Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Bemötande av unga på bibban

Oroligheter, mobbning, utanförskap och våldsamt beteende. Det är vad vi får läsa och höra om ungdomar idag. Problem som ofta tar sig uttryck i stök och störande beteende. Om det förekommer problem på orten är biblioteket oftast inte det enda stället där det förekommer, men ofta både hörs och syns det här. Biblioteket är ett offentligt rum med låg tröskel och en omtyckt plats också för många ungdomar.  

I den här fortbildningen tar vi dels fasta på ungdomars identitetsproblematik i dagens samhälle, dels bemötande av unga och samarbetet med ungdomstjänster och andra aktörer.

Shared Reading kommer till Finland - infotillfälle 16.5.2023

Erte kommer tillsammans med Finlands svenska biblioteksförening att ordna utbildning till läsledare i Shared reading. Eftersom antalet deltagare i utbildningen är begränsat ordnar vi två identiska kurser efter varandra. Boka in datumen 11-13.9 eller 14-16.9 för utbildning till certifierad läsledare i Shared Reading! Platsen för utbildningen är ännu inte vald, men vi meddelar genast det klarnar.

Förmiddagen den 16.5 kl 9.30-11.00 ordnar vi ett informationstillfälle digitalt om Shared Reading-utbildningen och öppnar anmälningen. 

Vad säger forskningen? Att fostra läsare - Läsningens politiska historia

Läsning och läskunnighet har i allmänhet ansetts vara viktigt, såväl för den enskilda medborgaren som samhället. Att främja läsning, men även motverka vissa typer av läsning, har därför varit och är ett viktigt politiskt redskap. Det svenska forskningsprojektet Att skapa den läsande medborgaren – Offentlig debatt och politik 1945–2017 har undersökt hur läsvanor har diskuterats i offentlig debatt.

Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek?

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Lukulystit-Läsfest 2022

Lukulystit-Läsfest-seminariet för barn- och ungdomsbiblioteksarbete ordnas 9-11.11.2022 i Tammerfors på temat ”biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa”. Det blir föreläsningar på toppnivå, inspirerande workshops, intressanta besöksmål och naturligtvis nätverkande med världens bästa kollegor!

Programmet publiceras och anmälan öppnas på evenemangets webbsidor 16.9. Skriv in datumet i din kalender och säkra din plats!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel!

Välkommen på ÅKEs bokpratarcirkel onsdagen den 21.9 kl. 14.00-15.30!
Denna gång bokpratar vi om barn- och ungdomsböcker.

Vi hoppas att det är många som deltar och bokpratar för varandra. Du kan ha en eller flera böcker som du bokpratar om men du kan också komma med och bara lyssna om du vill. 

ÅKEs bokpratarcirkel är en informell och kamratlig mötespunkt för alla som bokpratar eller är intresserade av att börja bokprata, du behöver inte vara en erfaren bokpratare, kom med och lär dig och dela med dig av dina bästa tips.