Statsunderstöd för utvecklande av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare

Syftet med understödet av engångsnatur är att utveckla biblioteken som mångsidiga mötesplatser. Med understödet fortsätter man att stödja bibliotekens demokratiarbete utifrån Sitras projekt.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd av engångsnatur för utvecklande av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Ansökningstiden börjar måndagen den 16 augusti kl. 8.00 och slutar måndagen den 20 september kl. 16.15.

Som statsunderstöd delas ut 900 000 euro av anslag som riksdagen har beviljat för allmänna bibliotek för vidareutveckling av deras demokratiarbete och skapande av nya verksamhetsmodeller.Med hjälp av det understöd som regionförvaltningsverken delar ut fortsätter utvecklingen av bibliotekens demokratiarbete utifrån projekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyretÖppnas i en ny flik,, som Sitra drivit 2020 och 2021.

Syftet med statsunderstödet är att öka dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna genom att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella tröskelfria mötesplatser. Målet är också att påverka den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

De allmänna biblioteken främjar redan nu aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet i enlighet med bibliotekslagen. Den nya understödsformen fördjupar det arbete som redan gjorts och gör det möjligt att lyfta fram nya perspektiv.

Stöd för förberedelser för ansökan om acceleratorer, ansökningsinfo och chattjour

Som hjälp vid ansökan om statsunderstöd ordnas för första gången frivilliga acceleratorevenemang som stödjer sökandenas förberedelser för projekt och ansökningar. I acceleratorerna kan sökandena tillsammans utveckla och förädla idéer i understödsansökningar. I augusti finns det ännu plats vid två evenemang:

Utöver acceleratorerna ordnar biblioteksväsendet informationsstyrning i form av ansökningsinfo och chattjour. Ansökningsinfo ordnas regionvis under augusti–september. Du hittar ansökningsinfo i regionförvaltningsverkets evenemangskalender eller genom att fråga en överinspektör för biblioteksväsendet i din region. Den chattjour som hänför sig till understödet är öppen på adressen aviavustukset.fi vecka 33 från måndag till onsdag 16–18.8 samt 13.9–20.9 kl. 13–16.15. I chatten kan man ställa frågor som gäller understödet.

Nyttiga länkar

Kontaktuppgifter i Regionförvaltningsverkets pressmeddelande