Service design och kundbetjäning

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Slutseminarium för AKEpampas pilotprojekt i service design

Hur kan man använda service design för att utveckla bibliotekets verksamhet? AKEpampas har under år 2021-2022 haft ett pilotprojekt i service design. Inom projektet har de åtta deltagande biblioteken utvecklat en liten del av sin verksamhet med hjälp av service design.

Onsdagen den 1.2.2023 kl. 12-16 ordnas projektets slutseminarium där biblioteken presenterar sina resultat. Det är också möjligt att ställa frågor åt dem.

Seminariet är tvåspråkigt, öppet för alla intresserade och hålls på distans via Zoom.

 

Program:

Mer relevant än någonsin! Stadsbibliotekarie Daniel Forsman presenterar Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan 2022-2025

Samarbetsgruppen ÅKE har bekantat sig med Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan Mer relevant än någonsin 2022–2025 och tycker att den sitter väldigt bra i tiden – också ur ett finländskt perspektiv. Vi bjöd därför stadsbibliotekarie Daniel Forsman på ett virtuellt besök för att presentera biblioteksplanen, hur den togs fram och hur personal och användare var delaktiga i processen. Vi får också höra hur planen omsätts i praktiken.

Mervärde med meröppet

Att kunna besöka biblioteket, använda sig av material och lokaler utanför de bemannade öppettiderna möjliggör för fler att ta del av bibliotekens tjänster. Meröppet kan alltså innebära ett mervärde för kommuninvånarna. 

Men vad vill man åstadkomma med meröppet? Är det en inbesparingsmetod, eller mer än bara öppet? Hur möjliggör man för användarna att tryggt vistas i det obemannade biblioteket? Hur mycket frihet och vilket är ansvaret? Vad behöver man tänka på? 

Biblioteket som främjare av aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

Regionförvaltningsverket arrangerar ett svenskspråkigt informations- och diskussionstillfälle om bibliotekens samhälleliga roll utgående från resultaten i befolkningsenkäten Biblioteket som främjare av demokrati, som RFV publicerade i slutet av 2021. Resultaten i enkäten hittas på RFV:s webbsida: https://avi.fi/sv/om-oss/var-verksamhet/vi-publicerar-information/biblioteksstatistik

Alla är välkomna till biblioteket? - webbinarium om bemötande

Vad är bemötande på bibliotek och hur bemöter man olika personer och grupper på ett gott sätt? Vilka faktorer inverkar på bemötandet och hur besökaren upplever biblioteket?

Samarbetsgruppen Åkes webbinarium inleds av Karin Sundström, som skrivit rapporten Bemötande på bibliotek och arbetar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. I programmet ingår också presentationer om hur vi bemöter de yngsta besökarna och särskilda grupper. Är alla välkomna på biblioteket?

Åldersvänligare bibliotek - Inspirationsförmiddag för bibliotekspersona

 

Åke med seniorer
Bild: Jimmy Pulli

Ett allmänt bibliotek ska vara tillgängligt för alla. I takt med att befolkningen blir äldre behövs åldersvänliga lösningar inom både kultur- och andra samhällsområden, också biblioteken. Men hur gör man? Var börjar man?

Välkommen med på en digital inspirationsförmiddag fredag 19.11 kl. 9.00-11.30.