Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Shared Reading kommer till Finland - infotillfälle 16.5.2023

Erte kommer tillsammans med Finlands svenska biblioteksförening att ordna utbildning till läsledare i Shared reading. Eftersom antalet deltagare i utbildningen är begränsat ordnar vi två identiska kurser efter varandra. Boka in datumen 11-13.9 eller 14-16.9 för utbildning till certifierad läsledare i Shared Reading! Platsen för utbildningen är ännu inte vald, men vi meddelar genast det klarnar.

Förmiddagen den 16.5 kl 9.30-11.00 ordnar vi ett informationstillfälle digitalt om Shared Reading-utbildningen och öppnar anmälningen. 

Vad säger forskningen? Att fostra läsare - Läsningens politiska historia

Läsning och läskunnighet har i allmänhet ansetts vara viktigt, såväl för den enskilda medborgaren som samhället. Att främja läsning, men även motverka vissa typer av läsning, har därför varit och är ett viktigt politiskt redskap. Det svenska forskningsprojektet Att skapa den läsande medborgaren – Offentlig debatt och politik 1945–2017 har undersökt hur läsvanor har diskuterats i offentlig debatt.

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?

Bokkarusellen 2023

Vi sätter fart på Bokkarusellen

Bokkarusellens logoVill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barnen? Eller få tips på böcker att läsa själv? Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar under tre dagar live på Bibliotekskanalen om böcker som utkommit år 2022. Kom och hör favoriter! Är de samma som dina – eller helt nya och oväntade? Ta del av hela programmet eller valda delar! 

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Lukulystit-Läsfest 2022

Lukulystit-Läsfest-seminariet för barn- och ungdomsbiblioteksarbete ordnas 9-11.11.2022 i Tammerfors på temat ”biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa”. Det blir föreläsningar på toppnivå, inspirerande workshops, intressanta besöksmål och naturligtvis nätverkande med världens bästa kollegor!

Programmet publiceras och anmälan öppnas på evenemangets webbsidor 16.9. Skriv in datumet i din kalender och säkra din plats!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 21.9 kl. 14.00-15.30!
Denna gång bokpratar vi om barn- och ungdomsböcker.

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill. 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.

Verktyg för informationsledning på biblioteken: hur kan du utnyttja TEA-visaren och Hälsa i skolan?

Hälsofrämjande är en viktig del av kommunernas arbete även efter social- och hälsovårdsreformen. Med hälsa avses inte bara den medicinska dimensionen, utan ett mer helhetsmässigt tänk kring välbefinnande där även kultursektorn ingår. Bibliotekens roll i att främja kommuninvånarnas hälsa är betydande, och den rollen behöver synliggöras kontinuerligt. 

Fortbildningen är till för dig som vill stärka dina kunskaper i att hitta och utnyttja tillgänglig statistik som anknyter till bibliotekens hälsofrämjande roll.