”Positivt överraskade av att kunna låna material på sitt eget modersmål från biblioteket”   – utredning av läget för flerspråkiga bibliotekstjänster och utvecklingen av dem 

Flerspråkiga biblioteket utredde i slutet av 2020 bibliotekstjänster riktade till användare som talar språk som är ovanliga i Finland, tjänsternas nuläge och utvecklingsmöjligheter.

Utgångspunkten för utredningen var tanken om ifall en delvis och permanent distribuerad placering av Flerspråkiga bibliotekets samlingar möjligen kunde vara ett sätt att utveckla lätt tillgång till materialet. För närvarande finns samlingarna i Böle bibliotek i Helsingfors och därifrån skickas cirkulerande samlingar till bibliotek runt om i landet. Med en enkät som skickades till alla allmänna bibliotek i landet med undantag för Helmet-biblioteken utreddes tjänstebehovet för användare med främmande modersmål ur bibliotekens perspektiv. Dessutom kartlades läget för nuvarande tjänster och vilka sätt som skulle kunna användas för att utveckla verksamheten. ​Syftet var också att uppmuntra biblioteken att följa upp de tjänster som erbjuds den flerspråkiga kundkretsen och utveckla dem i samarbete med Flerspråkiga biblioteket.​ Svar erhölls från 140 bibliotek.

Nära hälften av respondenterna (44 %) hade inte närmare information om hur stor befolkning med främmande modersmål det bor i det egna området. En jämförelse av svaren med befolkningsdata visade att det finns flera kommuner inom vars område det bor hundratals, och enstaka kommuner där det bor upp till tusentals med främmande modersmål men där bara få är användare av respondenternas bibliotek. Befolkningsuppgifter med språkfördelning bör vara lätt tillgängliga för biblioteken.

Biblioteken är i huvudsak nöjda med den nuvarande lånetiden på fyra månader för de cirkulerande samlingarna (69 % av respondenterna). Av respondenterna önskade 30 procent längre lånetid på 6–12 månader och bara ett bibliotek uppgav att de var intresserade av permanenta lån.

Utöver den allmänna resursbristen gällande personal och finansiering anknöt de största problemen enligt respondenterna till att nå de som har ett främmande modersmål.

Bibliotekens goda uppfattning om sin egen servicenivå förgås också av att följa klientgruppen inom det egna området och en utsedd ansvarig person för flerspråkiga och mångkulturella tjänster. Utnyttjande av Flerspråkiga bibliotekets tjänster som stöd för den egna materialsamlingen påverkar bedömningen positivt. Även andra åtgärder som stöder servicen, som samarbete med lokala organisationer och bland annat läsecirklar och språkkafér utöver utlåningstjänster påverkar bedömningen positivt.

Utredningen kan läsas på webbplatsen Kirjastot.fi.