Fjärrlån

Förmedling av fjärrlån hör till det av Helsingfors stadsbiblioteks skötta nationella utvecklingsuppdragets verksamhet. 

Fjärrlån är en del av bibliotekens samlingsarbete. Om en publikation inte finns i det egna biblioteket, kan den beställas från ett annat bibliotek. I allmänhet är det biblioteken som beställer fjärrlån för sina låntagares räkning, men utvecklingen går mot att låntagarna själv beställer materialet. Det låntagande biblioteket ansvarar för behandling och återlämning av materialet, betalning av avgifter och ersättning för försvunnet eller skadat material, om inget annat har avtalats. 
Vid sidan av biblioteken har olika kommersiella leverantörer börjat leverera publikationer. Deras tjänster är i allmänhet elektroniska och materialet de förmedlar är i huvudsak tidskriftsartiklar, innehållsförteckningar, rapporter, etcetera. Många av de här tjänsterna kan användas och betalas direkt av användarna, utan bibliotek som mellanhänder. På det här sättet har en del av fjärrlånetjänsternas etablerade uppgifter överförts till låntagarna själva.

Samanvändning av material

Att främja samanvändning av materialet är en väsentlig del av ideologin bakom fjärrlånetjänster. De ökade kostnaderna och de minskade materialanslagen har lätt till att biblioteken har allt svårare att förvärva det material som låntagarna behöver. I takt med detta blir samarbetet kring samlingarna och snabba leveranssätt allt viktigare. Det med allmänna medel anskaffade materialet utgör en gemensam informationsreserv ur vilken fjärrlånetjänsterna förmedlar lån och kopior till användarna.

Fjärrlånetjänsten fungerar i två riktningar: biblioteket beställer för sina låntagares räkning publikationer från andra bibliotek och skickar i sin tur lån och kopior från sina egna samlingar till andra bibliotek.

Rapporter om de allmänna bibliotekens fjärrlåneverksamhet