Indexering och klassifikation

Indexering: Ämnesord, Tesaurusar och ontologier

Bibliotek, arkiv och museer använder sig av ämnesord för innehållsbeskrivning av material och resurser. Med hjälp av ämnesorden är det också lättare att hitta relevant material. Ämnesorden finns i tesaurusar, ontologier, ämnesordslistor eller som uppslag i register till klassifikationssystem.

En tesaurus är ett strukturerat ämnesordsregister i vilket det mellan termerna finns hierarkiska förhållanden (vidare termer (VT) och snävare termer (ST)), associativa förhållanden (relaterade termer (RT)) och ekvivalenta förhållanden (ersatta termer (ET)).

En ontologi beskriver ett ämnesområdes begrepp och förhållanden mellan begreppen i maskinläsbar form. Relationerna mellan begreppen i en ontologi är bestämda hierarkiskt genomgripande för hela begreppsapparaten, vilket de inte är i en tesaurus. Ontologihierarkins högsta nivå samlar ihop hela ontologisystemets begrepp. Det är möjligt att infoga logik i systemet samt att använda det för olika typer av automatiserade lösningar.
 

Finländska tesaurusar och ontologier

Webbtesaurusen Allärs

Webbtesaurusen Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en svenskspråkig version av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Allärs och YSA kan användas samtidigt via Finto-servicen.

Allärs upprätthålls av Nationalbiblioteket i samarbete med Åbo Akademis bibliotek. Tesaurusen är under fortgående uppdatering och förändring och den innehåller nu ca 30 000 ämnesord.

Förslag till svenska termer, rättelser och ändringar kan skickas till Maria Forsén, maria.forsen@abo.fi. Den officiella e-postadressen för tesaurusarna i VESA är vesa-posti@helsinki.fi.

Cilla / Musa

Cilla är en specialtesaurus för musik. Cilla är en svenskspråkig version av MUSA (Musiikin asiasanasto).Tesaurusarna upprätthålls av Nationalbiblioteket.

KAUNOKKI/BELLA - tesaurus för fiktivt material

Kaunokki-Bella är en tvåspråkig specialtesaurus för skönlitteratur. Helsingfors stadsbibliotek ansvarar för det innehållsliga och redaktionella arbetet.

FINTO

Nationalbibliotekets ontologiservice Finto ger sedan 2013 tillgång till en rad olika nationella tesaurusar och ontologier. Servicen baserar sig på FinnONTO-projektets produkt ONKI som Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo) vid Aalto-universitetet tidigare utvecklade.

Förbättringar och uppdateringar i Finto-servicen sker kontinuerligt. Läs mera på det nuvarande projektets wikisida.


ALLFO – Allmän finländsk ontologi

Den allmänna finländska ontologin ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som bygger på de allmänna tesaurusarna Allärs och YSA. I ontologin presenteras begreppen därtill på engelska.

Ontologin ALLFO kan användas via Finto-servicen. Ontologin är under utveckling. Närmare information finns på Finto-projektets wikisida.

Några tesaurusar i Sverige och Europa

Svenska ämnesord

Svenskt ämnesordsregister är ett lexikalt index som omfattar ca 38 000 ord. Bakom tjänsten står Kungliga biblioteket i Sverige.

Svensk MeSH –  MeSH sökverktyg

Karolinska Institutets Biblioteks specialtesaurus med svenska och engelska MeSH-termer (Medical Subject Headings). Tesauruen täcker i huvudsak medicin, men också närliggande vetenskaper för allmännare sökuppslag. Originaldata från NLM (National Library of Medicine, USA) har kompletterats med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets Bibliotek.

Eurovoc Thesaurus

Eurovoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden med tonvikt på Europaparlamentets verksamhet.  Den publiceras på EU:s officiella språk och kan tillämpas som ett flerspråklexikon.

Iate - Interaktiv terminologi för Europa

Iate är en europeisk termdatabas med uppslagsord på EU:s officiella språk. Databasens främsta syfte är att underlätta arbetet för EU-översättare.

Klassifikation

Klassifikationssystemen är oftast hierarkiska och baserar sig på koder. Klassifikationssystem används för att ordna och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben.

Klassifikationssystem

KAB

Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken i Finland. Webb-KAB omfattar såväl själva tabelldelen som registret och tillåter sökning på ord och klass samt bläddring i klasser och register. Omfattar ca 20 000 ord.

HSKS

Webbversionen av Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem klassifikationssystem och innehåller HSKS:s tabeller och register. Klassifikationssystemet är tillgängligt på svenska, finska och engelska. 

UDK – Den universella decimalklassifikationen (Universal Decimal Classification, UDC)

UDK används över hela världen och har publicerats på flera språk.  Flera universitets- och högskolebibliotek i Finland använder sig av UDK.

SAB

Klassifikationssystemet för folkbiblioteken i Sverige. Ämnesindelningen år alfabetiskt uppdelad, men motsvarar till sin struktur decimalsystemet i KAB - klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken i Finland.