Om biblitoteksutveckling i UKM:s Bildningsöversikt

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat den första Bildningsöversikten, som ger en helhetsbild av utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde under de senaste årtiondena. Den senaste perioden som inleddes på 1990-talet kännetecknas av att inlärningsresultaten har försämrats, utvecklingen av finländarnas utbildningsnivå har avstannat och de offentliga bildningsinsatserna långsamt har minskat.

De allmänna bibliotekens samlingar och antal låntagare ökade från 1960-talet till början av 1990-talet. Finansieringen av de allmänna biblioteken minskade kraftigt under 1990-talet, och den lägre resursnivån återspeglas särskilt i den kraftiga minskningen av bibliotekens anskaffningar av böcker och annat material. Bibliotekens utlåningsverksamhet har minskat betydligt sedan 2006, samtidigt som bibliotekens boksamlingar har krympt. Fram till början av 2020-talet har låntagarnas andel av befolkningen sjunkit från hälften till en tredjedel. Användningen av biblioteken har minskat särskilt i de yngre åldersgrupperna.

UKM:s pressmeddelande med länk till den finskspråkiga Bildningsöversikten