Nationalbiblioteket får betydande finansiering av Alfred Kordelins stiftelse för att förbättra samiskt språk- och kulturmaterials tillgänglighet

Nationalbiblioteket gläds över att ha beviljats stipendiet Suuret kulttuurihankkeet (Stora kulturprojekt) sav Alfred Kordelins stiftelse. Med hjälp av stipendiet kan biblioteket börja erbjuda stöd för nordsamiska i de tre digitala tjänsterna Finna, Finto och Kotoistus som upprätthålls av Nationalbiblioteket och används av flera andra aktörer. Detta förbättrar det samiska informations- och kulturarvsmaterialets synlighet och tillgänglighet, och gör det också lättare att söka information på nordsamiska.  

En person håller i en läsplatta. På skärmen syns startsidan för webbtjänsten Finna.fi

“Samhällets kulturella och språkliga mångfald är viktig för Nationalbiblioteket”, säger projektets ledare Kristiina Hormia-Poutanen och fortsätter: ”Möjligheten att värna om sitt eget språk och sin egen kultur är avgörande för att små språk och kulturer ska kunna hålla sig livskraftiga. Vi utför detta arbete tillsammans med ett omfattade nätverk experter på samiska språk och kulturer.” 

Nationalbiblioteket har beviljats tvåårig finansiering på 240 000 euro.  

”Vi är glada och lyckliga över att vi med stipendiets hjälp kan främja nordsamiska materials synlighet, samt tillgängligheten till information på flera språk överallt i Finland och även internationellt”, berättar Hormia-Poutanen. 

”Genom att direkt bevilja finansiering för två år och agera som huvudsaklig finansiär vill stiftelsen göra projektfinansieringen enklare i en situation där understöd ofta behöver samlas in från flera källor”, berättar Erik Båsk, verkställande direktör för Alfred Kordelins stiftelse. ”Under denna ansökningsomgång finansierade vi projekt som, utöver att vara viktiga för vetenskapssamhället, också är betydelsefulla för den breda allmänheten.” 

Finna är en samling söktjänster som inhemska kulturarvsorganisationer som bibliotek, museer och arkiv använder för att dela sina material digitalt. Finto innehåller terminologi som används för att beskriva innehåll och söka information. Kotoistus främjar användning av informations- och kommunikationstekniska produkter och tjänster på användarens eget språk. De landsomfattande tjänsterna har tidigare skapats på finska, svenska och engelska. 

Under projektperioden skapas ett heltäckande stöd för nordsamiska i dessa tre viktiga infrastrukturer. Nordsamiska är det vanligaste samiska språket i Finland. Under arbetet tar man fram tillvägagångssätt som ska hjälpa Nationalbiblioteket och andra institutioner att bättre beakta diversitetsfrågor i framtiden. 

Nationalbibliotekets arbete stöds av ett brett samarbetsnätverk: AvoinGLAM-nätverket, Giellagasinstitutet (Uleåborgs universitet), forskargruppen Giellatekno (UiT Norges arktiska universitet), Sametinget, samemuséet Siida, Finlands samiska specialbibliotek och Unicode. Sakkunnigorganet för den samiska språkvården och standardisering av det samiska skriftspråket, Sámi Giellagáldu, spelar också en viktig roll i arbetet. 

UNESCO har utsett perioden 2022–2032 till urfolksspråkens decennium. Nationalbiblioteket genomför projektet Stöd för samiska språk i digitala tjänster (Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa) i denna aktuella anda.  

Ytterligare information