Biblioteken.fi 2018

Under år 2018 fortsatte arbetet med att utveckla, redigera och marknadsföra de svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi. En stor del av sidorna på webbplatsen Biblioteken.fi gicks igenom, uppdaterades och granskades också med tanke på tillgänglighet.  På webbplatsen lades till en ny sidhelhet: ”Bibliotek och utveckling” med information bl.a. om biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag.

Under hösten grundades en tvåspråkig blogg: Vuorosanoja-Repliker. På bloggen behandlas utveckling av bibliotek och vem som helst kan bidra med blogginlägg. Två svenskspråkiga inlägg publicerades i bloggen under hösten. Det första inlägget presenterade Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag och det andra inlägget handlade om Läsinspirationsturnén i Svenskfinland som samarbetsgruppen ordnade.

Finlands svenska biblioteksförening fick under året en egen webbplats. Föreningens gamla sidor på Biblioteken.fi avpubliceras.

Fråga bibliotekarien

Tjänsten Fråga bibliotekarien förnyades i slutet av år 2017. I och med förnyelsen har tjänsten fått större synlighet och antalet besök på sidorna har ökat. År 2018 hade den svenskspråkiga delen av Fråga bibliotekarien 94 297 sidbesök.

I Fråga bibliotekarien besvarades under året 62 svenskspråkiga frågor.

Den genom tiderna mest lästa och kommenterade frågan var Jag söker den finska motsvarigheten till eniro.se eller hitta.se. Frågan hade fram till slutet av 2018 lästs 89268 gånger. Exempel på andra frågor som lästs mer än 10 000 gånger är: Vad består avgaser av? Vad är förvaltning? och Vilket är det längsta ordet på finska?

Tjänsten Fråga bibliotekarien fick i september 2018 en ”Tillgänglighet beaktad”-stämpel . Stämpeln kan beviljas sådana webbsidor som  tagit särskild hänsyn till användare med syn- eller hörselskador, användare med motoriska eller kognitiva begränsningar och senioranvändare.

I tjänsten Fråga bibliotekarien har det under året lagts till svenskspråkig information och anvisningar för svararna. En enkät om tjänsten skickades under hösten till svararna och en annan enkät till kunderna.

Länkbiblioteket

Under året lade vi till 65 svenskspråkiga länkar i Länkbiblioteket. Gamla länkar gicks också igenom och uppdaterades. Sammanlagt sju samlingar med länkar kring olika teman har under året producerats och delats via sociala medier. Bland annat gjordes en länksamling kring Zacharias Topelius och en annan kring Digitalt stöd. Länksamlingarna är ett sätt att föra fram länkar kring aktuella teman och få synlighet för dem genom att de lätt går att dela bl.a. på Facebook och i Twitter.

Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalens ingångssida förnyades under året.  En svenskspråkig info-text och FAQ-sida lades till och underkategorierna har beskrivits. Sammanlagt 32 videor och fyra I Fokus-artiklar har under året publicerats på Bibliotekskanalen. De flesta videor är svenskspråkiga, men ett par är finskspråkiga med svenskspråkiga undertexter. Videorna består både av videor som Bibliotekskanalen själv producerat och videor som bibliotek och andra instanser producerat, t.ex. har vi på Bibliotekskanalen under året publicerat 13 boktrailers producerade av Nykarleby stadsbibliotek. Under 2018 har Bibliotekskanalen främst producerat innehåll som biblioteken kan erbjuda sina kunder via sina egna hemsidor och kanaler på sociala medier. I år började vi till exempel producera serien Tre frågor om bibliotek på svenska. Hittills har tre avsnitt av serien publicerats. Fler avsnitt kommer att produceras år 2019. Vi har också gjort en gränssnittskomponent för serien som biblioteken kan bädda in på sina webbsidor och med vars hjälp det nyaste avsnittet av serien automatiskt kommer på bibliotekens webbsidor. Också för Sidospårs boktrailers har vi gjort en egen gränssnittskomponent.

Boksampo

Artiklar, nyheter, boktips och bokhyllor publicerades liksom tidigare på webbplatsen. Kirjakalenteri med Yles litteraturprogram, som bara funnits på finska ersattes under året med en tvåspråkig litteraturevenemangskalender med information om aktuella litteraturevenemang, så som bokmässor.

Biblioteksregistret

Under året förnyades både Biblioteksregistret och Kirkanta. Den nya versionen av Biblioteksregistret publicerades i juni 2018 och den nya versionen av Kirkanta i november 2018. Användargränssnitten gicks igenom och de nya användaranvisningarna för Kirkanta översattes till svenska. Också namnen på de tjänster som tidigare inte varit översatta till svenska översattes.

eBiblioteket

En ny version av eBiblioteket publiceras i början av år 2019. Under år 2018 gicks det svenskspråkiga gränssnittet i den nya versionen igenom och kompletterades.

Information, marknadsföring, kampanjer och samarbete

På webbplatsen Biblioteken.fi, på Biblioteken.fi:s Facebook-sida och Facebook-grupp och på Twitter fortsatte vi under året att på svenska informera om Biblioteken.fi:s tjänster, aktuella projekt, evenemang, fortbildningar och annat aktuellt inom biblioteksbranschen. Bibliotek och andra organisationer har också själva skickat in annonser till Fackkalendern. I Fackkalendern publicerades under året 99 annonser. Namnet på kategorin ”Aktuella evenemang” i Fackkalendern ändrades till ”Verktyg för bibliotek, nationella meddelanden”.

Den 31.12.2018 hade Biblioteken.fi:s Facebook-sida 628 gillare och Twitter-kontot hade 1175 följare. Namnet på Facebook-gruppen Biblioteken.fi ändrades i maj till  ”Svenskt biblioteksarbete i Finland”. Antalet medlemmar i gruppen ökade under året till 133 medlemmar. Via de sociala medierna nåddes också de andra nordiska länderna, speciellt Sverige. Cirka 20 procent av Facebook-gillarna och 36 procent av följarna på Twitter var från Sverige. Ca 8 % av följarna på Twitter var från de övriga nordiska länderna.

Under året samarbetade Biblioteken.fi med Konsortiet för de allmänna biblioteken kring kampanjen Hela folket läser. Allt kampanjmaterial publicerades också på svenska. Marknadsföringsmaterialet fördes in i materialbanken.

Musmattor och strandflaggor med reklam för e-material producerades och skickades till biblioteken.

Under året samarbetade planeraren för de svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi med de tvåspråkiga biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag och Regionförvaltningsverket i Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag.

Planeraren samarbetade under året också med nätverket Inkludera ännu flera och informerade om Biblioteken.fi:s tjänster och delade ut marknadsföringsmaterial på All-digital-week-dagen som nätverket ordnade. Planeraren deltog också i Educa-mässan vid Kirjastot.fi:s och Nationalbibliotekets gemensamma utställningsbord.

Planeraren berättade också om det svenskspråkiga innehåll som Biblioteken.fi erbjuder för bibliotekens webbsidor på Nationalbibliotekets ”Ut med språket! Kielen päällä-seminarium! och på Valtakunnallinen viestintäpäivä. Planeraren besökte i november Vasa där hon berättade om Biblioteken.fi:s tjänster och presenterade den förnyade Kirkanta-databasen för personal vid Vasa stadsbibliotek och Fredrika-biblioteken.

Anna-Maria Malm fungerade som planerare för de svenskspråkiga tjänsterna.