Jag undrar vad de olika titlarna "bibliotekarie", "biblioteksfunktionär" m.m. innebär. Vilka olika yrkestitlar kan man egentligen ha när man arbetar på ett…

Frågan ställd

Hej!
Jag undrar vad de olika titlarna "bibliotekarie", "biblioteksfunktionär" m.m. innebär.
Vilka olika yrkestitlar kan man egentligen ha när man arbetar på ett bibliotek? Och har man olika arbetsuppgifter/utbildningar/löner beroende på vilken titel man har?
Slutligen undrar jag också var man kan utbilda sig för att jobba på ett bibliotek?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

I biblioteken kan man ha många olika yrkestitlar. Utom bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, finns det t.ex. informatiker, barnbibliotekarier, specialbiblioteksfunktionär, servicechefer, bibliotekschefer och bibliotekssekreterare. Olika bibliotek använder olika titlar. t.ex. i de allmänna biblioteken i Esbo har man inte längre bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, utan istället bl.a. bibliotekspedagoger,  biblioteksrådgivare och kundhandledare

Den nuvarande bibliotekslagen (Lagen om allmänna bibliotek) som trädde i kraft 29.12.2016 säger inget om vilka yrkestitlar som ska användas på biblioteken, men i  §17, anges hurudan kompetens personalen på de allmänna biblioteken ska ha:

”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. Av den som arbetar med sakkunniguppgifter krävs lämplig högskoleexamen, om inte något annat följer av uppgifternas art.
Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högre högskoleexamen, ledarförmåga och god förtrogenhet med bibliotekens uppgifter och verksamhet.”

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161492?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=bibliotekslagen

Enligt lagen behöver alltså inte alla anställda ha utbildning inom biblioteks- och informationsområdet. Biblioteken har därför möjlighet att anställa också personer som har kunskap inom andra områden som kan behövas i biblioteken, som t.ex. ungdomsarbete eller digitala färdigheter.

I praktiken är det ofta som det krävs eller räknas som merit i arbetsplatsannonser att bibliotekarier har lämplig högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken har slutförts 60 studiepoäng (35sv) studier inom området för biblioteks- och informationstjänster.

För biblioteksfunktionärer brukar behörighetsvillkoren vara institutexamen eller yrkesinriktad grundexamen, i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts minst 35 studiepoäng ämnesstudier eller yrkesinriktade studier inom området för biblioteks- och informationstjänster.

Lediga jobb på biblioteken hittar du på sidan  http://www.biblioteken.fi/sv/fackkalendern/lediga_jobb  (svenskspråkiga annonser) och https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/avoimia-tyopaikkoja (finskspråkiga annonser).

Arbetsuppgifterna på biblioteken är varierande, i ett litet bibliotek med bara några få anställda kan en biblioteksanställd få göra lite av varje.  I större bibliotek kan man ha mera specialiserade arbetsuppgifter. Bland arbetsuppgifter i biblioteken kan ingå t.ex. kundtjänst, barn- och ungdomsbiblioteksarbete (t.ex. bokprat, skolbesök, o.s.v.), anskaffning, katalogisering, klassificering och avskrivning av böcker och annat material, hjälp med informationssökning, olika sorter läsfrämjande verksamhet, ordnande av evenemang, upprätthållande av bibliotekets digitala tjänster, m.m.

För lönerna i de kommunala biblioteken används det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. https://www.kt.fi/sv/avtal/akta

Grundlöner för bibliotekspersonal i kommunen finns här:

https://www.kt.fi/sv/avtal/akta/2018/bilaga-2-personal-inom-kultur-och-fritidstjanster

Enligt avtalet beror lönen på om man har lednings- och chefsuppgifter inom bibliotekstjänster, sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster, krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster eller grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster.

T.ex. för de som sköter sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster är grundlönen 2 368,40 € (1.4.2019). De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter i anslutning till bibliotekets samlingar och informationstjänst, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna. Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen. Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekarier, informatiker och specialbibliotekarier.

Till lönepunkten krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster kan höra t.ex. specialbiblioteksfunktionärer, biblioteksfunktionärer, bibliotekssekreterare och informationssekreterare. De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblioteksbranschen där de har ansvar för kundservicen, någon annan servicehelhet eller en del av den. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att betjäna kunder och ordna material. Också arbetsledning kan ingå i arbetsuppgifterna. Grundlönen är 2 163,87 € (1.4.2019).

För dem som sköter yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster hör det till de huvudsakliga arbetsuppgifterna bl.a. att betjäna kunder och ordna material. Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen. Till lönepunkten kan höra t.ex. biblioteksfunktionärer. Grundlönen är 2 062,42 € (1.4.2019).

Biblioteksutbildning på svenska i Finland finns vid Åbo Akademi  och Åbo Akademis öppna universitet (CLL) där man kan man studera ämnet informationsvetenskap. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska.

https://www.abo.fi/amnen/informationsvetenskap/

https://www.abo.fi/opu-amnen/informationsvetenskap/

I yrkesinstitutet Careeria i Borgå kan man avlägga grundexamen i affärsverksamhet (merkonom). Merkonomexamen är som sådan inte inriktad på bibliotek men innehåller examensdelar som tillåter en viss biblioteksspecialisering.

Också Yrkesesakademin i Österbotten erbjuder en grundexamen i affärsverksamhet, merkonom med inriktning på bibliotekstjänster

På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på universitetsnivå (i Tammerfors och Uleåborg) också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut.

Här hittar du information om de finskspråkiga utbildningarna: https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu

Mer information om utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska finns i en rapport som utkommit 20.1.2020. Rapporten "Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland" finns att läsa på nätet på adressen: https://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2020/01/bibliotek-web-slutlig.pdf

11 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Jag kan tipsa om https://ingangslon.se. Där kan man ta del av många olika ingångslöner för yrken så som bibliotekarie. Om man söker på startsidan kan man hitta olika benämningar på yrket också.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.