Biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Mall för samarbetsavtalet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och det allmänna biblioteket

Denna mall består av två delar. Principavtalsmallen används för att komma överens om målen, ansvarsområden, kommunikationen, kostnaderna och resurserna. I samarbetsplanen antecknas målen för de olika åldersgrupperna och de samarbetsformer som kommer att tas i bruk.

 

Så använder du mallen:

1. Principavtal

  • Bearbeta texten till ett avtal som kan användas i din kommun eller använd den som den är.
  • Ta gärna vidare avtalet till de organ i kommunen som beslutar om biblioteket, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken, såsom nämnderna och direktionerna.

2. Samarbetsplan

  • Det lönar sig att komma överens om det praktiska samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och biblioteket på årsbasis.
  • De centrala målen och verksamhetsformerna kan med fördel tas med i den lokala läroplanen för småbarnspedagogiken, planeringen av förskoleundervisningen, årsplaneringen eller andra motsvarande dokument.
  • Den mall och de exempel på verksamhetsformer som tagits fram här får fritt användas i kommunerna, både i bearbetad form och som sådana.

 

1 Principavtal

Avtal om samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och det allmänna biblioteket 

Kommun ______________________________________

Godkänd i _______________________________ nämnd

Datum, paragraf ________________________________

 

Målet med avtalet

Målet med detta avtal är att etablera och utveckla samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och det allmänna biblioteket i _______________ stad/kommun. Med småbarnspedagogiken syftas här på alla verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken: daghemsverksamheten, familjedagvården och den öppna småbarnspedagogiken. Detta samarbetsavtal grundas på bibliotekslagen (1492/2016 1-20§), lagen om småbarnspedagogiken (540/2018 7§), grunderna för planen för småbarnspedagogiken och grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014). Genom samarbetet utför biblioteket de uppgifter som lagen definierar. Likaså stöder samarbetet småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i deras arbete för att nå de mål som ställs i grunderna för planen för småbarnspedagogiken respektive grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Samarbetsavtalet främjar jämlikheten i __________________ stad/kommun. Målet är att samtliga elever som deltar i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen får tillgång till biblioteksservice och stöd för multilitteracitet på lika villkor. Det sektorövergripande samarbetet berikar dessutom inlärningsmiljöerna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. 

Det samarbete som avtalet gäller tas med i de lokala planerna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt i bibliotekens årsplanering eller motsvarande dokument. Avtalet gäller __________ - ____________

 

Kommunikation och ansvarspersoner

Ledningen för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och biblioteksverksamheten ansvarar för att avtalet förverkligas. Utsedda personer ansvarar för kommunikationen mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och biblioteket. I praktiken sköter pedagogerna och bibliotekspersonalen om samarbetet enligt sina egna ansvarsområden. 

Den samarbetsplan som skapats på basen av avtalet uppdateras och utvärderas årligen. Biblioteket koordinerar detta arbete. 

 

Kostnader och resurser

Genom ett samarbete delar man på resurserna och utnyttjar dem effektivare. För att genomföra det samarbete som detta avtal gäller behövs såväl personalresurser som tillräckliga materialanslag. 

De resurser som krävs reserveras i kommunens budget enligt följande:

Här listas de alternativ som kräver resurser/varje kommun kan lyfta fram de kostnader som gäller den egna kommunen/det egna samarbetsavtalet.

 

2 Grund för samarbetsplanen

 

Miniminivå 

Av de följande samarbetsformerna väljs ut minst tre, en för 0-3-åringarna, en för 4-5-åringarna och en för förskoleundervisningen. Därtill förbinder sig grupperna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen till minst ett självständigt biblioteksbesök så att varje barn besöker biblioteket minst en gång med sin grupp. 

De årliga åtgärderna väljs på basen av var i verksamheten insatserna anses behövas mest samt utifrån de lokala resurserna. Utöver de exempel som finns med på denna lista kan man ta in andra lämpliga samarbetsformer. 

De valda samarbetsformerna genomförs med hela åldersgruppen, och procentantalet av förverkligade biblioteksbesök följs upp årligen.

 

Mål för samarbetet och exempel på genomförande enligt åldersgrupp

 

Mål för 0-3-åringar

Grunden för en mångsidig läskunnighet läggs redan i den tidiga barndomen. Biblioteket och småbarnspedagogiken strävar tillsammans efter att väcka läslusten hos barn. Biblioteket erbjuder för åldersgruppen lämplig litteratur till småbarnspedagogiken förfogande.

Exempel på genomförande

Samfunds- eller gruppkort
Biblioteket erbjuder grupper inom småbarnspedagogiken egna lånekort.

Materialpaket
Biblioteket samlar ihop materialpaket för grupperna inom småbarnspedagogiken. Paketen samlas enligt gruppens önskemål och kan t ex kretsa kring något visst ämne eller tema. Via det lokala biblioteket har gruppen även möjlighet att beställa material från Det flerspråkiga biblioteket.

 

Mål för 4-5-åringarna

Biblioteket och småbarnspedagogiken strävar efter att stödja utvecklingen av barnets multilitteracitet. Grunden till en positiv inställning till biblioteket och läsning skapas genom att barnen besöker biblioteket tillsammans med sin grupp. Bibliotekets personal besöker (eventuellt på distans) evenemang och tillställningar som ordnas av småbarnspedagogiken, alternativt bidrar med material som kan användas under evenemangen.

Exempel på genomförande

Sagostunder
Sagostunder ordnas i bibliotekets utrymmen eller på distans. Under sagostunderna presenteras olika typer av barnlitteratur.

Självständigt biblioteksbesök
Gruppen besöker biblioteket och bekantar sig med dess utrymmen och material.

Föreläsningar
Bibliotekets personal deltar på plats, på distans eller på något annat sätt i föräldramöten, fortbildningstillfällen och andra evenemang som ordnas inom småbarnspedagogiken. Under föreläsningarna pratar man bland annat om högläsningens betydelse samt presenterar bibliotekets service, litteratur för olika åldersgrupper, nya böcker och annat biblioteksmaterial.

 

Mål för förskoleundervisningen

Biblioteket är en av de första offentliga serviceformerna barnet får bekanta sig med och använda självständigt. Under förskoleåret får barnen besöka bibliotekets lokaler, bekanta sig med material och service samt lära sig att använda biblioteket på egen hand: låna och återlämna. Biblioteket stödjer förskoleundervisningen i utvecklingen av barnens multilitteracitet och kompetensen inom informations- och kommunikationsteknologin.

Exempel på genomförande

Biblioteksäventyr
Biblioteksäventyret är en lekfull och interaktiv introduktion till litteraturens värld samt bibliotekets verksamhet och utbud. Barnen får med sig material att ta med hem, t ex en lånekortsansökan.

Mediekunskapsworkshop
I workshopen utvecklar man barnens kunskaper inom media och bekantar sig med olika typer av innehåll.

 

Exempel på samarbetsformer för biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

 

Biblioteket som lokal

Enligt bibliotekslagen är biblioteket öppet och tillgängligt för alla. Biblioteket erbjuder utrymmen för studier, utställningar, uppträdanden, samvaro och evenemang. Kontaktpersoner informerar aktivt om den service och de evenemang biblioteket erbjuder för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Bokbuss

I de kommuner som har bokbussverksamhet, betjänar bokbussen de enheter inom småbarnspedagogiken som inte har fast biblioteksservice. 

Samfundskort/gruppkort

Personal inom småbarnspedagogiken kan ansöka om ett lånekort till sin grupp eller enhet. Med detta kort kan man låna material till hela gruppen eller enheten. Mera information om samfundskortet får man på biblioteket.

Självständiga gruppbesök

Grupper från småbarnspedagogiken är välkomna på självständiga biblioteksbesök. Besöken behöver planeras och förberedas i förväg i daghemmet eller förskolan, och pedagogen bör närvara vid besöket. Gruppen meddelar biblioteket om särskilda önskemål eller behov. 

Handledda gruppbesök

Biblioteket erbjuder handledda gruppbesök. Besöken kan exempelvis bestå av en presentation av bibliotekstjänsterna, bokprat, handledning i biblioteksanvändning eller informationssökning eller olika typer av workshoppar. Även andra typer av besök kan planeras tillsammans av personal från biblioteket och småbarnspedagogiken. I fall personal inom småbarnspedagogiken vill komma med sin grupp på ett handlett biblioteksbesök, bör man vara i kontakt med biblioteket senast två veckor före utsatt tid.

Bibliotekshandledning

Biblioteket erbjuder såväl material som verktyg för att utveckla barnens kunskaper och färdigheter. Bibliotekshandledning ges i samband med ett handlett biblioteksbesök. Under ett handledningstillfälle bekantar man sig med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

Bokprat

Biblioteket stöder läsinlärningen och utvecklingen av läskunnigheten samt lustläsningen på många olika sätt. Bokprat och -presentationer väcker läslusten och inspirerar till läsning. Man kan komma överens om ett bokpratstillfälle med bibliotekspersonalen. Alternativt kan man köpa in bokpratstjänsten från en utomstående part. Bokpratet genomförs antingen på biblioteket eller virtuellt. Bibliotekspersonalen sammanställer litteraturlistor till barn enligt önskemål.

Bokpaket

Biblioteket samlar ihop bokkassar/paket med önskade teman som lånas ut till grupperna. Mera information om de praktiska arrangemangen får man på biblioteket. 

Flerspråkigt material

Det lokala biblioteket förmedlar även litteratur på andra språk gratis från Det flerspråkiga biblioteket. Det flerspråkiga biblioteket har ett brett utbud av böcker, musik, filmer och tidskrifter.

Sagostunder

Biblioteket kan ordna sagostunder för grupper inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Sagostunderna kan även genomföras på distans vilket möjliggör att flera grupper deltar i sagostunden samtidigt. Om förberedelserna och innehållet kommer man överens i förväg. Sagostunderna kan även vara interaktiva eller utnyttja olika medier. 

Sagopass

Biblioteket kan dela ut pass där man antecknar alla sagostunder barnet har deltagit i.

Läsdiplom

Biblioteket kan ta fram läsdiplom som kan användas inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Diplomen uppmuntrar till högläsning i grupperna och familjerna. För att genomföra ett läsdiplom ska man läsa ett visst antal böcker och eventuellt även göra vissa uppgifter som hör ihop med böckerna.

Bokcirklar

Biblioteket kan tillsammans med småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen ordna bok- eller läsecirklar där man tillsammans läser korta berättelser och gör uppgifter som hör ihop med böckerna.

Workshoppar

Biblioteket kan tillsammans med småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen planera och genomföra olika workshoppar om till exempel mediefostran, ordkonst, serieteckning eller digital kompetens.

Tamburbibliotek

Biblioteket kan förse enheten för småbarnspedagogiken med en egen bokdeposition som barnen och föräldrarna kan låna ifrån. Om praktiska arrangemang och innehållet i bokdepositionen kommer man överens tillsammans.

Läskampanjer, projekt och evenemang

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och biblioteket kan tillsammans ordna evenemang, läskampanjer eller olika projekt.  Gemensamma kampanjer, projekt och temadagar kan vara nationella eller lokala.

Bokprat för föräldrar och personal samt föreläsningar om läsningens betydelse

Bibliotekspersonal besöker (på plats eller på distans) föräldramöten, fortbildningar och andra tillställningar som småbarnspedagogiken ordnar och berättar till exempel om läsningens betydelse, bibliotekets service samt litteratur och annat material för olika åldersgrupper.  Om framträdandet avtalas i god tid.

Boktipslistor för föräldrar

Biblioteket kan sammanställa listor över lämplig litteratur för barn i olika åldersgrupper eller för föräldrar om t ex föräldraskap. Listorna delas ut till föräldrar vars barn deltar i småbarnspedagogiken eller förskoleutbildningen.

Facklitteratur

Biblioteket kan söka och erbjuda facklitteratur åt personal inom småbarnspedagogiken.