Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad heter Aleksis Kivis Nummisuutarit på svenska. Vad heter fadern Topias och sonen Esko på svenska? 1249 11.4.2001 Nummisuutarit heter på svenska Sockenskomakarna. Topias heter på svenska Tobias och Esko heter Esko. Topias: -- niin muuttuu maailma, Eskoni. svenska översättning (1917) Tobias: -- så ändras världn, Esko, pojken min.
Årets studentskrivningar och de korta språken, närmast franska och latin. Var hittar man frågorna, var svaren? 728 5.4.2001 På grund av upphovrättsliga orsaker publiceras inte de olika språkens studentuppgifter eller svar. Som framgår av tidigare svar i "Fråga bibliotekarien" -arkivet(under sökord "ylioppilastehtävät") kunde biblioteken ännu i början av 90-talet skaffa studentuppgifterna i språken och dessa finns ännu kvar bl.a i Helsingfors stadsbibliotek http://www.lib.hel.fi . På adressen http://www.minedu.fi/yo-tutkinto/indexru.html , studentexamensnämnden hemsida, finns allmänna uppgifter om proven. Studentexamesuppgifter för realen, matematik och modersmål från år 1986 och framåt finns på adressen http://www.internetix.ofw.fi/yo/ .
Litteratur eller broschyrer beträffande the three Gorges vid Yangzte-floden i Kina. Jag skall göra en semesterresa i längs floden, varför jag gärna vill… 911 31.3.2001 http://www.google.com/ kan du sök för The three gorges, här är några exambler: Krydstogt på Yangtze-floden http://www.temarejser.dk/newdests/kina.asp Projekter i Asien http://www.austin.dk/netsystems/world/asien.html Vattenbrist http://home.swipnet.se/~w-30935/miljo/vatten.html Vattenbrist http://hem.passagen.se/cvea/Ekosidan/mm/VATTEN.html www.snf.se/pdf/nyh-ik-100.pdf I stadsbiblioteks mediedatabas Plussa du kan söka verk bland de titlar som finns i bibliotekskatalogen. Det finns många resehandböcker om Kina. http://www.libplussa.fi/#se Ämnesorder är resehandböcker och Kina, du kan använda avancerad sökning.
Jag skulle vilja ha uppgifter om Tyyne Lehtonen. Vem hon är och vad hon har skrivit? 710 21.3.2001 Tyyne Lehtonen tog del i romantävlingen, som förlagsaktiebolag Otava anordnade i början av 1970-talet. År 1974 publicerades de bästa romaner i serien Kertomus elämästä ("Berättelsen om livet"), Lehtonens roman Kohtalon lapsia ("Ödets barn") ingår i serien. Tyyne Lehtonen är född år 1925 på Ingermanland. Senare hamnade hon till Estland och efter kriget flyttade till Finland. Hon berättar i romanen om sina levnadsöden. Kohtalon lapsia är den enda boken hon har skrivit.
Finns det någonting om barndagvården hur den har kommit till Finland mm. 372 16.3.2001 Det finns en bok som heter Ebeneserhemmets barnträdgårdsseminarium -- matrikel över barnträdgårdslärare 1892-1977--Ebeneserkodin lastentarhaseminaarin Jyväskylän osasto -- matrikkeli lastentarhanopettajista 1892-1977/toimitus = redigerat: Siiri Valli, Anita Kekäläinen, julk. Ebeneser-säätiö, Helsinki 1992. Texten finns både på finska och svenska. Den innehåller t.ex. Historik 1892-1977, Matrikel samt fotografier i anslutning till utbildningen. I huvudstadsregionen kan man leta efter boken via webb-adress http:www.libplussa.fi Lastentarhanopettajaliitto har adressen http://www.lastentarha.fi Den innehåller information på svenska under rubriken BTLF samt information på engelska.
Vad är "stilnivåer" ? 14675 9.3.2001 Nationalencyklopedin: "stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen. Termen har sitt ursprung i den medeltida indelningen av skönlitteraturen ... i hög stil, medelstil och låg stil, där stilarterna betecknar sambandet mellan språket och ämnesinnehållet. Ett arv från denna syn är termerna h ö g respektive l å g s t i l n i v å. Med hög stilnivå betecknas språk och innehåll i texter från t.ex. myndigheter (kanslistil, äldre predikostil etc.), medan låg stilnivå betecknar vardagligt språk (informellt brevspråk, slang etc.). En "neutral" stilnivå, använd i t.ex. tidningar och fackböcker avsedda för större läsargrupper, brukar benämnas sakprosa."
Jag är ute efter en svensk översättning av Paul Éluards dikt "Bakom mig". Första strofen lyder: Bakom mig är mina ögon slutna/ljuset brunnet och nattens huvud… 1042 5.3.2001 I databasen för huvudstadsregionens bibliotek PLUSSA finns tre böcker med Paul Éluards dikter (Smärtans huvudstad, Obefläckade avlelsen, Tolv prisvärda poeter--en antologi sammanställd av Jan Brober), men i ingen av dem ingår dikten Bakom mig. I Litteraturhandboken (red. Britt Dahlström; Forum, 1984) nämns Lindegren-Laaban: Nitton moderna franska poeter, 1948 - som lär innehålla några tolkningar av Éluards dikter. Kunde den andra versionen av Bakom dig hittas i den? Boken finns i Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar. En annan liten möjlighet är Artur Lundkvists bok Poeter i profil från 1958. Kunde det förresten vara möjligt att Solveig von Schoultz själv skulle ha översatt dikten?
Jag undrar om ni har telefonkataloger man kan få tillgång till via internet. 859 5.3.2001 Tyvärr är de telefonkataloger som finns i nätet inte gratis. Helsingfors stadsbibliotek har inte köpt dessa tjänster. Företagens telefonnumror finns också i "Yritystele" söktjänsten http://www.yritystele.fi/
Jag skulle behöva en bra definition på "vitalfunktionerna". Vad definitionen är och vilka funktioner som räknas dit. 3153 2.3.2001 På Åbo stadsbibliotek har vi Jan Eklunds m.fl. verk "Intensivvård" (1996), som riktar sig till sjukvårdspersonal och utförligt behandlar vitalfunktionsrubbningar, dvs.rubbningar i andning, cirkulation och medvetande. På internet kan du också hitta information om ämnet och där hittade jag också uppgifter på boken "Svikt av vitala funktioner" skriven av anestesiprofessor Hans Renck (ISBN 91-630-6504-5), som dock tyvärr saknas på vårt bibliotek.
Vad finns det för böcker som innehåller information om mässor? Vad finns det för böcker som beskriver vad mässor är? Hur man ordnar mässor? Vem ordnar mässor?… 823 20.2.2001 På Åbo stadsbibliotek har vi ganska knappt med information om handelsmässor på svenska, och det som finns är tyvärr rätt föråldrat. Ett exempel är boken "Mässor och affärskontakter" av Flodhammar ... et al (1990). Om du är intresserad av tidskriftsartiklar kan du utnyttja databasen Artikelsök, där du kan slå upp artiklar i ämnet. Artikelsök finns tillgänglig för våra kunder på huvudbibliotekets referensavdelning. På finska har vi nyare litteratur i ämnet. Några exempel är Keinonen, Susa:"Menesty messuilla" (1997), "Onnistu messuilla! : näytteilleasettajan käsikirja (1994), Lehtelä, Ritva: "Kansainväliset messut ja pienyritys (1996) samt Rinta-Pukkila, Tarja :" Messutoiminnan kehittäminen pienten elintarvikeyritysten markkinointimuotona :...
Söker material till ett mindre seminariearbete om äldre människor i arbetslivet, om möjligt inom hotell- och restaurangbranschen 1547 20.2.2001 I vår PLUSSA databas http://www.libplussa.fi hittar man nog böcker om äldre och åldrande i arbetslivet, men tyvärr bara på finska (och någon bok på engelska). En positiv synvinkel på äldre i arbetslivet bjuder säkert t. ex. boken Senioriteetti voimavarana, red. Jarmo Heinonen, Gaudeamus 1998 boken finns alltså att få genom huvudstadsregionens stadsbibliotek. Det finns många specialbibliotek i Helsingfors som är orienterade på samhällsfrågor. T.ex. Riksdagens bibliotek (sök i bibliotekets databas via internet:http:// www.eduskunta.fi/kirjasto/index.html ) eller Arbetarrörelsens bibliotek på Paasivuorigatan (öppet ti-fre 11-17, tel. 766 429) kunde kanske ha någonting i ämnet. På svenska hittar du säkert material i Svenska social- och...
Jag undrar om det är möjligt att hitta en fulltextdatabas med t.ex. Dag Hammarskjölds Markings - gärna även i engelsk översättning. 984 14.2.2001 Dag Hammarskjölds "Markings" ("Vägmärken") finns inte som fulltextdatabas. Helsingfors stadsbibliotek har boken både på svenska och på engelska och även på finska ("Kiinnekohtia"). Kontakta ditt närmaste bibliotek för att få tag i boken.
Är intresserad av vad det finns för material om sjukdomslidande. Är patientens upplevelser angående lidande undersökta? Jag studerar på Arcada till sjukskötare… 1001 8.2.2001 Patientens upplevelser är säkert undersökta, bästa uppgifterna får du i Terkko Navigator www.terkko.helsinki.fi Om smärta och lidande har det skrivits många böcker, när du slår upp i huvudstadsregionens mediedatabas Helmet på "smärta" får du t.ex. Linton, Steven James: Att förstå patienter med smärta 2021 och Wicksell, Rikard: Att leva med smärta : ACT som livsstrategi 2014. I skönlitteraturen har många författare skildrat personlig smärta både fysisk och psykisk, Radelid Björn (i flera romaner) Jersild P.C. Babels torn, Lundkvist Arthur: Färdas i drömmen och föreställningen, Cleve Anders; Lockbete, Styron William:I ett synligt mörker, Martin Mona: Svart is. Delblanc Sven: Livets ax, och Slutord, Valere Valerie: Mig lurar ni inte (...
Vad innebär det rent konkret att ett område är klassat som mål 2 - område (EU-terminologi)? 832 27.1.2001 Om mål 2 (EU terminologi), program och målsättning kan du få konkretare information genom webben t.ex. i Eur-lex på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:g2420…
Jag skulle vilja veta om Bo Carpelans barndom och ungdom, tack. 715 26.1.2001 Författarporträtt 4: Bo Carpelan (video) Miten kirjani ovat syntyneet 2. WS 1980 Historiska och littaraturhistoriska studier 73. Svenska littaratursällskapet i Finland.1998 Willner, Sven: Lyriken Bo Carpelan. Nya argus 1984:1-2. ss.22-27 och Svenska litteratursällskapet i Finland - arkiv. Riddaregatan 5 Helsingfors info@sls.fi
Min fru och jag ska få en liten son den 13 februari och jag vill att han bl.a. ska heta Risto, efter min morfar. Min fru vill veta vad det namnet motsvarar på… 1499 25.1.2001 Det finska namnet Risto motsvarar Kristoffer eller Kristofer på svenska, alltså Christopher på engelska. Namnet är av grekiskt ursprung, Christophoros, "Kristus-bärare". Risto är alltså finsk, folklig kortform av Christophoros. Det finns också en annan finsk form av Christophoros, Kristo, men Risto är mycket vanligare. Risto firar sin namnsdag den 15 mars. Risto har varit ett ganska populärt namn på 1940 - 1960 -talen i Finland. Nu kan du kolla vad Nomina berättar om Kristoffer. Lycka till!
Jag undrar om det finns några böcker om just Stenkulla Tenala eller någon annan litteratur? 681 23.1.2001 Vi hittade inte litteratur om Stenkulla. Men om Tenala finns det flera, bl. a.: Nikula, Oscar: Tenala och Bromarf socknars historia 1-2 och Finländskt herrgårdsliv, en etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970. I Paikallishistoriallinen bibliografia 1967 finns också många tidningsartiklar om Tenala men tyvärr inte om Stenkulla. Du kan fråga dessa böcker i ditt eget bibliotek, också till fjärrlån.
Var kan jag få tag på bok-band böcker. Jag har en elev som är dyslektiker, så jag skulle behöva både barnlitteratur(för 10åring) och läroböcker. 1032 19.1.2001 I huvudstadsregionens stadsbiblioteks samlingar hittade jag 19 talböcker för lästräning. De flesta är i Grankulla bibliotek, några finns på Rikhardsgatans bibliotek i Helsingfors. Man får fram dem i biblioteksdatabasen Plussa med sökorden 'lästräning' och 'talböcker'. De kan beställas till ditt närmaste bibliotek. Tal- och Punktskriftsbiblioteket i Sverige utger talböcker för lästräning, alltså talböcker inlästa på olika hastigheter. Vi kan försöka fjärrlåna talböcker därifrån. Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsidor i internet: www.tpb.se. Från de här sidorna kan man komma till databasen Handikat som innehåller TPB:s talboksbestånd. Det viktiga är då att söka med ordet "lästräning". Biblioteket för synskadade på Backasgatan har ett...
C.S.Lewis Hans liv och böcker han skrev. 700 11.1.2001 Vi kan rekommendera t.ex. följande böcker: Sayer, George: Jack. En biografi om C.S. Lewis. Libris 1999. (lista över böcker s. 387-390); Gilbert, Douglas: C.S. Lewis. Bilder hans värld. (Innehåller biografi i korthet).
Jag är en 15 årig pojke från pargas och har grupparbete om Annika Luther vet du varifrån jag kan få information om henne. 499 10.1.2001 Du kan läsa om Annika Luther och hennes böcker t.ex. i Boksampo (https://www.boksampo.fi/sv/kulsa/kauno%253Aperson_123175972897724) och på Schildts och Söderströms förlags webbsidor (https://litteratur.sets.fi/forfattare/annika-luther/)