UKM: Åtgärdsprogram för att främja mångfalden inom konst och kultur

Undervisnings- och kulturministeriet har berett ett åtgärdsprogram för att främja mångfalden inom konst och kultur. Programmet bygger på en slutrapport från 2021 av en arbetsgrupp som tillsatts av ministeriet. Målet med programmet är att beakta mångfalden i Finlands befolkning i all planering och allt beslutsfattande inom konst- och kulturpolitiken.

Åtgärdsprogrammet syftar till att främja likabehandling och jämställdhet, identifiera kulturarvets mångfald och stärka den interkulturella dialogen. Målet är också att göra det möjligt för alla som bor i Finland att utveckla sina kunskaper och färdigheter och använda dem i arbetet och på fritiden.

Med hjälp av programmet genomför ministeriet sina kulturpolitiska målsättningar i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, kulturinstitutioner, kommuner och sammanslutningar inom konst- och kultursektorn. Dessutom är det viktigt med förvaltningsövergripande samarbete, till exempel med justitieministeriet i fråga om dess kompetens inom likabehandling och jämställdhet. När det gäller integrationsfrågor är samarbetet med arbets- och näringsministeriet och inrikesministeriet centralt för att på ett övergripande sätt kunna beakta integrationsfrämjande aspekter även inom konsten och kulturen. Samarbetet med social- och hälsovårdsministeriet är också väsentligt för att uppmärksamma kulturella välfärdsaspekter i integrationsarbetet.

Nyheten på UKM:s sidor

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla