Biblioteken.fi:s användarenkät: en stor del av användarna nöjda med tjänsterna

I slutet av år 2020 genomfördes en användarenkät om Biblioteken.fi. På enkäten svarade 54 personer, som till största delen var nöjda med tjänsterna. Av de som svarade ansåg 85 % att webbplatsen Biblioteken.fi är nyttig eller mycket nyttig och en lika stor andel ansåg att det är lätt eller mycket lätt att hitta vad man söker på sidorna. Nyheter, fortbildnings- och arbetsplatsannonser var det populäraste innehållet.
I enkäten ställde vi frågor förutom om webbplatsen  www.biblioteken.fi också om VAKE:s andra svenskspråkiga tjänster: Länkbiblioteket, Fråga bibliotekarien, Boksampo, Sidospår, eBiblioteket, Bibliotekskanalen, Biblioteksregistret, Apparatön, Fono.fi, Frank-samsök och statistikdatabasen

Svarstiden var 20.10 – 11.11.2020. Tack till alla som deltog i enkäten! 

En motsvarande finskspråkig enkät om den finskspråkiga webbplatsen Kirjastot.fi och de finskspråkiga tjänsterna, genomfördes ca ett år före enkäten om Biblioteken.fi. Enkäterna innehöll delvis samma frågor.

Plock ur resultaten och jämförelse med den finskspråkiga enkäten om Kirjastot.fi

Svararnas bakgrund

81 % av de som svarade på Biblioteken.fi-enkäten arbetade inom biblioteksbranschen (79 % av dem som svarade på den finskspråkiga enkäten). De flesta arbetade i små kommun- eller stadsbibliotek, men bland de svarande fanns också sådana som arbetade i större stadsbibliotek och i andra än allmänna bibliotek.
Hur många år de svarande arbetat inom biblioteksbranschen var jämt fördelat. 67 % av de som svarade var svenskspråkiga och 30% var finskspråkig. Svararna kom i huvudsak från olika delar av Svenskfinland. Hela 93% av dem som svarade  på enkäten var kvinnor (78% i den finskspråkiga enkäten).

Svararnas omdöme om webbplatsen Biblioteken.fi

Svararna instämde mest i påståendena att "En lämplig del av innehållet är riktat till biblioteksbranschen (37 % helt av samma åsikt och 25,9% delvis av samma åsikt) och "Webbplatsen är i sin helhet riktigt bra" (25,9 % helt av samma åsikt och 37% delvis av samma åsikt).  Mest av annan åsikt var svararna om påståendet "Ingångssidan är överskådlig" (5,6 % helt av annan åsikt och 14,8% delvis av samma åsikt).

Mitt omdöme om webbplatsen Biblioteken.fi
Mitt omdöme om webbplatsen Biblioteken.fi: Länk till information om diagrammet (PDF)

Jämförelse mellan svaren på frågorna om webbplatserna Biblioteken.fi /Kirjastot.fi 

  Biblioteken.fi  Kirjastot.fi 

Hur ofta besöker du webbplatsen?

 

56% aktiva användare (användare som besöker webbplatsen varje vecka eller varje dag) 59%  aktiva användare
(användare som besöker webbplatsen varje vecka eller varje dag)

 

Hur nödvändig tycker du att webbplatsen är? 85% svarade att webbplatsen är nödvändig (41%) eller mycket nödvändig (44%).  87% svarade att webbplatsen är nödvändig (35%) eller mycket nödvändig (52%). 
Hur lätt är det att hitta det du söker på webbplatsen?  76% svarade lätt, 9% mycket lätt.  77%:n svarade lätt, 5% mycket lätt.
Vad söker du efter på webbplatsen?
(topp-5)? 
1) Nyheter om biblioteksbranschen 57 % 
2) Arbetsplatser, fortbildning, seminarier 43% 
3) Bibliotekskataloger och databaser 43% 
4) Biblioteksprojekt 41% 
5) Information / material om litteratur 39 %
1) Branschtjänster (t.ex. arbetsplatser, material) 59% 
2) Nyheter 53% 
3) Information / material om litteratur 49% 
4) Information om  bibliotek (t.ex. statistik, projektinformation, YKN:s verksamhet, AKE-verksamheten) 46% 
5) Videor från biblioteksbranschens fortbildningar eller om litteratur 34% 
 Till vad använder svararna innehållet?  90% för sitt arbete,  28% för fritid och hobbyer,  5% för studier. 
 
 80% för sitt arbete, 30% för fritid och hobbyer, 12% för studier. 

Svenskan viktig

I Biblioteken-enkäten  framkom att: 

  • 35 % av svararna använder  endast de svenskspråkiga tjänsterna 
  • 5,6 % av svararna använder endast de finskspråkiga tjänsterna  
  • 1,9% av svararna använder inte överhuvudtaget tjänsterna
  • resten använder både de svenskspråkiga och finskspråkiga tjänsterna  

På frågan ”Hur viktigt är det för dig att få nyheter om biblioteksbranschen på svenska?” svarade sammanlagt 81% att det är viktigt eller mycket viktigt. Också i de fria svaren kom vikten av svenskspråkig information fram.    
 

Information om nyheter, seminarier och kampanjer via Biblioteken.fi och information om Biblioteken.fi:s tjänster

66,67% svarade att de fått tillräckligt med branschnyheter och information om seminarier och kampanjer via Biblioteken.fi. Å andra sidan hade bara 59% fått tillräckligt med information om Biblioteken.fi:s svenskspråkiga tjänster.  I den finskspråkiga enkäten ansåg bara 40% av svararna att fått tillräckligt med information om de finskspråkiga tjänsterna.

Den tjänst som svararna kände bäst till (100% av svararna) var Boksampo / Sidospår, som också var den tjänst som svararna ansåg vara mest nyttig för det egna biblioteket, Sämst kände svararna till tjänsterna Fono.fi och Apparatön. 

NPS (Net Promoter Score)

NPS-talet räknades ut på basen av svaren  på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera tjänsterna för andra? ”

NPS-tal  (skala -100 – 100)  

Biblioteken.fi 
NPS‐ alla: 11 
NPS‐aktiva användare: 57 
NPS‐passiva användare: – 45 
 
Kirjastot.fi 
NPS‐ alla: 32 
NPS‐aktiva användare: 49 
NPS‐passiva användare: 13

NPS-talet