Mediefostran på bibliotek

Målet med mediefostran är att:

  • utveckla medieanvändarens förmåga att se värden och intressen bakom produktionen av olika media
  • uppmuntra till ett reflekterande tankesätt
  • uppmuntra till att granska och tolka saker och ting ur olika synvinklar
  • hjälpa medieanvändaren att göra motiverade val vid problemlösning
  • uppmuntra till ett argumenterande sätt att uttrycka sina åsikter
  • uppmuntra till delaktigt skapande och aktiv dialog

Den digitala kulturen för med sig nya kunskapskrav för både bibliotekspersonalen och för bibliotekets användare. Vår världsbild utformas rätt så långt på basis av olika medier. Vi läser olika texter, ser och tolkar bilder, använder olika apparater för att konsumera medier, söker information, är aktiva inom samhället och är medvetna om våra skyldigheter och rättigheter. Främst av allt vill vi skapa något nytt och meningsfullt. Allt detta kräver mediekompetens.

På bibliotek är det naturligt att närma sig mediefostran via olika former av läskunnighet. Då det gäller mediefostran för barn och ungdomar lönar det sig för biblioteken att koncentrera sig på medieinnehållet och berättelserna, även om det också är viktigt att det finns möjlighet att prova olika sorters nya apparater i biblioteket. En mediekompetent person kan själv producera innehåll i sociala medier, dela material och arbeta i nätverk. Genom att stöda mediekompetens, stöder biblioteken också livskontroll och delaktighet.

Mediefostran på allmänna bibliotek är en del av undervisnings- och kulturministeriets bibliotekspolitik. Målet för verksamheten är att förstärka delaktighet och aktivt agerande. Mediefostran har en stark förankring i bibliotekens traditionella värdegrund att främja individens rätt till bildning och information. Med hjälp av mediefostran främjar biblioteken tillgången till flerkanalig information, stöder användarnas inlärning och studier och stärker deras möjlighet att uttrycka sig själv på ett mångsidigt sätt.

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Mediekunskap i Finland är ett dokument med nationella riktlinjer för politiken för mediekunskap och mediefostran i Finland som publicerats av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) 2019. Dokumentet uppdaterar och utvidgar de tidigare kulturpolitiska riktlinjerna för mediekunskap, som publicerades 2013.

Finlands biblioteksförening har gett ut en finskspråkig publikation (Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja) med rekommendationer och riktlinjer för mediefostran på allmänna bibliotek. Publikationen har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Texten, som baserar sig på diskussioner och arbetsverkstäder med mediefostrare, är skriven av Mika Mustikkamäki. Mediefostrarna Anne Heinonen och Perttu Rasi bidrar med en praktisk synvinkel. Meningen med publikationen är att uppmuntra personalen på biblioteken att etablera mediefostran på bibliotek och sporra till kontinuerligt lärande och samarbete med andra aktörer inom mediefostran. De centrala rekommendationerna är sammanfattade i en broschyr, som också finns på svenska.

MIK för mig

"MIK för mig" är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor och bibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. MIK hjälper pedagoger och bibliotekarier att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om det det förändrande medielandskapet på ett relevant och inspirerande sätt. I verktyget finns lektioner om allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier, reklam på nätet, m.m.

Webbplatsen upprätthålls av Statens medieråd i Sverige och vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.