Biblioteksbranschen och biblioteksutveckling

I varje kommun i Finland ska det enligt lagen om allmänna bibliotek finnas ett bibliotek. Du kan söka bibliotek i Biblioteksregistret enligt kommun eller bibliotekstyp.

Biblioteken som ansvarar för de regionala utvecklingsuppdragen ("Ake-biblioteken") ordnar fortbildningar, kamratstöd och andra evenemang med vilkas hjälp biblioteksanställda kan uppdatera sin kompetens. Arbetsgruppen Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (Åke gruppen), verkar  för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både nationellt och regionalt.

Det nationella utvecklingsuppdraget ("Vake") svarar för webbtjänster som det lönar sig att producera för bibliotekens gemensamma bruk. Det nationella utvecklingsuppdraget främjar också samarbetet och kommunikationen mellan biblioteken.

Specialuppdrag och lagstadgad biblioteksverksamhet

På basen av lagen kan det också tillsättas specialuppdrag för ärenden som ses kräva speciell uppmärksamhet. För närvarande finns det följande specialuppdrag:

Andra lagstadgade bibliotek är Nationalbiblioteket, biblioteket för synskade, Celia och Depåbiblioteket. Universitetsbiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken och olika specialbibliotek upprätthålls av bakgrundsorganisationen.

Utvecklingsprojekt och specialunderstöd

Kommunerna ansvarar för att det finns allmänna bibliotekstjänster. Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service. Statens finansiering grundar sig på statsandelar, som staten tilldelar kommunerna Utvecklings- och specialuppdragen får separata bidrag från statens budget.

Information om biblioteksnätverket och utvecklingsverksamhet på undervsinings- och kulturministeriets webbsidor.

Regionförvaltningsverket beviljar årligen understöf till biblioteken för utvecklingsarbete. Tyngdpunkterna för varje år publicerar i slutet av sommaren och ansökningsperioden är på hösten.

På Regionförvaltningsverket webbsida om biblioteksväsendet och på webbplatsen Statsunderstöd hittar du aktuell information om understöd. På sidan Regionförvaltningsverkets informationskanaler hittar du en lista över RFV:s informationskanaler för bibliotek och för fostran och kultur.

På sidan Projekt hittar du länkar till projekt som finns på webbplatserna Kirjastot.fi / Biblioteken.fi och på sidan Publikationer hittar du olika rapporter och publikationer.