Biblioteken i Finland

Finland är känt för sitt täckande biblioteksnät och bibliotekens höga besöks- och utlåningssiffror. Finlands biblioteksnät består av allmänna, dvs. kommunala bibliotek, universitets-, yrkeshögskole-, och specialbibliotek (vetenskapliga bibliotek) samt bibliotek i skolor och läroanstalter.

Förvaltning

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är den högsta statliga förvaltningsmyndigheten för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den nationella bibliotekspolitiken för de allmänna biblioteken och för att utveckla den. Regionförvaltningsverken utgör den regionala statsförvaltningen. Till kommunernas uppgifter hör att ordna biblioteks- och informationstjänsterna på egen hand eller i samverkan med andra kommuner eller på anant sätt.

Bibliotekens finansiering

 Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service.

Lagar, förordningar och riktlinjer

De allmänna bibliotekens uppgifter

Bibliotekslagen anger uppgifterna och ramarna för biblioteksväsendet. Enligt bibliotekslagen är de allmänna bibliotekens uppgift att: 

  1. erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll,
  2. tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling,
  3. främja läsning och litteratur,
  4. tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet,
  5. erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet,
  6. främja en samhällelig och kulturell dialog

Användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning är avgiftsfria.