Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (Åke)

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag är en svensk samarbetsgrupp för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag samt regionförvaltningsverket. De tvåspråkiga regionala biblioteken är Borgå, Vasa och Åbo stadsbibliotek. Dessutom har det riksomfattande biblioteket, Helsingfors stadsbibliotek och Biblioteken.fi representanter i gruppen.

Samarbetsgruppen ska verka för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både nationellt och regionalt. Gruppen ska samarbeta kring fortbildning, erfarenhetsutbyte, informationsspridning, gemensamt producerat material, svenskspråkig information i nationella sammanhang, rekryteringen av svenskspråkig personal och behovet av en biblioteksterminologi för tvåspråkiga bibliotek.  

Medlemmar, 2024

  • Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket
  • Tobias Larsson, Helsinfors stadsbibliotek 
  • Anneli Haapaharju, Vasa stadsbibliotek
  • Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek
  • Jan Nyström, Borgå stadsbibliotek
  • Veera Knuuti, Åbo stadsbibliotek
  • Lena Sågfors, Erte
  • Anna-Maria Malm, Biblioteken.fi   

Svenska samarbetsgruppens broschyr

Broschyren "Vem är Åke?"