Mot en mer jämlik åtkomst till e-material: Projektet om servicekoncept för digitala medier har inletts

Det nya projektet om ett servicekoncept för digitala medier tar itu med en stor fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Beroende på hemkommun har medborgarna ojämlika utgångspunkter vad gäller åtkomsten till licenserade digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Inom projekthelheten som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet kartläggs utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök.

I projektpaketet, som avslutas i maj, ligger fokus på utredningsarbete och försök. Syftet är att utifrån dessa uppnå ett större mål: en hindersfri åtkomst till den nationella digitala samlingen för kunderna vid alla allmänna bibliotek, utan att förglömma de specialbehov som finns i olika regioner och inom olika användargrupper.

Målsättningar och genomförande

Utredningsarbetet består av följande parallella helheter: kartläggning av den tekniska arkitektur och klienthantering som behövs; helheter gällande upphovsrätt, samlingsriktlinjer och informationsförvaltning samt lösningar för produktion, organisering och finansiering. Utöver detta testas lämpligheten av olika serviceplattformar för ett gemensamt servicekoncept.

Som resultat förväntas även rekommendationer som stöder konkurrensutsättningen och den tekniska utvecklingen av en serviceplattform samt fortsatta planer framför allt för det kritiska samarbetet.

Användarperspektivet står i centrum för både projektpaketets målsättningar och genomförandet av dem. Användarperspektivet i användbarheten och innehållsutbudet utreds på olika orter och genom enkäter. Man vill även att servicekonceptet ska inkluderas i servicemiljön Finna för att för egen del förverkliga visionen Finna 2025.

Tungt vägande skäl för projektet

För närvarande står biblioteksanvändarna inför mycket olika situationer beroende på var i landet man är bosatt. Detta beror på många olika anledningar. Olika kommuner och biblioteksnätverk har mycket olika digitala samlingar. Enligt lag ansvarar kommunen för införskaffandet av samlingen och serviceplattformarna, men samtidigt är de biblioteksnätverk som omfattar flera kommuner frivilliga sammanslutningar.

Biblioteken använder många olika plattformstjänster, vilket gör att både kundernas och personalens kundupplevelse är komplicerad och rörig. Bibliotekens kunder och personal måste identifiera i vilka tjänster de olika innehållen finns och använda flera tekniska lösningar, vilket försämrar användbarheten och en jämlik åtkomst. Dessutom råder en brokig praxis i fråga om licensavgifter och royalties för upphovsrätt för digitala innehåll.

Inom projektet vill man hitta gemensamma modeller som underlättar åtkomsten till materialen och beaktar alla parternas intressen.

Projektet har många samarbetspartner och intressegrupper, till exempel aktörer inom förlagsbranschen, kommunerna i Finland, Finlands nationalbibliotek och ekosystemet Finna, Celia, de allmänna bibliotekens nationella utvecklingstjänster, producenter av utrednings- och konsulttjänster samt andra aktörer inom helheterna gällande licenser och informationsförvaltning.

Projektet för digitala medier är ett stort steg mot en mer jämlik och mångsidig åtkomst till kulturinnehåll vid de allmänna biblioteken i hela Finland.

* * *

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om projektet till alla intresserade.

Delta i chattmöten för biblioteksanställda och fråga vad som helst om projektet! Du kan titta in en kort stund eller stanna kvar längre för att ta del av frågor och svar. Du kan också ställa dina frågor i förväg till Suvi Sivulainen (kontaktuppgifter nedan).

De första chattmötena ordnas:

Om intresset och behovet återstår kommer flera möten att ordnas.

Centrala aktörer inom projektet för digitala medier

Projektets ägare:                   Virva Nousiainen-Hiiri

Projektchef:                           Suvi Sivulainen

Styrgrupp

Arja Tuuliniemi, Finlands nationalbibliotek, FinELib

Johanna Selkee, Kommunförbundet

Laura Tyysteri, Somero stadsbibliotek, Konsortiet för de allmänna biblioteken

Jouni Pääkkölä, Uleåborgs stadsbibliotek, Konsortiet för de allmänna biblioteken

Matti Sarmela, Helsingfors stadsbibliotek, Nationella utvecklingstjänster

Katri Vänttinen, Helsingfors stadsbibliotek

Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingfors stadsbibliotek, Konsortiet för de allmänna biblioteken

Sakkunnigmedlem          

Marja Hjelt, Helsingfors stadsbibliotek, Konsortiet för de allmänna biblioteken

Kontakt

Projektchef Suvi Sivulainen

Projektet för digitala medier 

suvi.sivulainen@hel.fi

Tfn +358 40191 8531

 

Kommunikationsplanerare Johanna Laurila

De allmänna bibliotekens Nationella utvecklingstjänster

johanna.laurila@hel.fi

Tfn +358 40 1906 390