Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Går det att låna e-böcker och läsa på datorn? 1387 29.6.2004 Det finns svenska e-böcker i Helmet. De kan lånas med bibliotekskortsnummer och pin-kod. Utbudet kan du bekanta dig med här, https://helmet.elib.se/
Jag undrar hur jag ska kunna få tag på referenser till den amerikansk-indianske författaren Sherman Alexie i Finland? Jag hade behöver få information kring… 1403 28.6.2004 Hej! Jag förstod din fråga så att du uttryckligen söker referenser till vad som givits ut av Sherman Alexies produktion på finska och vad det skrivits om honom i finska tidningar. Den enda finska översättningen av Alexies verk jag har hittat finns i novellsamlingen Mitä ukkonen todella sanoi: amerikkalaisia nykynovelleja / redigerad och översatt av Arto Virtanen, utkommen på förlaget WSOY 2001. Boken finns till utlåning på Helsingfors och Esbo stadsbibliotek (för tillfället finns den på hyllan i Östra centrums bibliotek). I Helsingin Sanomats online pressarkiv finns det två referencer till Sherman Alexie. De är bägge från Helsingin Sanomats kultursidor, den 16.4.1997 och 4.12.2001. För att läsa (eller kopiera) de här artiklarna kan du...
Jag söker namnet på en finsk popartist vars efternamn slutar på -nen och vars förnamn är Juha 3398 22.6.2004 Din fråga är ganska svår att besvara. Det är nämligen så, att ett stort antal efternamn i Finland slutar på -nen och även Juha är ett mycket vanligt förnamn. Några musiker har jag ändå kommit på, nämligen gitarristerna Juha Torvinen (gruppen Eppu Normaali) och Juha Björninen. Eller menar du kanske Juice Leskinen? Om finsk rockmusik hittar du information i följande Internet-källör Rockdata, http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/rockdata.html och Bändit, http://www.banditrekisteri.com/ . Sidorna är på finska, men har engelsk resumé. Folk, jazz- och rockmusik behandlas i Virtual finlands musikavdelning, http://virtual.finland.fi/finfo/english/lightmus.html . Dansorkestrar kan du hitta i Tanssipaikkojen esiintyjiä, http://tanssi.net/fi/esiintyjat....
Har funnit boken: "SS-Ondskans mäktiga redskap" av Guido Knopp översatt till svenska i HELMET men då jag försöker reservera den får jag felmeddelandet: "Kan ej… 184 14.6.2004 Den svenskspråkiga versionen av Knopps bok är nyutgiven och har ännu inte erbjudits helsingforsbiblioteken. Om ni vill kan ni lämna in ett anskaffningsförslag beträffande boken. Det finns ett elektroniskt formulär på sidan http://www.lib.hel.fi/forms/hankintaehdotus.asp
Information om arkitekten Ola Hansson som var med och renoverade Ekenäs kyrka 2189 25.5.2004 Olof (Ola) Birger Hansson föddes 9.4.1919 i Helsingfors och dog för några år sedan i Helsingfors. Hans föräldrar var sjökaptenen Birger Hansson och sjusköterskan Eva Fritsch. Han var gift tre gånger. De två första makor var arkitekter och den sista makan var sekretären Seija Lahtinen. Han blev arkitekt år 1946 i Helsingfors. Han studerade ochså utomlands, t.ex. i Skandinavien, Frankrike, Italien, Västtyskland och USA. Han var som "visiting professor" vid University of New Mexico 1987. Han var anställd i några arkitekturbyråer utomlands, t.ex. i Stockholm och i Basel år 1946-49. Sin egen arkitekturbyrå etablerade han år 1954 i Helsingfors. Han verkade som assistent i arkitektur vid Tekniska Högskolan år 1949-52, i stadsplanering år 1954-55...
Kan du hjälpa mig med på vilket bibliotek i Finland Seppien sukua av Veikko Järvinen kan fjärrlånas (+Fennica). Har inte hittat titeln i någon… 215 22.5.2004 Hej! Boken kommer nog upp både i Fennica och i databasen LINDA (se www.linneanet.fi). Boken finns t.ex. på Genealogiska Samfundet i Finland, slå upp fjärrlånereglerna på sidan http://www.genealogia.fi/kirjasto/indexr.htm Bokens fullständiga uppgifer är: Seppien sukua : sukututkimus : seppä Juho Elias Järvinen ja vaimonsa Kustaava, puuseppä Albert Terlin ja vaimonsa Aleksandra : näiden henkilöiden esivanhemmat ja jälkipolvet Veikko Järvinen [Kuhmoinen] : [V. Järvinen], 2003. - 186 s. : kuv., kartt. ISBN 952-91-5429-1
Vilka är de största Finlänska bokförlagen för undervisningsböcker/skolböcker. Speciellt avseende Samhällskunskap och Geografi för årskursena 7-9 samt gymnasiet. 915 18.5.2004 Bifogar länkar till de finlänska förlag, som publicerar läromedel. http://www.soderstrom.fi/ och vidare: läromedel http://www.schildts.fi/laromedel/ http://www.oph.fi/svenska/bokhandel/ http://www.larum.fi/ Man hittar mera informations om finländska förlag på länken på http://www.biblioteken.fi/page.asp?_item_id=428
ILO arbetet i Finland ILO komissionen i Finland 323 18.5.2004 Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta. ILO fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar. Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena i Finland vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt. Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ. Källor: Arbets- och näringsministeriets webbsidor ILO-...
Information om Mats Wänblad och kända författare i Finland. 1487 18.5.2004 Mats Wänblad har skrivit och översatt mycket. Han presenterar sig själv på sitt förlags hemsidor på: http://www.raben.se/rs_index.asp?CategoryID=2 Presentationer av finlänska författare hittar du på länken: http://www.edu.fi/svenska/mlm/ml/forfattaren/alla.html eller på: http://forfattarna.biblioteken.fi/?c=8&pid=316&lang=sw
Hur klassificierar man "sporter" som t.ex. Airsoft eller Paintball, m.a.o vart hör dom hemma i UDK:s klassificieringssytem? 909 6.5.2004 Böcker i ämnet Paintball finns i några bibliotek i Finland och har getts Deweyklassen: 79.17 Skytte som beskrivs enligt följande: Gevärs-, pistol-, hagelgevärs- och bågskytte Hit också kuydo Hit också vapen ur sportskyttets synvinkel (enligt Webb-KAB, som hittas på http://ykl.kirjastot.fi/index.aspx). I Sverige har grenen beskrivits med ämnesorden sportskytte alternativt utomhuslekar och Library of Congress i USA ger Dewey-klasserna 796.2 22 och 796.2 21
Skulle vilja ha reda på uppsatsre el avhandlingar el dyl om Carl Jonas Love Almquists "Drottningens juvelsmycke". 1185 4.5.2004 Per Stounbjerg artikel Kvindens teatralske indtog i det moderne, som ingår i International Association for Scandinavian Studies, Study Conference (20: Reykjavik: 1994) Litteratur och kjönn i Norden, 1996, ISBN 9979-54-124-5 s.(15) -27,behandlar Zolas Nana och Almqvists Drottningens juvelsmycke. Boken finns i Åbo Akademis bibliotek och kan fjärrlånas. Christel Tuomi har skrivit Stilstudier i Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist, Pro gradu, Helsinki, Helsingin yliopisto, 1970, finns i Helsingfors universitetsbibliotek.
Behöver ha reda på information om queer- och performativitetsteori sammankopplat med litteraturvetenskap. 391 4.5.2004 Din fråga är mycket intressant men tyvärr ganska flertydig och omfattande för att man kunde svara den inom ramen för ”Fråga bibliotekarien”. Vår service kan inte svara på sådana frågor som kräver djupare analysering av olika teorier eller forskningsmaterialet. Trots allt försöker jag ta fram några perspektiv och teorier som kunde vara nyttiga för dig. Queer som rörelse började i Amerika på 1990-talet, teorin är alltså mycket ung också inom litteraturforskningen och utformningen av den är ännu i gång. Det finns många olika queerteorier som kan vara ganska motstridiga med varandra. Jag tror att det är också viktigt att veta hur de här teorierna har utvecklat sig, till exempel deras anknytningar till den poststrukturalistiska filosofin och...
Skulle vilja ha reda på uppsatser el avhandlingar el dyl om Emile Zolas "Nana". 1019 4.5.2004 Pia Hentunens pro gradu Viehkeä Venus ja Rupisammakko: suurennuslasin alla rumuus, kauneus ja ruumillisuus Emile Zolan Nanassa ja Patrick Süskindin Parfyymissa( Jyväskylä, 1999) behandlar troligen detta tema . Du kan fjärrlåna den via ditt bibliotek från Jyväskylä universitetsbibliotek. Robert M. Vitis artikel A Womans's time, a ladys place (1990)scickade jag via e-mail. Jag sökte i Libris- och Linda-databaser och hittade några artiklar i Libris. Adress till Libris är http://websok.libris.kb.se/websearch//form?type=extended .
Jag skulle vara oerhört tacksam om någon kunde hjälpa mig finna information samt bilder om Finlands järnväg, eller om historian om banverket. När kom de första… 1285 30.3.2004 Hej! Tack för tacket! Kanske du finner den bästa informationen om Finlands järnväg eller banverkets historia och bilder i boken Kokoelmasta erikoismuseoksi 1898-1998 - Suomen rautatiemuseo sata vuotta. I boken av Markku Nummelin Juna suomalaisessa maisemassa - Trains in the Finnish Landscape finns det fakta och fina färgbilder om Finlands järnvägshistoria på 1980- och 1990-talet. - I boken Nordens järnvägar 1978 finns det fakta och bilder om Finlands banverk på 1970-talet. - I den jättestora Boken om tåg av C. Hamilton Ellis finns det fina bilder om tågets historia i olika länder - också i Finland. I Suuri raideliikennealbumi - Stort album om spårbunden trafik finns bilder från Finland och andra länder. - I biblioteket finns det också en...
Har Ni någon biblioteksprogramvara att rekommendera? Ett sådant program alltså där man kan organsiera sitt bibliotek, samt hålla koll på böcker som man lånat… 2161 19.3.2004 En förteckning över större bibliotekssystem som används på bibliotek finns på sidan: http://www.biblioteken.fi/page.asp?_item_id=1245 Men din fråga kanske inte gällde stora bibliotekssystem, utan enklare program för hemmabruk. I många fall tillämpas kalkylprogram som Excel eller databasprogram som Access för att registrera böcker hemma. Det finns också tillämpningar inom den s.k. öppna källdkoden Open Source. Open Source Integrated Library Systems: An Overview Eric Anctil, M.L.I.S. (2003) Revised draft, 2004 [in progress] på adressen: http://www.anctil.org/users/eric/oss4ils.html redogör för dem tämligen vetenskapligt och utförligt på engelska. Tyvärr tycks inte adresserna till systemleverantörerna ingå. Kanske du kommer vidare till via...
Vart kan jag vända mig för att få mer info om mina anfäders liv, var dom bott,vart dom flyttat och vart. Som nu är forskar jag bara på internet Hiski och där… 1335 18.3.2004 På Genealogiska Samfundet i Finland finns det sakkunniga som kan hjälpa er vidare. Samfundets address på nätet är http://www.genealogia.fi/sve/indexr.htm , och på den webbplatsen finns alla praktiska råd när det gäller att släktforska. På Befolkningsregistercentralens hemsida, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/indexsv.htm finns en efternamnskarta där man kan se var i Finland mänskor med ett visst tillnamn är/har varit bosatta. Samtliga kyrkböcker finns mikrofilmade på rullfilm fram till ca 1850-1860. Hela serien av mikrofilmer finns i Riksarkivet i Helsingfors (http://www.narc.fi/swe/index.html. LandskEn del mikrofilmer som rör Kyrkslätt finns att få från Esbo landskapsbibliotek. Det lönar sig också att ta kontakt med den församling,...
Jag undrar vad som skrivits (akademiskt material, eller annat)på svenska om Bo Carpelans poesi för barn? Hur bär jag mig ev. åt för att söka fram material? 1208 5.3.2004 I Åbo stadsbiblioteks samlingar http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=t_form2&sesid=1078473187 finns en hel del material om Bo Carpelans författarskap, men inte om hans roll som barnlyriker. Om du söker på ämnesordet "Carpelan, Bo" får du ett tjugotal träffar. Du kan dessutom begränsa sökningen med ämnesorden "lyrik" och "lyriikka". Kerstin Tuomolins pro gradu har titeln "Linjer i Bo Carpelans sextiotalslyrik" och har getts ut vid ÅA, Litt.hist.inst. (1985). Sven Willners "Vägar till poesin" (1985) skriver om "Bo Carpelans katastrofberedskap". Dessa verk behandlar honom som vuxenlyriker. Bo Carpelans diktsamling riktad till barn, dvs. "Måla himlen. Vers för små och stora" (1988) finns recenserad i många svenska dagstidningar t.ex...
Finns det någon bok på svenska för hur man skriver filmmanus? Jag har fått tag på Jouko Aaltonens "Käsikirjoittajan työkalupakki" från 1993.Finns den översatt? 890 3.3.2004 I Åbo stadsbiblioteks samlingar finns det flere böcker om filmmanus: http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=t_form2&sesid=1078299450 Du hittar dem genom att använda sakorden "käsikirjoitukset" kombinerat med "elokuvat". De flesta är på finska och engelska. Tyvärr finns inte Jouko Aaltonens bok på svenska, men vi har Breum, Trine: Berätta och förför med film (1996).
Jeg jobber i en norsk tiding som gjerne skulle hatt et fotografi av den finske forfatteren Håkan Mörne (1900-1961) - og gjerne opplysninger om ham. Kan dere… 1389 16.2.2004 Följande upplysningar har jag fått från boken: "Kuka kukin on, Who's who in Finland" Otava,Helsinki 1960. Mörne Arvid Håkan, författare, Geta. - *Helsingfors 5, XII,00; föräldrar fil.dr Arvid M. och Signe Antoinette Hagelstam. Maka Svanhild Danielsen 26-;föräldrar grosshandlare Severin D. och Kristina Dybvik. Student 21, studerat vid universitätet och tekniska högskolan i Braunschweig. Resor till Vita havet, England, USA ja Svarta havet 25-26, Amerika 28-29, Bortre-Indien, Kina 30-31, Balkan 34-35, Abessinia 36, Meksiko 39, Mellanamerika 48 m.fl.- Publikationer: De äventyrliga vägarna, 4. t. 48, Elefantens rike och drakens 3.t.31, Vinga seglade till Rom 35, Vackra vilda Balkan 35, Afrikansk oro 36, Väderbitet sagoland 38, Ärans vinter 40,...
Har ni lågstadie finska böcker? eller mellanstadiet. Obs! undervisningsmaterial. 285 13.2.2004 Vi har bara äldre material: Tässä tulemme a, b, c, d: textbok, 1987 Väisänen: Puhutko suomea 7, 8, 9, 1986 Enligt våra anskaffningsprinciper köper vi inte grundskolans undervisningsmaterial längre. mvh Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek