Resestipendier kan sökas från IFLA-fonden

Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund och Finlands svenska biblioteksförening har med avkastningen från IFLA WLIC 2012-konferensen grundat en IFLA-fond.

Fonden beviljar stipendier för kostnader föranledda av deltagande i IFLA WLIC-konferensen samt IFLA-satellitkonferenserna.

Stipendierna kan sökas av medlemmar i Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, Finlands svenska biblioteksförening, Bibliothecarii Medicinae Fenniae, Finlands skolbiblioteksförening, Suomen musiikkikirjastoyhdistys och Tietoasiantuntijat. Prioritet ges till aktiva medlemmar i föreningarna, vilka håller föredrag eller presenterar poster vid konferensen. Stipendieansökan kan göras även om postern/föredraget inte ännu skulle vara godkänt av IFLA.

Den sökande bör påvisa medlemskap i någon av nämnda föreningar. Föreningarna kontrollerar den sökandes medlemskap i medlemsregistren. Medlemskapet måste vara i kraft då ansökningstiden utgår, endast en ansökan gäller inte.

IFLA-fondens stipendier beviljas av styrelsen, i vilken Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund samt Finlands svenska biblioteksförening är representerade.

Detta är sista gången som stipendier kan sökas från IFLA-fonden. Efter detta har alla fondens medel använts enligt fondens användningsplan.

I den fritt formulerade undertecknade ansökan (max. en A4) bör följande uppgifter framgå:

  1. Den sökandes namn, adress, e-postadress och telefonnummer
  2. Kontouppgifter
  3. Uppskattning av resekostnaderna
  4. Den sökta summan
  5. Uppgift om medlemskap i Finlands biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, Finlands svenska biblioteksförening, Bibliothecarii Medinae Fenniae, Finlands skolbiblioteksförening, Suomen musiikkikirjastoyhdistys eller Tietoasiantuntijat jämte anslutningsår
  6. IFLA-konferensens eller satellitkonferensens namn, plats och tidpunkt
  7. Ämne för presentationen/postern
  8. Uppgifter om beviljade och under behandling varande bidragsansökningar för detta ändamål.
  9. Tillstånd av den sökande till att dennes namn får publiceras på föreningens www –sidor.
  10. Därtill kan nämnas övriga faktorer som kan inverka på beviljandet av stipendiet-

Ansökningstid

Ansökan ska vara Finlands biblioteksförenings kansli (Runebergsgatan 15 A 6, 00100 Helsingfors)  tillhanda senast 31.3.2015 per post eller per e-post till kristiina.kontiainen@fla.fi )

Meddelande om beviljat bidrag

Beslut meddelas personligen till den sökande senast 17.4.2015.

Redogörelse för stipendiets användning

Den som beviljats stipendium bör till fondens styrelse inlämna en redogörelse över användningen av stipendiet senast 30.9.2015. Redogörelsen sänds till följande adress: Finlands biblioteksförening, Runebergsgatan 15 A 6, 00100 Helsingfors eller e-brevledes till adressen kristiina.kontiainen[at]fla.fi

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgfter fås av styrelsens medlemmar Hanna Lahtinen (STKS)  hanna.lahtinen[at]laurea.fi, Lisbet Muurinen (FSBF) lisbet.muurinen[at]vantaa.fi, Mervi Hietanen (Suomen kirjastoseura) mervi.hietanen[at]tampere.fi eller av styrelsens sekreterare Kristiina Kontiainen, kristiina.kontiainen[at]fla.fi, tfn 044 748 1801.