Till all lycka finns biblioteket! – Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2021-2025

Till all lycka finns biblioteket! –  Riktlinjer för de allmänna biblioteken 2021-2025 har publicerat: Det behövs ett gemensamt mål för strategiskt ledarskap

Publikationerna med riktlinjer för de allmänna biblioteken stakar ut bibliotekens framtid, riktning och utmaningar. De fungerar som grund för bibliotekens egna strategier och som kommunikationsmedel för både beslutsfattare och andra samarbetspartners. 

Riktlinjerna Till alla lycka finns biblioteket! har kommit till som ett samarbete inom Rådet för de allmänna biblioteken. Arbetet med riktlinjerna påbörjades med en enkät till biblioteksfältet hösten 2018.  Arbetet fortsatte med att bearbeta riktlinjerna i workshops tillsatta av Rådet för de allmänna biblioteken. Arbetsgruppen för riktlinjerna  samlade ihop resultaten från enkäten och workshopparna och utarbetade publikationen utgående från dessa. 
Den föregående riktlinjepublikationen Medborgarens bibliotek utkom år 2015. Många av de saker som där lyftes fram är ännu aktuella i bibliotekens verksamhet. Man kan alltså använda den nya publikationen parallellt med den föregående.

Till alla lycka finns biblioteket! belyser speciellt dagens utmaningar. Publikation lyfter fram både lokala och globala hot och utmaningar för bibliotekens verksamhet, men framför allt kommer den med lösningar med vars hjälp biblioteken kan svara på utmaningarna. Biblioteken tryggar också i fortsättningen läskunskap och bildning, förebygger ojämlikhet, identifierar globala kriser och är beredda på förändringar i biblioteksarbetet. 
Publikationen Till alla lycka finns biblioteket finns på nätet på svenska, finska och engelska på Rådets för de allmänna biblioteken webbsidor. Också de tidigare riktlinjepublikationerna finns på rådets webbsidor. 

Publikationen har också tryckts på svenska, finska och engelska. Den tryckta versionen delas under hösten ut till alla bibliotek som sköter de regionala utvecklingsuppdragen. Senare kan man begära fler exemplar av det bibliotek som sköter utvecklingsuppdraget på det egna området.  

Arbetsgruppen för publikationen: