Verksamhet

Uppdrag

Enligt beslut 2.4.2019 av Undervisnings- och kulturministeriet är specialuppdragets uppgifter följande:

  1. fungera riksomfattande koordinerande och som stöd i bibliotekstjänsternas läsfrämjande arbete
  2. utveckla och leda riksomfattande expertnätverk inom de allmänna bibliotekens läsfrämjande verksamhet för barn och ungdomar
  3. utveckla och stöda vid ibruktagande av samarbetsmodeller och –avtal mellan biblioteket och grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och andra läsfrämjande aktörer
  4. företräda de allmänna biblioteken i samarbetet med utbildningsstyrelsen (Läsrörelsen), Läscentrum och andra läsfrämjande organ utanför biblioteksbranschen
  5. planering av riksomfattande utvecklingsprojekt och kampanjer samt sprida idéer och metoder
  6. utveckling av bibliotekens arbete kring barn och ungas läsande och läskunnighet
  7. uppföljning och spridning av nationell och internationell forskning kring läskunnighet

Vi informerar och ordnar fortbildning kring uppgifterna och fungerar nätverkande i olika sammanhang. Här på hemsidan hittar du information om vad som är på gång inom Erte.