”Det är ju för kundernas skull vi är här” – kompetensutveckling i biblioteken

I intervjuundersökningen ”Asiakkaita vartenhan me täällä ollaan” (”Det är ju för kundernas skull vi är här”) undersöktes bibliotekspersonalens tankar om kompetensutveckling. 

Allt som allt 34 personer från fyra olika utvecklingsuppdragsområden deltog i intervjuerna. Biblioteken som deltog i undersökningen valdes ut så att de var till jämt fördelade över landet och olika till storlek och profil. 

Utgångspunkterna för intervjuerna var att ta reda på önskemål och behov angående kompetensutveckling, och att kartlägga vilka faktorer som stöder deltagande i fortbildning samt eventuella hinder för kompetensutveckling.

Faktorer som motiverar till kompetensutveckling visade sig vara i synnerhet kompetensbehov för de egna arbetsuppgifterna, chefens stöd och att det i arbetsgemenskapen finns en verksamhetskultur som stöder fortbildning. Hindrande faktorer är bl.a. brådska på arbetet, samt både personliga attityder och arbetsgemenskapens attityder. 

I intervjuerna framkom många intressanta perspektiv och ämnen för reflektion. Kompetensutvecklingen visade sig vara nära knuten till såväl välmående på arbete och arbetets betydelse, som till arbetsgemenskapens verksamhet och förändringar i arbetet.
 
Rapporten kan läsas på Kirjastot.fi (på finska): Aija Laine:”Asiakkaita vartenhan me täällä ollaan” – Osaamisen kehittäminen kirjastoissa

Mer information:
Aija Laine
Det nationella utvecklingsuppdraget 
aija.laine@hel.fi