Regionförvaltningsverket: Basserviceutvärderingen 2021 är publicerad

Hur stod det till med räddningstjänsterna, kulturservicen, bibliotekens verksamhet, ungdoms- och idrottstjänsterna samt undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken i vårt land år 2021, mitt under en global pandemi och före Rysslands angrepp mot Ukraina i en värld som vaknat upp till insikt om klimatkrisen? Det här försöker basserviceutvärderingen 2021 besvara. Det här var regionförvaltningsverkens 23:e utvärdering, och den genomfördes i ett brett myndighetssamarbete under samordning av Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Terttu Savolainen, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland, konstaterar i förordet till utvärderingsrapporten att vårt samhälle är i ständig rörelse. ”Befolkningens förändrade åldersstruktur, sjunkande nativitet, ökande kostnader och regional segregation inverkar på kommunernas basservice. Även överraskande yttre kriser skapar utmaningar då det gäller att erbjuda basservice runt om i Finland. Vår gemensamma utmaning är att kunna agera snabbt och förutseende i en föränderlig omvärld.”

I utvärderingen av den regionala tillgången till basservice 2021 utreddes viss service både riksomfattande och regionalt inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, kulturservicen, biblioteken, ungdomsväsendet, idrottsväsendet och räddningsväsendet.

Rapporten publiceras i åtta delar på webbplatsen https://avi.fi/sv/utvardering-av-samhallets-basservice på svenska och finska. De tidigare utvärderingarna finns i Patio-systemet.

Tillräcklig personal och kompetens i de allmänna biblioteken och ledningen av biblioteken  

Utvärderingen visar att de allmänna biblioteken har svårigheter att utföra sina lagstadgade uppgifter på grund av att personalen inte räcker till. Bibliotekspersonalens grundutbildning har förbättrats men det finns behov av nytt kunnande. Enligt utvärderingsrapporten har de som leder biblioteken inte alltid den behörighet enligt bibliotekslagen, kunnande eller tid för att leda och utveckla verksamheten.

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande på STT:s sidor

Meddelande i Fackkalendern: RFV utvärderade: Kompetent och tillräcklig personal och ledning garanterar mångsidiga bibliotekstjänster