Biblioteksstatistiken 2020 har publicerats: coronaåret innebar ett digitalt språng för biblioteken

Statistiken över allmänna bibliotek för år 2020 publicerades idag 1.4.2021 i statistikdatabasen.

En av de första riksomfattande coronabegränsningarna år 2020 var att stänga biblioteken. Biblioteksbesöken minskade under året med i genomsnitt en tredjedel i hela landet. Trots den kraftiga inskränkningen av tjänster minskade utlåningen av material endast med en knapp femtedel i hela landet. 

Biblioteken utökade i stor utsträckning sin anskaffning av e-böcker, varvid utlåningen av e-böcker ökade med i genomsnitt 40 procent. Från biblioteken gjordes totalt närmare 1,6 miljoner e-bokslån.

Efter den riksomfattande stängningen under våren begränsades tjänsterna lokalt efter behov. Begränsningarna återspeglas i bibliotekens verksamhetsstatistik för år 2020 i form av stora lokala och regionala variationer. 

Öppettiderna i sin helhet, dvs. tillgången till bibliotekstjänster, minskade mest i huvudstadsregionen, Kymmenedalen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen, nästan med en tredjedel. Det totala antalet öppettimmar minskade i hela landet. Biblioteksbesöken minskade med i genomsnitt en tredjedel i hela landet. I huvudstadsregionen var minskningen större. I hela landet gjordes 35 miljoner besök till bibliotek.

Ett digitalt språng gjordes också i ordnandet av evenemang och kurser. Antalet evenemang som ordnades av biblioteken halverades, men deltagarantalet minskade endast med en tredjedel. Biblioteken tog raskt i bruk digitala verktyg i att förmedla evenemang. Evenemangen hade en stor efterfrågan och nåddes av totalt 650 000 deltagare i hela landet. Användarutbildningar ordnades cirka 17 000 gånger i hela landet med över 300 000 personer som deltagare. Även utbildningarna överfördes delvis till nätet.

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande

Närmare upplysningar ges regionvis av de sakkunniga för biblioteksväsendet:

•    Södra Finland: Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
•    Östra Finland: Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
•    Lappland: Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395  
•    Sydvästra Finland: Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
•    Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818, Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
•    Norra Finland: Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552
•    Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
 fornamn.efternamn@rfv.fi