Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Den tidiga barndomen

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis.

Barnets utveckling av goda möjligheter till interaktion och dialog under den tidiga barndomen, före det sjätte levnadsåret, stärker barnets tillit och beredskap att utvecklas som elev och social aktör också under senare år. Det är inte så konstigt att just den här åldersgruppen utgör bibliotekens nyckelkundsgrupp. Lyckade projekt och kampanjer som riktar sig till de yngsta kan ha en betydande inverkan på barnens framtid och framtida framgångar. I Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings rapport, OECD:S Reading for Change, understryks kraftigt hur betydelsefulla kulturell verksamhet och  familjens kommunikation är som drivkraft för läskunnigheten.

Läsviljan är starkt kopplad också till elevens deltagande i kulturell verksamhet och familjens kulturella kommunikation. Dessa kopplingar är ungefär dubbelt så starka som kopplingen mellan läslust och föräldrarnas utbildningsnivå eller yrkesställning.1

En positiv bild av bibliotek, böcker och läsning bidrar till att bygga upp nya användargrupper samtidigt som barnen får livsnödvändiga livskunskaper. Det är en direkt investering med 

Coronaepidemin har haft djupgående effekter på de yngsta barnen. Pandemin,  med allt vad den innebär, har begränsat barnens tillfällen till socialisering, till att höra språk och berättelser i den mån och på den skala som under normala omständigheter skulle ha varit möjligt.  Samma bild kan skönjas i rapporten från OFSTED, den brittiska myndigheten som övervakar utbildning och barnomsorg.

Oefsteds aktuella rapport om återgången till normal undervisning betonade de allvarliga konsekvenserna för de yngsta barnen. Hos många märks en försämring i  jämförelse med den normala utvecklingsnivån där barnet personligt, socialt, emotionellt och psykiskt borde befinna sig.2

Biblioteken befinner sig i en nyckelposition när det gäller att stärka barnets kommunikationsförmåga och språkkunskaper och överbrygga kunskapsgapet. Biblioteket har många sociala evenemang där familjer samlas och deltar i olika aktiviteter och lånar noggrant utvalda böcker och utbildningsresurser. Biblioteken stöder ett kreativt lärande och läsglädje. Exempel på sådan verksamhet i Storbritannien är

Bounce- and Rhyme

dvs. ”studsa och ramsa”, en gemensam interaktiv rimstund med barnen och deras föräldrar eller skötare, där man tillsammans rimmar och ramsar välbekanta ramsor och nya dikter med rörelser som tränar motoriska färdigheter.

Sagostunder

dv.s Storytime bjuder med alla till sagornas värld för att tillsammans uppleva fascinerande berättelser, omsorgsfullt utvalda för att läsas högt och vilka ofta kopplas till någon verksamhet som att rita, färglägga eller leka.

Exploration Stations

dvs. särskilda ”Utforskningsstationer” för småttingar, där världen förklaras på ett för barn förståeligt sätt. Boktråg och pekböcker med tjocka sidor för de yngsta och bilderböcker för de äldre introducerar barn till läsandets former, informationssökning, samt olika typer av material.  Barnen får prova på olika slags historieberättande, språkformer, bilder och litterära genrer, att bläddra i böcker och lära sig mera utifrån eget intresse. 

Resultat och följder

Allt det ovan nämnda har många fördelar. Verksamheten stöder barnets emotionella förmågor samt empati och social utveckling, utvecklar det aktiva och passiva ordförrådet (dvs. ord som barnet själv använder). Att läsa tillsammans och ägna sig åt verksamhet som kopplas till läsning stödjer utvecklingen av ett tryggt förhållandet mellan barn och vuxen.  

På en mera individuell nivå har läsning också neurologiska fördelar. Under den tidiga barndomen skapas grunderna för hjärnans utveckling och funktion. Forskning visar att högläsning under barnets tidiga år stöder den semantiska bearbetningen och förståelsen av innebörden i texten. Att introduceras till läsning aktiverar områden i hjärnan som är kopplade till fantasi och föreställningsförmåga, så att den lilla åhöraren ser berättelsen som inre bilder3.

Storytime-Prize

Sagostundspriset grundades för att uppmuntra till tidig läsning, stärka de positiva associationerna till läsning samt upplevelserna av läsning. Priset är instiftat av BookTrust, en brittisk välgörenhetsorganisation för läsfrämjande, i samarbete med organisationen Youth Libraries Group. Priset uppmuntrar till att dela berättelser och böcker genom tidiga biblioteksupplevelser, att skapa en mera positiv uppfattning av biblioteket som en plats hela familjen kan besöka, 

Regionala Youth Libraries Group och BookTrust experter samt barn och bibliotekarier väljer böcker till särskilda urvalslistor (Short-list). Målet är att öka böckernas popularitet och uppmuntra till interaktion i form av sagostunder. Varje år publiceras vinnarböckerna högtidligen. Till programmet hör samlade tips på sagostunder, aktivitets-idéer samt videor med författare och illustratörer, så att publiken har möjlighet att få en glimt av bokens födelseprocess. 

Barnbibliotekarien vid Orpington bibliotek samt vinnare av Youth Libraries Groups pris, Storytime Prize-domaren Jenny Hawke berättar så här om sina erfarenheter:

“BookTrusts Sagopris gör det möjligt för små barn och deras familjer att vara med och välja vinnaren bland alla fantastiska böcker på kandidatlistan. Det förbättrade vårt biblioteks sagostunder och fick barnen att komma med i berättelsen och aktiviteterna kopplade till boken. Att fokusera på böckerna hjälpte oss att understryka vikten av att regelbundet dela berättelser, hur värdefullt detta var för de yngsta och hur detta räcker livet ut".

Jenny Hawke
Storytime Prize-domaren Jenny Hawke.

 

Bästa praxis är boklistan och valet av vinnare som  barn uppmuntras till att delta i genom sagostunder. Boklistorna lyfter fram de mest intressanta och spännande böckerna i strålkastarljuset inför sagostunderna. Hittills har det valts tre vinnare: 

2021 The Whales on the Bus, skriven av Katrina Charmanins och illustrerad av Nick Sharratt, är ett verk som på ett roligt sätt utmanar traditionella barnramsor och är fullt av lekfullhet i både ord och bild.

2020 Libby Waldens och  Jacqui Lees Little Owl uppmuntrar till att använda boken som en del av berättelsen: genom att flaxa med sidorna får läsaren ugglan att flyga, läsaren får kittla den på magen och vara med i ugglornas Ho-hokör.

2019 Emily Gravetts Cyril and Pat, den första vinnarboken, en skvatt galen berättelse full av små detaljer, som hyllar individualitet och vänskap. 

Under sina tre verksamhetsår har Storytime Prize använts så att det också ska gagna de mest marginaliserade grupperna. Att läsa med barn kan skapa en stark drivkraft till att hjälpa till med förvärvandet av livskunskaper och erbjuda sätt att bryta den negativa spiralen. På det här sättet återknyter biblioteken och deras kunder till bibliotekens ursprungliga jämlikhetsgrund.

Jake Hope, UK

 

Organisation for Economic Co-Operation and Development. Reading for Change: Performance and Engagement Across Countries. [e-publikation]. [Hänvisat: 11.5.2022]. Adress:https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudenta…

2 UK Government website. [webbsida] [Hänvisat: 11.5.2022]. Adress: https://www.gov.uk/government/news/every-child-deserves-the-best-start-…

3 Neuroscience News. Reading to Children Promotes Brain Development. [e-publikation]. [Hänvisad: 11.5.2022]. Osoite: https://neurosciencenews.com/mri-early-reading-brain-activity-1996/