Ämnesord och tesaurusar

Ämnesord är kontrollerade ordförteckningar eller vokabulär, som används av bibliotek, arkiv och museer för innehållsbeskrivning av material och resurser. Ämnesorden finns i hierarkiskt uppställda tesaurusar, ämnesordslistor eller som uppslag i register till klassifikationssystem. Ämnesorden och klassifikationssytemen utgör tillsammans ett grundläggande system för adekvata sökformuleringar i t.ex. biblioteksdatabaser. Återfunna uppslagsord kan också med fördel tillämpas för mer exakta sökinstruktioner vid allmän webbsökning. Med kommandona copy – paste kan man enkelt föra över en term till ett sökformulär.

Allärs | ONKICillaYSO | Bella | KAB | HSKS | Svenska ämnesord | Regina | SAB | UDK | MeSH | Iate | Eurovoc

>>Webbtesaurusen Allärs

Webbtesaurusen Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en svenskspråkig version av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Dessa bägge kan användas samtidigt via Samsök i VESA  eller via Onki Light-gränssnittet som dock ännu är under utveckling.

Allärs upprätthålls av Nationalbiblioteket i samarbete med Åbo Akademis bibliotek. Tesaurusen är under fortgående uppdatering och förändring och den innehåller nu ca. 30 000 ämnesord.

Vad gäller användningen kan man med kommandona copy–paste föra över en term från Allärs till sin egen bibliografiska post och sålunda undvika tryckfel. Vid katalogisering i Aleph-systemet kan termerna också fås halvautomatiskt med kommandot Ctrl+F3 (för ibruktagande av funktionen se
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=98075755).

Förslag till svenska termer, rättelser och ändringar kan skickas till Maria Forsén, maria.forsen@abo.fi. Den officiella e-postadressen för tesaurusarna i VESA är vesa-posti@helsinki.fi.

Nya termer i Allärs.

>>ONKI

Ontologiservicen ONKI är en nationell tjänst som skapats av forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo) som fungerar vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper och Helsingfors universitet. Tjänsten har utvecklats inom ramen för projekten FinnONTO och FinnONTO 2.0. För utvecklandet av ONKI ansvarar SeCo:s ONKI-arbetsgrupp

>>Cilla

Musiktesaurusen Cilla tillåter gemensam språköverskridande sökning i den allmänna tesaurusen och musiktesaurusen.

>>YSO – Allmän finsk ontologi

I YSO (Yleinen suomalainen ontologia) finns också motsvarande svenska termer, men deras ontologiska relationer har inte utarbetats i detalj. Ontologin finns i ontologibiblioteket ONKI , som baserar sig på YSA. Ontologi innebär att termerna öppnas i semantiska relationer.

>>Webb-Bella

Ämnesordsregister för skönlitteratur. Helsingförs stadsbibliotek centralbibliotek för de allmänna biblioteken ansvarar för det innehållsliga och redaktionella arbetet. Webb-Bella baserar sig på den tryckta tesaurusen Bella - specialtesaurus för fiktivt material.

>>Webb-KAB

Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken (folkbiblioteken) i Finland. Webb-KAB omfattar såväl själva tabelldelen som registret och tillåter sökning på ord och klass samt bläddring i klasser och register. Omfattar ca 20 000 ord.

>>Webb-HSKS

Webbversionen av Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem och innehåller HSKS:s tabeller och registret. I den svenska versionen omfattar registret ca 30 000 termer, Klassifikationssystemet är tillgängligt på svenska och finska samt som webbversion också på engelska. Webb-HSKS har länkar till Webb-KAB, webbversionen av klassifikationssystemet för de andra folkbiblioteken i Finland.

>>Svenska ämnesord

Svenskt ämnesordsregister är ett lexikalt index som omfattar ca 30 000 ord. Bakom tjänsten står Kungliga biblioteket i Sverige.

>>Regina

Rekommenderade former för ämnesord, namn, titlar och namn/titel.  Auktoritetsposter används för att fastställa namnformer (för personer, orter, institutioner), titlar och ämnesord som används i bibliografiska poster. Bakom tjänsten står Kungliga biblioteket i Sverige.

>>SAB

Klassifikationssystemet för folkbiblioteken i Sverige. Ämnesindelningen år alfabetiskt uppdelad, men motsvarar till sin struktur decimalsystemet i KAB - klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken i Finland. SAB:s webbversion finns vid Libris

>>UDK - Den universella decimalklassifikationen

Producerad av UDC-Consortium och Bibliotekshögskolan i Sverige. UDK är ett klassifikationssystem, men det tillhandahåller också detaljerade klassrubriker för varje ämnesområde.

>>Svensk MeSH - MeSH sökverktyg

Karolinska Institutets Biblioteks specialtesaurus med svenska och engelska MeSH-termer (Medical Subject Headings). Tesauruen täcker i huvudsak medicin, men också närliggande vetenskaper för allmännare sökuppslag. Originaldata från NLM (National Library of Medicine, USA) har kompletterats med svenska översättningar utförda av personal vid Karolinska Institutets Bibliotek. MeSH inehåller ca 16 000 svenska termer.

>>Iate- Interactive Terminology forEurope

Europeisk termdatabank med 700 000 uppslagsord på nio språk. Dessutom ingår en förkortningslista med 150 000 uppslag.

>>Eurovoc Thesaurus

Tesaurus med ämnesord som används inom administrationen för Europeiska kommissionen. Publiceras på EU:s officiella språk och kan tilämpas som ett flerspråklexikon. Utmärkt teoretisk presentation av tesaurusuppbyggnad ingår