera informationens användbarhet och källornas tillförlitlighet.
Eleven lär sig identifiera skönlitterära genrer samt analysera och tolka skönlitterära texter.
Biblioteket och skolan stöder och breddar tillsammans elevernas lustläsning.
I all verksamhet är det viktigt att betona interaktivitet, delaktighet och upplevelse samt äkta närvaro.

METODER

Temalektion i informationshantering
Elevernas kunskaper gällande biblioteket och hur man använder det uppdateras.
E-material presenteras och eleverna bekantar sig med bibliotekets klassifikationssystem.
Eleverna lär sig evaluera källornas tillförlitlighet och användbarhet.
Olika databaser och tekniker för informationssökning presenteras.

Bokprat
Bokpratet integreras i undervisningen, t ex i genomgången av de skönlitterära genrerna i modersmålet.
Bokpratet är interaktivt, och såväl läsupplevelsen och det litterära samtalet har en central roll i det.

Utställning, projekt eller evenemang
Eleverna planerar och genomför ett gemensamt projekt tillsammans med biblioteket.
Projektet genomförs i samarbete med ämneslärarna.

Upplevelsestunder
Medie- eller litteraturfostran i form av en workshop, t ex ordkonst, serieteckning, motreklam, ett escape room -spel med fokus på mediefostran.

Exempel på samarbetsformer för skola och bibliotek

Biblioteket som lokal

Enligt bibliotekslagen är biblioteket öppet och tillgängligt för alla. Biblioteket erbjuder utrymmen för studier, utställningar, uppträdanden, samvaro och evenemang. Kontaktpersoner informerar aktivt om den service och de evenemang biblioteket erbjuder.

Bokbuss

Bokbussen betjänar alla de skolor i kommunen som inte har fast biblioteksservice. Skolan och bokbusspersonalen kommer överens om eventuella evenemang, t ex temadagar, bokprat eller bibliotekshandledning, i förväg.

Lärarledda gruppbesök

Skolklasser och -grupper är välkomna på lärarledda biblioteksbesök. Besöken behöver planeras och förberedas i förväg i skolan och läraren bör närvara vid besöket. Gruppen meddelar biblioteket om särskilda önskemål eller behov. I de kommuner som har bokbussverksamhet sköter bokbussen om biblioteksservicen i de skolor som hör till bokbussens rutt.

Handledda gruppbesök

Biblioteket erbjuder handledda gruppbesök. Besöken kan exempelvis bestå av en presentation av bibliotekstjänsterna, bokprat, handledning i biblioteksanvändning eller informationssökning eller olika typer av workshoppar. Även andra typer av besök kan man planera tillsammans med läraren. I fall att läraren vill komma med sin grupp på ett handlett biblioteksbesök, bör hen vara i kontakt med biblioteket senast två veckor före utsatt tid.

Bibliotekshandledning

Biblioteket erbjuder såväl material som verktyg för att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter. Bibliotekshandledning kan ges i samband med ett handlett biblioteksbesök. Under ett handledningstillfälle bekantar man sig med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster, hur man sköter ärenden på biblioteket och hur man skaffar sig ett lånekort ifall att man inte har ett.

Stöd för informationssökning och -hantering

Biblioteket stöder skolorna i undervisningen av informationssökning och -hantering. Kunskaper i informationshantering behövs i alla läroämnen och undervisningen i informationssökning borde integreras i konkreta uppgifter under lektionstid. Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning ordnas med hjälp av interaktiva metoder antingen i bibliotekets eller i skolans utrymmen.

Samfundskort/klasskort

En lärare kan ansöka om ett skilt lånekort till sin klass eller grupp. Med detta kort kan man låna material till hela skolan, klassen eller gruppen. Mera information om samfundskortet får man på biblioteket.

Bokprat

Biblioteket stöder läsinlärningen och utvecklingen av läskunnigheten samt lustläsningen på många olika sätt. Bokprat och -presentationer väcker läslusten och inspirerar till läsning. Man kan komma överens om ett bokpratstillfälle med bibliotekspersonalen. Alternativt kan man köpa in bokpratstjänsten från en utomstående part. Bokpratet genomförs antingen i klassrummet, på biblioteket eller virtuellt. Bibliotekspersonalen sammanställer litteraturlistor till barn och ungdomar enligt önskemål.

Klassuppsättningar

Klassuppsättningar består av böcker som anskaffas i flera exemplar per titel. Klassuppsättningarna kan lånas ut till grupper så att alla elever kan läsa en och samma titel samtidigt. Klassuppsättningarna anskaffas i samarbete med skolorna och lånas för det mesta med klasskort/samfundskort.

Bokpaket

Biblioteken samlar ihop bokkassar/paket med önskade teman som lånas ut till skolklasserna. Mera information om de praktiska arrangemangen får man på biblioteket. Biblioteken förmedlar även litteratur på andra språk gratis från det flerspråkiga biblioteket. Det flerspråkiga biblioteket har ett brett utbud av böcker, musik, filmer och tidskrifter. 

Läsdiplom

Läsdiplom inspirerar barn till att läsa och att bekanta sig med olika litterära genrer. Läsdiplomen och uppgifterna som hör till dem tas fram i samarbete mellan skolan och biblioteket.

Författarbesök

Skolor och bibliotek kan tillsammans ordna författarbesök. Författarbesöket kan även vara virtuellt då det eventuellt kan följas av elever i flera olika skolor. Eleverna förbereder sig inför författarbesöket t ex genom att fundera på frågor till författaren.

Läskampanjer, projekt och evenemang

Skolor och bibliotek kan tillsammans ordna evenemang, läskampanjer eller olika projekt.  Gemensamma kampanjer, projekt och temadagar kan vara nationella eller lokala. Om dessa informeras separat.

Workshoppar

Bibliotek och skolor kan tillsammans planera och genomföra olika workshoppar om till exempel mediefostran, ordkonst, serieteckning eller digital kompetens.

Bokprat för föräldrar och personal samt föreläsningar om läsningens betydelse

Bibliotekspersonal besöker föräldramöten, lärarfortbildningar och andra tillställningar i skolan och berättar till exempel om läsningens betydelse, bibliotekets service samt litteratur och annat material för olika åldersgrupper. Om framträdandet avtalas i god tid.