Ofta ställda frågor från biblioteken under övergångsperioden vid öppnandet av e-biblioteket

Kommunernas gemensamma e-bibliotek öppnas för allmänheten tisdagen den 23.4.2024 på UNESCO:s internationella Världsdag för boken och upphovsrätten och Bokens och rosens dag. 

Det gemensamma e-biblioteket har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet och utvecklats av ett e-biblioteksprojekt lett av Helsingfors stadsbibliotek. Det tvååriga projektet avslutas i slutet av år 2023.  Därefter kommer en e-biblioteksenhet som inrättas vid Nationalbiblioteket att vidareutveckla e-biblioteket. 

1. Vad kommer kostnaden för e-biblioteket att vara för 2024?

Årsavgiften för hela året kommer att vara 0,7 euro per kommuninvånare, av vilket kommunen betalar för endast åtta månader för år 2024.

2. Kommer alla kommuner att kunna bli medlemmar i e-biblioteket samtidigt 23.4 2024?

Det kan de. Den tekniska anslutningsprocessen startar innan detta och det finns orsak att avsätta tid gemensamt för detta.

3. När blir materialet som man behöver för att kunna fatta beslut klart? Det vill säga utkast till avtal och de bilagor om dataskydd som numera krävs i kommunerna?

E-biblioteksprojektet skickar först utkastet till avtal till kommunerna för kommentarer och efter detta får kommunerna det färdiga avtalet med bilagor för undertecknande. Innehållet i avtalet är det samma för alla kommuner som ansluter sig. Tidpunkten för att ge kommentarer är i slutet av året och kommunerna undertecknar avtalet enligt sin egen tidtabell.

4. Är det möjligt att ansluta sig till e-biblioteket endast delvis, så att man kommer med vad gäller böckerna genast från början, men med tidningnar först från början av 2025? Kan avgiften för kommunen bli mindre på grund av detta?

Grundtanken med e-biblioteket är att kunna erbjuda alla finländare en jämlik möjlighet att använda samma omfattande e-materialsamling, det vill säga läsa e-böcker, lyssna på ljudböcker och läsa tidningarnas digitala utgåvor. Av den här anledningen är det inte möjligt att välja att skaffa en typ av material i e-biblioteket och lämna bort något annat. Allt material används med hjälp av en enda applikation vilket gör att det inte är tekniskt möljigt utesluta någon specifik materialtyp för en enskild kommun. 

5. I meddelandet säger man att kommunerna ska fatta beslut i slutet av 2023 eller i början av 2024. Detta borde inte vara bindande. Efter att kommunerna fått allt material tar det flera månader innan man kan fatta beslut, eftersom beslutet måste tas åtminstone på nämndnivå, men sedan måste man vänta på att besvärstiden gått ut och vidare på övertagningsrätten.

Kommunen kan fatta beslut enligt den tidtabell man själv önskar. Det innebär ändå en fördel för kommunen om man kan börja använda tjänsten direkt när det finns att tillgå. För 2024 tas en avgift för åtta månader ut, under de följande åren för 12 månader, oberoende av vilken månad man ansluter sig.

6. I vilket skede förbinder sig kommunen att gå med i e-biblioteket?

Kommunen förbinder sig till e-bibliotekstjänsten när man undertecknar avtalet. E-biblioteksprojektet skickar först utkastet för avtalet till kommunerna för kommentarer och efter detta det färdiga avtalet för undertecknande. Tidpunkten för att ge kommentarer är planerad till slutet av året och kommunerna undertecknar avtalet enligt sin egen tidtabell. Tjänsten är klar att tas i bruk 23.4 2024.

7. När kan man anmäla sig till arbetsgrupperna?

Arbetsgrupperna inleder sin verksamhet redan i slutet av 2023 innan e-biblioteksprojektet avslutas. Ansökningstiden till arbetsgrupperna är på gång och man kan söka till och med den 31.10 2023. Mer information på hemsidan.

8. Hur kommer statistiken som ligger till grund för ersättningen för lånen av e-material att skötas i framtiden?

Man kommer framöver att betala låneersättning för bibliotekslånen från e-samlingarna. All nödvändig statistik kommer att sändas direkt till Sanasto från det gemensamma e-biblioteket. Om kommunen inte är med i det gemensamma e-biblioteket skickar kommunen själv in statistiken till Sanasto för utbetalningen av låneersättningen.

9. Vad är det för material e-biblioteket erbjuder?

E-bibliotekets samling innehåller i inledningsskedet e- och ljudböcker på finska, svenska, engelska och i någon mån andra språk och inhemska digitala tidningar. De här materialen anskaffas genomkonkurrensutsättning under hösten 2023, där man väljer en leverantör för varje enskild typ av material (inhemska e- och ljudböcker, svenskspråkiga e- och ljudböcker, e- och ljudböcker på engelska och andra språk, och inhemska digitala tidningar). Möjliga utvidgningar av samlingen till andra typer av material fattar man senare beslut om i e-bibliotekets styrgrupp.