E-biblioteksprojektet avslutas och Nationalbiblioteket tar över utvecklingen av e-biblioteket 

E-biblioteksprojektet som letts av Helsingfors stadsbibliotek och finansierats av undervisnings- och kulturministeriet upphör i slutet av år 2023. Därefter tar Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet över utvecklingen av e-biblioteket. E-biblioteksprojektets hela projektgrupp går på julledighet senast fredagen den 22.12.2023. 

Annastiina Louhisalmi, som valts till servicechef för e-bibliotek har liksom datasystemsexperten Pekka Sams redan påbörjat sina arbeten vi Nationalbiblioteket. Informationsspecialisterna Anna Tuomikoski (samlingar) och Marja Hjelt (koordinering av bibliotekssamarbete) samt datasystemexperten Joona Kutilainen-Pennanen börjar sina uppdrag i början av januari 2024. Informationsspecialisten Outi Tommila med ansvar för kommunikationen påbörjar sitt arbete med e-biblioteket den 1.2.2024. 

E-biblioteksprojektets webbplats har uppdaterats med kontaktuppgifter för de anställda som har börjat eller kommer att börja på Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet.

Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Slutrapporten för e-biblioteksprojektet har publicerats 

E-biblioteksprojektet har publicerat en slutrapport där resultaten som uppnåtts under projektets gång presenteras. Rapporten finns tillgänglig på projektets webbplats på adressen biblioteken.fi/ebiblioteksprojektet.

I e-biblioteksprojektet skapades under åren 2022–2023 ett gemensamt e-bibliotek för Finlands kommuner, där en mångsidig e-materialsamling kan användas genom en lättanvänd mobilapplikation och senare även via en hemsida. E-biblioteksprojektet föregicks av ett utredningsskede, digimediaprojektet som avslutades 2021 och bestod av en omfattande utredning av kundernas önskemål om det kommande e-biblioteket. Ett sammandrag av projektet och vilka rekommendationer som gjordes kan man läsa på finska kirjastot.fi/digimediahanke. E-biblioteksprojektet förde de åtgärder som rekommenderades i digimediprojektet vidare.

E-biblioteksprojektet innehöll planerings-, piloterings- och grundarbete med målet att skapa samarbetsmodeller för projektets aktörer och intressentgrupper samt grunda ett gemensamt e-bibliotek. I e-biblioteksprojektet valdes den tekniska lösningen för e-biblioteket och konkurrensutsatte offerter från teknologiska partners som skulle bygga upp den tekniska lösningen. Vidare blev Nationalbiblioteket e-bibliotekets huvudorganisation, man skapade verksamhetsmodeller för e-biblioteket och förberedde avtal samt bilagor för att kommunerna skulle kunna ansluta sig till e-biblioteket. Under projektets gång förhandlade man också aktivt med förlagsfältet och innehållsproducenterna, och gjorde upphandlingar av material till det gemensamma e-biblioteket.

E-biblioteket öppnar för kunderna 23.4.2024. Under övergångsskedet våren 2024 säkras förutsättningarna för verksamheten vid den nya, permanenta organisationen och underhållet av e-biblioteket av Nationalbiblioteket och de allmänna bibliotek i Finland som anslutit sig.

Bibliotekens önskemål hördes i projektet

Speciellt viktigt för e-biblioteksprojektet var den regelbundna kommunikationen med biblioteksfältet och att de allmänna bibliotekens önskemål togs i beaktande. Expertgruppen från biblioteken sammanträdde regelbundet under projektet. Man ordnade sammanlagt elva informationsträffar via Teams för biblioteken. Man ordnade också workshoppar om teknologi, den kommande organisationen, biblioteksarbetsgrupper och deras uppgift, och om e-bibliotekets visuella uttryck. Utöver detta bjöd biblioteksanställda in projektets representanter till olika träffar runtom i Finland, som virtuella kaffepauser och styrgrupper. Projektet deltog också i möten ordnade av Rådet för de allmänna biblioteken samt i Biblioteksdagarna. Projektets regelbundna nyhetsbrev nådde cirka 700 prenumeranter och man informerade också om aktuella frågor via de regionala AKE-biblioteken som handhar olika utvecklingsuppgifter på biblioteksfältet.

E-biblioteksprojektets viktigaste mål när det gäller material var ändå att samarbeta med de aktörer som ansvarar för innehåll. Tanken var hela tiden att e-biblioteket kan förverkligas på ett sätt där alla får fördelar. Syftet med e-biblioteket är att det ska vara till nytta för både förlagen, författarna och även kunderna i biblioteket. Inte i något skede var tanken att konkurrera med de kommersiella aktörerna, utan att hitta ett sätt som gör att man i en digitaliserad värld kan förverkliga bibliotekets uppgift. Det täta samarbetet med förlag och författare fortsätter vid Nationalbibliotekets e-biblioteksenhet. Tillgången till e-material för biblioteken är fortsättningsvis liten och här behövs en förändring.

Biblioteksfältet kan samarbeta

E-bibliotekets teknologiska utvecklingsarbete har redan nu fört de allmänna biblioteken i Finland ett stort steg framåt mot en smidig teknologisk utveckling. En sådan förändring sker inte över en natt i ett projekt, men på biblioteksfältet har det fötts en tydlig entusiasm över allt vad e-biblioteket i framtiden kan möjliggöra. När e-biblioteket öppnar uppfyller det de grundläggande förväntningar som skapats och har den datasäkerhet som förväntas.

E-biblioteksprojektet är ett tecken på att det finländska biblioteksfältet kan samarbeta. Att förena krafterna på ett litet verksamhetsområde är oerhört viktigt, samarbete är något som är typiskt för biblioteken och har traditionsenligt varit gott. Biblioteksfältet klarar av att förbinda sig också till nationella lösningar och samarbetet har långa traditioner.

E-biblioteksprojektet önskar det nya e-biblioteket en god fortsättning och tackar alla sina partners för det goda samarbetet.