Upphovsrättslagen ändras

Regeringen föreslog ändringar i upphovsrättslagen och i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i april 2022. Regeringens proposition kompletterades på begäran av grundlagsutskottet i december 2022. Riksdagen godkände regeringens lagändringar med små ändringar.

Genom lagändringarna införlivas bestämmelserna i EU:s upphovsrättsdirektiv och direktivet om onlinesändningar i finsk lagstiftning. Genomförandet av direktiven är den viktigaste reformen av upphovsrättslagstiftningen på 20 år.

Nyheten på UKM:s webbplats