Meddelanden och kampanjer

Biblioteken som demokratifrämjare - regionförvaltningsverken undersökte bibliotekens roll

Biblioteken som demokratifrämjare - regionförvaltningsverken undersökte bibliotekens roll

Bibliotekens styrka ligger i att de är öppna för alla. Ökad dialog och gemenskapsfrämjande verksamhet är något som efterfrågas. Regionförvaltningsverkens undersökning av bibliotekens roll som demokratifrämjare har nu färdigställts.

Regionförvaltningsverken har undersökt hur viktiga medborgarna upplever att bibliotekens demokratifrämjande tjänster är och vilka slags tjänster som efterfrågas. 

Mer än 80 % av medborgarna upplevde att bibliotekets roll när det gäller att främja tillgången till och användningen av lokal och riksomfattande information är minst ganska viktig. Bibliotekens styrka i informationsförmedlingen är att den är öppen för alla. Även bibliotekens mångsidiga material och möjligheten att få personlig rådgivning ansågs som viktiga. 

Största delen av respondenterna (83 %) ansåg det vara minst ganska viktigt att biblioteket främjar samhällsaktiviteten. Biblioteken upplevs ha främjat samhällelig aktivitet bäst genom att göra det möjligt att lära sig nya saker (37 %) och genom att inspirera till nya saker (31 %).

Respondenterna ansåg att biblioteken främjar yttrandefriheten bäst genom att tillhandahålla lokaler för olika behov och erbjuda alla lika möjligheter att dra nytta av information och idéer.

Ökad dialog och gemenskapsfrämjande verksamhet efterfrågas

Respondenterna upplevde ökad dialog i biblioteken som nödvändigt. De bästa metoderna för det här ansågs vara diskussioner om aktuella frågor med beslutsfattarna samt möjligheten att bekanta sig med olika kulturer i biblioteken. De unga respondenterna såg bibliotekets roll som diskussionsarena som viktigare än vad de äldre respondenterna gjorde. Bland invånare i små kommuner (med färre än 10.000 invånare) bedömdes evenemangen i biblioteken vara mindre viktiga än bland genomsnittet.
Biblioteken upplevdes ha mest att utveckla när det gäller att främja samhörighet och gemenskap.

Användningen av biblioteken aktiverar läsandet

Över hälften av respondenterna (58 %) läste böcker eller tidningar dagligen och 84 % läste böcker eller tidningar minst en gång i veckan. Läsaktiviteten ökade enligt åldersgrupp, och de som ofta använder bibliotekens tjänster läser mer aktivt tidningar och böcker än dem som mer sällan använder bibliotekens tjänster. Av dem som röstat i kommunalvalet läste 63 % böcker eller tidningar dagligen, medan motsvarande andel av dem som inte röstat är klart lägre (44 %).

En av de allmänna bibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (1492/2016) är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Enkäten som genomfördes av Feelback Oy besvarades av 1 000 personer över 18 år bosatta i Finland. 

Frågorna i demokratienkät och svaren  finns på vår webbplats 

Organisation
Regionförvaltningsverket
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762