Projektet för digitala medier fortskrider – resultaten publiceras 28.4.2021

De allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier är på slutrakan. Projektet skapar förutsättningar för ett gemensamt e-bibliotek som jämlikt erbjuder biblioteksmaterial till alla finländare, oavsett var de bor. Utredningarna presenteras på ett slutseminarium som Bibliotekskanalen direktsänder den 28.4.2021.

Enkät om plattformar för e-material

 • en enkät om plattformar för e-material genomfördes i december. Sammanlagt kom det in över 200 svar
 • Mest svarade man på enkäten i Piki, Helmet- och Lastu-biblioteken. 
 • Största delen (89%) av de som svarade arbetade med att handleda kunder, men många deltog också i annat arbete med e-materialsamlingen. 
 • Hur biblioteken för närvarande erbjuder e-material varierar: 
  • e-materialet är katalogiserat på samma sätt som det fysiska materialet – 41%
  • tjänsterna är helt separata – 39
  •  e-materialet kan reserveras via samma system som det fysiska materialet – 14%
  • resten: annat / jag vet inte
 • På en skala från 1 till 5 fick det nuvarande systemet att erbjuda e-material i medeltal vitsordet 3,4. 
 • Det ansågs troligt att den egna organisationen skulle ansluta sig till en gemensam plattform för digitala medier (i medeltal 4,3 på en skala från 1-5).
 • På basen av enkäten ordnades en workshop för intresserade biblioteksanställda där man bearbetade idéer till stöd för den slutliga plattformsutredningen.

Service- och licensmodeller har bearbetats i workshoppar

 • Det har hållits worshoppar för bokbranschen om servicekonceptet och licensmodellerna
 • En workshop om servicemodeller med ett brett utbud av representanter från bokbranschen och biblioteken har nyligen hållits.
 • Workshopen om licensmodeller gav många förslag till åtgärder. T.ex. att utveckla samarbetet i arbets- eller styrgrupper om konkreta ämnen, så som behovet av statistisk information och utredning av testningsmöjligheter för hybridlicenser.
 • Det är också viktigt att kartlägga och jämföra befintliga plattformslösningar och DRM-skydd i olika länder. 

Information och kommunikation om projektet

Mer information 

Projektchef Suvi Sivulainen
Projektet för digitala medier 
Helsingfors stadsbibliotek
suvi.sivulainen@hel.fi, +358 40191 8531