Barns läsande och läskunnighet främjas med effektivt samarbete

Regionförvaltningsverkens basserviceutvärdering har publicerats. Inom biblioteksväsendet utvärderades denna gång hur bibliotekstjänsterna främjar barns läsande och läskunnighet.

Enligt utvärderingen uppger biblioteken, att de anser att främja barns läsande och läskunnighet är en mycket central och viktig del av deras arbete. Ändå var det bara ett av fyra bibliotek som ansåg att de hade tillräckliga resurser. Framför allt i små bibliotek upplever man att man inte i tillräcklig grad kan ägna sig åt att främja läsande.

För att främja läsande och läskunnighet har biblioteken goda traditionella bestånd av material. Nya former av material, såsom e-material och spel, erbjuds bara i liten utsträckning. Ett planmässigt anskaffnings- och beståndsarbete är ganska ovanligt. Enligt de tvåspråkiga kommunernas egen bedömning beaktade nästan alla kommuner båda språkgruppernas behov vid inköp av material. I sameområdet bedömde kommunerna att de beaktade de olika språkgruppernas behov. Det är framför allt traditionella evenemang biblioteken ordnar för barn, såsom sagostunder, läsdiplom och undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning. Läxklubbar för barn eller läsrådgivning och bokprat för föräldrar ordnades i mindre grad.

Grundskolan är bibliotekens viktigaste samarbetspartner, med vilken nästan alla bibliotek har antingen regelbundet eller sporadiskt samarbete. De flesta bibliotek samarbetar också med småbarnspedagogiken. Samarbetet baserar sig på tradition och endast sällan på avtal, man samarbetar efter önskemål och behov.

Biblioteket saknas i många planer och program som styr sådant beslutsfattandet i kommunen som gäller barn. Biblioteket syns inte heller i kommunernas välfärdsberättelser som gäller barn. Endast var tionde kommun har beaktat nyckeltal för barnbibliotekstjänster i sina välfärdsberättelser. Kommunerna borde ändå beakta dem i utvecklingen av barn- och familjetjänster.

Som riktlinjer för framtiden föreslår regionförvaltningsverket:

  • Ett spetsprojekt som bör lyftas fram i nästa regeringsprogram är ett riksomfattande program för att främja barnbiblioteksarbete, läskunnighet och läsande. Med hjälp av programmet skapar man modeller för hur man ska kunna främja läsande och läskunnighet och jämnar ut skillnaderna i verksamheten mellan olika regioner. Finansiering från programmet bör kunna sökas av olika aktörer, och de bör idka ett brett samarbete. 
  • Bibliotekens verksamhetsplaner för barnbiblioteksarbetet baserar sig på analyser av verksamhetsmiljön. Biblioteken utför det läsfrämjande arbetet i nätverk med olika aktörer.
  • Kommunerna beaktar också bibliotekstjänsterna när de planerar hur tjänsterna till barn och familjer kan utvecklas. Läsande och läskunnighet används som indikatorer i kommunens välfärdsberättelse. På det här sättet identifieras bibliotekstjänsterna som en viktig del av barns välfärd. Bibliotekstjänsterna för barn förbättras genom att man utvecklar delaktighetsverktyg tillsammans med andra kommunala aktörer.
  • De bibliotek som sköter det regionala utvecklingsuppdraget sprider och främjar kunskap om barnbiblioteksarbete i sin region, bidrar till utvecklandet av arbetsformerna och yrkeskunskapen och genomför regionala försöks- och utvecklingsprojekt som främjar barns fritidsläsning.
  • Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gör tillsammans upp en nationell strategi för samarbetet mellan skolan och biblioteket samt en modell för samarbetet och för hur kostnaderna ska fördelas.

Ytterligare information: 

Presentationer på Bibliotekskanalen och Kirjastokaista: 

Svensk- och tvåspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 762

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, överinspektör, tfn 0295 016 538
Raija Valtonen, planerare, tfn 0295 016 567

Regionförvaltningsverket i Östra Finland och riksomfattande information:
Eeva Hiltunen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 016 513

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Päivi Almgren, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 300

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Marjariitta Viiri, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 823

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 017 552

Våra e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi