Gemensam symbol för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt i november 2016 att en symbol för de allmänna biblioteken tas i bruk. Symbolen gör det lättare att känna igen bibliotekens lokaler, nättjänster och material också då biblioteken eller tjänsterna har egna namn. Rådet rekommenderar att symbolen används i de allmänna bibliotekens informations- och marknadsföringsmaterial och på skyltar.

En symbol som betecknar de allmänna biblioteken behövs dels på grund av att biblioteksbesökarna byter hemort och dels på grund av sökbeteendet på nätet. Fastän man på sin egen hemort vet var biblioteket finns är det på en främmande ort inte alltid lätt att identifiera biblioteket i stadsbilden. Inte heller på de sidor man googlat sig fram till framgår det alltid vid första ögonkastet vem som står bakom sidan. Dessutom används ordet ”bibliotek” nuförtiden också av kommersiella tjänster. Placering av bibliotekssymbolen i lokaler, på skyltar och nätsidor gör det lättare att känna igen biblioteket som den för alla öppna och avgiftsfria plats som avses i bibliotekslagen.

Användningen av symbolen för de allmänna biblioteken

Symbolen för de allmänna biblioteken är ämnad att användas tillsammans med bibliotekens egna grafiska element och kommunernas visuella symboler. Det är meningen att den placeras på ett lämpligt ställe i bibliotekens informationsmaterial, på samma sätt som t.ex. ”visa-märket” på ett bankkort. Symbolen består av en bild och ordet kirjasto, bibliotek eller library. I Biblioteken.fi:s materialbank finns olika versioner av symbolen: enspråkiga, tvåspråkiga och trespråkiga. Biblioteket kan själv bestämma vilken version som används för olika ändamål.

Symbolen för de allmänna biblioteken registreras som varumärke. När registreringen är klar, kommer märket att vara skyddat och det är bara allmänna bibliotek som erbjuder de tjänster som definieras i bibliotekslagen som får använda det.

Information om bibliotekssymbolen och tillgänglighet

Vid Biblioteken.fi samlar vi som bäst in information om tillgänglighet och tillgänglighetsanvisningar för bibliotek. Symbolen för de allmänna biblioteken är en del av  den här helheten. Målet är att tjänsterna i bibliotekslokalen, utanför bibliotekslokalen och på nätet skall vara lätta att känna igen och använda.

I många bibliotek arbetar man med att förbättra tillgängligheten och åtkomligheten. Vi önskar få exempel och utredningar som vi kan sätta in på våra sidor. Om ni i ert bibliotek har gjort utredningar, anvisningar eller rekommendationer angående tillgänglighet, så delar vi dem gärna så att hela biblioteksfältet kan dra nytta av dem.

Vi kommer att publicera exempel på hur symbolen för de allmänna biblioteken hittills har använts. En del biblioteksnätverk har redan tagit i bruk bibliotekssymbolen i sitt informationsmaterial och på Biblioteken.fi:s nya bokmärken, som har delats ut till biblioteken finns symbolen också.

Symbolen för de allmänna biblioteken tas i bruk gradvis

Vi önskar att de allmänna biblioteken tar i beaktande symbolen då de planerar webbsidor, marknadsförings- och informationsmaterial och skyltning. Biblioteken.fi hjälper med placeringen av symbolen. Vi förhandlar också med producenter av nationella tjänster, för att få in symbolen i t.ex. webbibliotek och e-bokstjänster. Symbolen finns redan i alla Ellibs-webbibliotek.

Vi gör inte nu en stor lanseringen av symbolen för allmänheten. En stor lansering skulle vara vilseledande, eftersom symbolen ännu inte är i allmänt bruk. När symbolen har fått varumärkesskydd kommer Biblioteken.fi att skicka ut ett pressmeddelande om saken.

Grafiska riktlinjer för symbolen

Symbolen i materialbanken