Allmänna bibliotek

 

I Finland finns det i varje kommun ett allmänt bibliotek som är öppet för alla. Användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning är avgiftsfria. 

Information om det finländska biblioteksnätverket och om riktlinjer, lagar, förvaltning och finansiering hittar du på Undervisnings- och kulturministeriets sidor. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)  är den högsta statliga förvaltningsmyndigheten för de allmänna biblioteken och svarar för den nationella bibliotekspolitiken för de allmänna biblioteken. Regionförvaltningsverken utgör den regionala statsförvaltningen. Regionförvaltningsverken informerar om biblioteksärenden via flera olika kommunikationskanaler.  Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för att samla de allmänna bibliotekens statistik.  

Kommunerna ansvarar för att det finns allmänna bibliotekstjänster. Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service. På kommunförbundets webbsidor hittar du information om bibliotekets roll i kommunen. 

De allmänna biblioteken utvecklar också själva sin verksamhet på både nationell och regional nivå. Mer information om bibliotekens utvecklingsverksamhet hittar du på sidorna Biblioteksbranschen och utveckling.  

Information om biblioteksföreningar och organisationer hittar du på sidan Biblioteksföreningar, fackföreningar och biblioteksrelaterade organisationer. På svenska verkar Finlands svenska biblioteksförening som bevakar och främjar biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.

De allmänna bibliotekens uppgifter

Lagen om allmänna bibliotek anger uppgifterna och ramarna för biblioteksväsendet. Enligt lagen är de allmänna bibliotekens uppgift att: 

  1. erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll,
  2. tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling,
  3. främja läsning och litteratur,
  4. tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet,
  5. erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet,
  6. främja en samhällelig och kulturell dialog

Internationell verksamhet

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) bevakar branschens intressen, gör upp riktlinjer och utvecklar den professionella kompetensen internationellt. Organisationens medlemmar utgörs av biblioteksföreningar, bibliotek och organisationer. På IFLA:s webbplats hittar du information om till exempel juridiska frågor och biblioteksutveckling, samt utredningar och statistik.  

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) är en europeisk samarbetsorganisation inom biblioteksbranschen, som tar ställning till aktuella frågor som berör branschen och ärenden som bereds inom EU.