Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet, samhället och demokrati.​ ​

Senaste frågorna

19 träffar. Visar 1–19 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus
Jag försöker hitta exakta uppgifter för när sambeskattning/yhteisverotus upphörde. Jag vet att det slutar 1976, men var hittar jag uppgifter om diskussionen… 22 Sambeskattning upphörde med lagen 1043/1974.  68 §. Denna lag, som träder i kraft den 1 januari 1975, tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår, som först utgår efter det denna lag trätt i kraft. Lagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1974/19741043 Regeringens proposition är 40/1974 . Diskussionen omkring RP 40/1974 i Riksdagen kan hittas i digitala riksdagsdokumenter, till exempel här s. 448 (på finska): https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/eduskunta-asiakirja-original-documen… också från här kan du välja https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/digitoidut/download 1974 pöytäkirjat. Diskussionen på tidningarna kan läsas i Nationalbiblioteket.  https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/som-kund  
Jag undrar om ni samarbetar med andra nordiska bibliotek och om det alls är möjligt att fjärrlåna böcker? Jag skulle nämligen behöva få tag på en norsk bok som… 84 Hej! Hov & Høgbergs bok hittade jag inte på något finsk bibliotek. Kåre Lilleholts bok "Kontraktsrett og obligasjonsrett" från 2017 (https://www.finna.fi/Record/abo.9913226453405972) finns däremot på Åbo akademis bibliotek. Jag föreslår att kontaktar Åbo Akademis bibliotek och frågar hur du kan låna boken. Ett annat alternativ är att kontakta ditt eget närbibliotek och fjärrlåna boken från Åbo. I Riksdagsbibliotekets samling har vi Viggo Hagstrøms bok "Obligasjonsrett" från 2011. Vårt bibliotek är dessvärre stängt för tillfället, men det går att fjärrlåna våra böcker från sitt eget närbibliotek. Med vänlig hälsning, Erika Bergström
Är det möjligt att låna denna bok, eftersom det inte verker möjligt genom helmet. Örnen har landat / Jack Higgins ; översättning av Sam J. Lundwall Tack 704 Hej! Tyvärr finns boken inte i vår samling. Det är möjligt att reservera boken genom Helmet.
Vad får man för straff i Tyskland om man gör Hitlerhälsning, ritar hakkors eller något annat som knyter an till nazismen? Elever i en klass undrar. 2354 Hej, svaret på din fråga ger stadgandet Strafgesetzbuch § 86 Abs. 1 Nr 4 St och stadgandet § 86a http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ Här är översättningar till engelska, tyvärr det inte finns några på svenska. Section 86 Abs. 1 Nr 4 Dissemination of propaganda material of unconstitutional organisations (1) Whosoever within Germany disseminates or produces, stocks, imports or exports or makes publicly accessible through data storage media for dissemination within Germany or abroad, propaganda material …… 4. propaganda materials the contents of which are intended to further the aims of a former National Socialist organisation, shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine. OCH Section 86a Using symbols of...
Kan en tidigare president, som suttit två perioder, ställa upp ytterligare en gång om en annan president sitter en period i mellan? 1658 Enligt Finlands grundlag 11.6.1999/731 – uppdaterad lagstiftning – finns det en paragraf för ämbetsperiod i följd. 54 § Val av republikens president "Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd." Inga förändringar kom till paragraf 54 i Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011, som trädde i kraft den 1 mars 2012. Finlands grundlag 731/1999 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731 Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111112 I boken Uusi perustuslakimme (2000), skriven av Antero Jyränki finns följande text (...
Jag är intresserad av det efterkrigstida alkoholmissbruket bland regeringsmedlemmar samt riksdagmän i Finland? Finns det några undersökningar eller någon… 2400 Hej,och tack för din fråga. Tyvärr har det i Finland inte gjorts någon undersökning om regeringsmedlemmars och riksdagsledamöters alkoholmissbruk. Detta vore en väldigt krävande och svår forskningsuppgift. Redan begreppet ”alkoholmissbruk” är svårt att definiera. Det har visserligen förekommit medieskandaler i vårt land som anknyter till missbruk av alkohol. Alkoholism som sjukdom är något som läkare måste diagnostisera och en sådan diagnos hör privatlivets skydd. I den finska politiska historien har politikers alkoholanvändning dock tangerats i olika sammanhang: I Finlands politiska historia har riksdagsledamöter förhållit sig till alkoholpolitik antingen liberalt eller konservativt. Före krigen framgick detta t.ex. i förhållandet till...
Var finner jag lagen om samfällda vägar och diken? Den officiella beteckningen på lagen är L983/76. 1254 Ni kan få gratiskopior av lagen (den finns i Finlands författningssamling) från Riksdagsbiblioteket, om ni sänder ert adress till Riksdagsbiblioteket. biblioteket.service@riksdagen.fi
Jag skulle vilja veta om den finska riksdagen, till exempel i samband med 100 års jubileet, granskat hur beslutet att fortsätta lagstiftningsarbetet efter… 1246 Grundlagutskottets betänkande 1 och 1 A från året 1918 behandlar händelser. I betänkande 1 A (den 15 januari 1919) sägs det bland annat: "Då enligt 5 § 2 mom. 8 punkten och 6 § Lantdagsordningen den icke kan vara lantdagsman, som på grund av laga dom saknar god frejd, följer härav, att ifrågavarande personer, som envar dömts medborgerligt förtroende förlustig, därigenom förverkat sin rätt att innehava uppdrag såsom lantdagsmän samt att deras platser, vilka sålunda blivit lediga, böra intagas av suppleanter." Vi har inte hittat någon annan granskning, men vi återkommer till saken, om vi får ytterligare information. Riksdagen har publicerat en bokserie "Suomen eduskunta 100 vuotta". Nästan alla böcker är färdiga och till exempel i del tre...
Jag skulle vilja veta om lagligheten i beslutet att fortsätta riksdagens arbete 1923, efter att de kommunistiska riksdagsmännen häktats, i efterhand granskats… 976 Så som vi har tidigare svarat, det fanns inga formella krav, hur många riksdagsledamöter skall närvara i plenum. Vi har inte hittat information om andra särskilda utredningar i riksdagen i saken, riksdagens justitieombudsman undersökte saken (se tidigare svar 2.8.2007). Riksdagen har publicerat i samband med 100-års jubileet en bokserie.
Finns någon litteratur, även på finska, som granskar lantdagens/riksdagens beslut att fortsätta lagstiftningsarbetet efter att de socialdemokratiska resp… 1270 Mer information om saken (svaret till er tidigare fråga 3.8. 2007) finns i följande böcker: Titel: Suomen eduskunta 100 vuotta / [teossarjan toimitus: Juhani Mylly, päätoimittaja ... et al.] ; [julkaisija: Suomen eduskunta] Del: 3 : Kansanvalta koetuksella Material: monografi Förlag: Helsinki : Edita Förlag (del): pain. 2006 Titel: Finland 1917-1920 / [huvudredaktör: Ohto Manninen] Del: 2 : Ett folk i kamp Material: monografi Förlag: Helsingfors : Tryckericentralen : Riksarkivet Förlag (del): , 1995 Titel: Finland 1917-1920 / [huvudredaktör: Ohto Manninen] Del: 3 : En stat tar form Material: monografi Förlag: Helsingfors : Tryckericentralen : Riksarkivet Förlag (del): , 1995 Upphovsman: Zetterberg, Seppo Titel: Finland after 1917 / Seppo...
Jag söker material runt beslutet att 1923 förbjuda Finska Arbetarpartiet (kommunisterna), häktningen av dess riksdagsmän och de efterföljande sk. Åbo… 1166 Information om saken finns i följände böcker: 1. "Finlands politiska historia 1809-1998" (Jussila, Hentilä & Nevakivi) (Schildts, 1998) 2. Meinander, Henrik: "Finlands historia 4" (Schildts, 1999) 3. "Valtioneuvoston historia 1917-1966" (Valtioneuvosto, 1977)
Har den finska riksdagen gjort någon egen utredning om dess agerande i samband med häktningen av de kommunistiska riksdagsmännen 1923? Stod det i… 1219 Det finns inga formella krav, hur många av Finlands riksdagsledamöter skall närvara i plenum. Det har hänt, att bara talmannen har varit i plenum, inga riksdagsledamöter. Fångade riksdagsmän klagade till riksdagens justitieombudsman. Justitieombudsman skriver om saken i sin berättelse från år 1923 (Riksdagen 1924, handlingar IV, s. 25-26). Han såg, att riksdagsledamöternas häktning inte stred mot 11 och 12 § i lantdagsordningen (20.6.1906) och ifrågavarande klagomål gav honom icke anledning till åtgärder (Resolutionerna 90, 91 och 92 (31.8.), 99 och 100 (3.9.) och 115 (22.9.). I plenum diskuterades det också om saken, till exempel ledamöterna Tanner och Wuolijoki gjorde en interpellation angående riksdagens komplettering.
Jag skulle vilja läsa lag nr 73 av den 13 november 1909 som finns inkkuderad i den svenska versionen av Finlands lag från denna tid. Var kan jag hitta den? 773 Lagen finns i Finlands författningssamling år 1909, nummer 73. Författningssamlingen finns i de största biblioteken,åtminstone. Lagen är 325 sidor lång. "Kejserliga Senatens för Finland beslut om kunggörandet af Nådigst fastställda Författningarna angående förvaltningen av trupper i fält under krigstid ..." Den kan hittas i Riksdagsbiblioteket.
Jag söker forskningsresultat i form av bok/studie/avhandling om svenska folkpartiet i Finland; partiets ideologi och hur det använt sin roll som vågmästarparti… 382 I Finland vore bäst fråga Hufvudstadsbladets arkiv och bekanta sig med Svenska folkpartiets historia- det finns flera böcker. Google ger några artiklar med orden vågmästarroll sfp. Bibliotekens databaser ger olika resultat med orden Rkp / Sfp, puolueet / partierna, Svenska folkpartiet / Ruotsalainen kansanpuolue, hallitukset / regeringar(na), Man måste troligen bläddra igenom en massa böcker.
Jag är på jakt efter uppgifter om utgivaren av: Finnish defence studies, ISSN:0788-5571, Kan Ni hjälpa mig med det? 643 I Riksdagsbiblioteket finns publikationer i serien Finnish defence studies av Finnish Defence College. Bibliografiska referenser finns i Riksdagsbibliotekets databas Selma http://www.eduskunta.fi/kirjasto/ Mera information om utgivaren National Defence College finns: http://www.mpkk.fi/en/presentation/
ILO arbetet i Finland ILO komissionen i Finland 327 Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta. ILO fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar. Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena i Finland vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt. Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ. Källor: Arbets- och näringsministeriets webbsidor ILO-...
Jeg jobber i en norsk tiding som gjerne skulle hatt et fotografi av den finske forfatteren Håkan Mörne (1900-1961) - og gjerne opplysninger om ham. Kan dere… 1396 Följande upplysningar har jag fått från boken: "Kuka kukin on, Who's who in Finland" Otava,Helsinki 1960. Mörne Arvid Håkan, författare, Geta. - *Helsingfors 5, XII,00; föräldrar fil.dr Arvid M. och Signe Antoinette Hagelstam. Maka Svanhild Danielsen 26-;föräldrar grosshandlare Severin D. och Kristina Dybvik. Student 21, studerat vid universitätet och tekniska högskolan i Braunschweig. Resor till Vita havet, England, USA ja Svarta havet 25-26, Amerika 28-29, Bortre-Indien, Kina 30-31, Balkan 34-35, Abessinia 36, Meksiko 39, Mellanamerika 48 m.fl.- Publikationer: De äventyrliga vägarna, 4. t. 48, Elefantens rike och drakens 3.t.31, Vinga seglade till Rom 35, Vackra vilda Balkan 35, Afrikansk oro 36, Väderbitet sagoland 38, Ärans vinter 40,...
Var ansöker man om ett ISBN nummer om man vill ge ut en bok? Måste alla böcker ha ett nummer? 1225 ISBN nummer kan ansökas från Finlands ISBN-centralen i Helsingfors universitetsbibliotek: Finlands ISBN-central Helsingfors universitetsbibliotek PB 26 (Industrigatan 23) 00014 Helsingfors universitet Tel. (09) 191 44327 Fax (09) 191 44341 E-post: HYK_ISBN@helsinki.fi ISBN tilldelas alla publikationer som till sitt innehåll fyller kriterierna för en bok. Mer information från ISBN-centralens web-sida: http://www.lib.helsinki.fi/svenska/utgtjanster/isbn/
Söker Finska läroplanstexter (utgivna av exempelvis Utbildningsministeriet eller Riksdagen) som berör ämnet "Media Literacy" eller mediekompetens. Gäller alla… 618 Ni ska kontakta för mer information Finska utbildningsstyrelsen http://www.oph.fi/svenska/frontpage.asp?path=446