Upphovsrätt

Upphovsrättsorganisationer

  • APFI har som uppgift att bevaka finländska audiovisuella innehållsproducenters intressen, 
  • Electronic Frontier Finland - EFFI ry är en medborgarorganisation som arbetar med frågor som rör upphovsrätt och yttrandefrihet
  • Gramex  samlar in ersättningarna för musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas del. Gramex är den största upphovsrättsorganisationen i musikbranschen i Finland.
  • Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Kopiosto övervakar bl.a. rättigheter i samband med fotokopiering, bandning och vidaresändning av radio- och televisionsutsändningar. Kopiosto informerar också om upphovsrätt och ger råd till verkanvändarna. 
  • Kuvasto övervakar bildkonstnärernas rättigheter när det gäller användningen av verk inom bildkonsten.
  • Teosto - Finlands tonsättares internationella upphovsrättsbyrå övervakar tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas rättigheter till offentligt framförande av musik och upptagning av musik på fonogram.
  • Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK) sköter information och övervakning som gäller upphovsrätt. Centralen har bildats gemensamt av ett flertal organisationer. Till uppgifterna hör bl.a. att bekämpa piratism

Upphovsrätt internationellt